Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 2 – ROZWÓJ CYFROWY dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego dla Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 30.11.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 2 – ROZWÓJ CYFROWY dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego dla Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT

w ramach kategorii interwencji:

81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym) 

 (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 30.11.2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z zakończeniem procedury odwoławczej w dniu 20 lutego 2018 r., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnych 2 projektów w ramach konkursu nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16.– Oś 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie otrzyma 6 projektów na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 33 384 283,69 PLN.

                                                                                                

W dniu 22 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 4 projektów w ramach konkursu Nr  RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 34 400 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 440 000,00 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania w przedmiotowych projektach wynosi 16 109 384,70 PLN, natomiast ich całkowita wartość wynosi 19 644 576,00 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania.

                                                                                                                                                                                                       

W dniu 31 lipca 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 19 lipca 2017 r.  do dnia 31 lipca 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 34 400 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 440 000,00 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 15 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 10 wniosków tj. takich, które spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej.

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 41 468 837,88 PLN, natomiast całkowita wartość to 50 201 584,60 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej.

                                                                                                                                                                                                                           

Informujemy, iż termin na dostarczenie uzupełnionych i/lub poprawionych braków/błędów formalnych oraz poprawionej/uzupełnionej dokumentacji do drugiej oceny formalnej w ramach Konkursu nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”, Działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT” kategoria interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym) został wydłużony do dnia 8 marca 2017 r.

                                                                                  

W dniu 30 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Osi Priorytetowej 2 – Rozwój Cyfrowy dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego dla Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 34 400 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 440 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się
w dniu 30 września 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 15 wniosków
o dofinansowanie
. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ogółem 48 820 489,93 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 57 465 647,92 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 30 września 2016 r. i zakończy się 30 listopada 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2017 r.

poniżej dane sprzed zmiany Regulaminu:

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec/lipiec 2017 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2017 r.

 

 

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków w głównym holu budynku - parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
(Sekretariat)

UWAGA!

Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej) w Wydziale Zamiejscowym.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz ze Studium Wykonalności w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) i papierowej
(w 1 egzemplarzu). Natomiast pozostałe załączniki/oświadczenia (wskazane w pkt 5 i 6 Przygotowania dokumentacji) należy przesłać za pośrednictwem systemu LSI2020.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie określa IZ RPO-L2020 w drodze uchwały ZWL i publikuje na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wzór wniosku (pdf 1.02 MB )

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Spółki prawa handlowego, będące własnością JST
 • Podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ (z wyłączeniem MŚP),

   

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu Wnioskodawców Beneficjentów dla Działania.

Beneficjentami Poddziałania mogą być wnioskodawcy z MOF Gorzowa Wlkp. Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT Zielona Góra wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do  realizacji w formule ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne regionalnych lub lokalnych centrów zarządzania sieciami,
 • budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
 • uruchomienie platform wymiany informacji pomiędzy podmiotami (administracja publiczna, przedsiębiorstwa, ośrodki zdrowia, służby porządkowe i ratownicze oraz obywatelami) zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • rozwój elektronicznych platform usług administracji publicznej,
 • inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji, komunikacji
  i bezpieczeństwa przechowywania danych (w tym projekty z zakresu: e-zdrowia,
  e-administracji, etc.)
 • rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych,
 • podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz wdrożenie podpisu elektronicznego, elektronicznej pieczątki i inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych w instytucjach publicznych,
 • tworzenie, rozwój istniejących i wdrażanie interaktywnych usług umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej ,
 • wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w instytucjach publicznych,
 • tworzenie nowych, udostępnianie i udoskonalanie istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji w instytucjach publicznych,
 • zastosowanie w ochronie zdrowia oraz w opiece nad osobami starszymi technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez rozwój aplikacji telemedycznych (e-zdrowie60, e-opieka), w tym m.in. sprawozdawczości medycznej, sprawozdawczości w zakresie rozliczeń finansowych, elektronicznych kart zdrowia, elektronicznych recept, a także usług informacyjnych, np. telekonsultacje, rejestracja przez Internet, itp.,

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 39/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 40/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

 

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć
z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi  34 400 000,00 PLN w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs
(3 440 000,00 PLN).

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • telefoniczny:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 7390 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)

Lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115, I piętro).