Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w dniu 22 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 13 kwietnia 2017 r.

 do 22 kwietnia 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej), 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie: e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 75 776 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 7 577 600,00 PLN).

 

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 6 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

 

Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 5 wniosków tj. takich, które spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 94 405 352,72 PLN, natomiast całkowita wartość to 116 743 710,07 PLN. Jeden projekt został oceniony negatywnie podczas oceny merytorycznej, ponieważ nie spełnił wszystkich kryteriów dopuszczających.

 

Lista wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej.

 

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.