Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

Zakończony 31.08.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje

dla Działania
1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
Poddziałanie
1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.
(konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej)
 

Nabór wniosków o dofinansowanie
rozpocznie się 30 maja 2016 r. i zakończy się 31 sierpnia 2016 r.

Wyniki naboru 31.08.2016

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - – ZIT Gorzów Wlkp.

W ramach dostępnej alokacji tj. 450 000,00 PLN dofinansowanie trzymał jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 400 588,65 PLN, który spełnił wszystkie kryteria formalne
i merytoryczne, w tym kryteria zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW oraz otrzymał wystarczającą liczbę punktów.

                                                                                                                                                                    

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

 

W związku z zakończeniem 7 listopada 2016 r. oceny merytorycznej i oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT wniosku aplikacyjnego pt. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I” złożonego przez Miasto Gorzów Wielkopolski w ramach konkursu nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - – ZIT Gorzów Wlkp. przedstawiamy Listę rankingową.

Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 400 588,65 zł i nie przekracza alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. konkurs tj. 450 000,00 zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR)

Lista rankingowa wniosków obrazek

                                                                                                                                                                      

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 4 października 2016 roku zakończyła się ocena formalna 1 projektu, pt. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I” (kwota wnioskowanego dofinansowania 400 588,65 zł), który został złożony na konkurs  zamknięty nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

                                                                                                                                                                    

Uprzejmie informujemy, że 9 września 2016 roku zakończyła się weryfikacja wstępna 1 projektu, pt. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I” (kwota wnioskowanego dofinansowania 400 950,00 zł), który został złożony na konkurs zamknięty nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

                                                                                                                                                                      

Uprzejmie informujemy, iż 31 sierpnia 2016 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16– Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje,Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 projekt, pt. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I” na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 400 950,00 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

19 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla trwającego konkursu Nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1-  Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 – Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp. Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

- - - - -

Składanie wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją w ramach przedmiotowego konkursu odbywa się w dniach 30 maja 2016 r. do 29 lipca 2016 r.
Termin ten, w uzasadnionych przypadkach, może ulec przedłużeniu. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu terminu składania wniosków informacja na ten temat zostanie zamieszczona w prasie, na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia wersji papierowej do jednego z Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 (pkt 8 Regulaminu) określonych w ogłoszeniu o konkursie lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529 z późn. zm.).

Wnioskodawca powinien zatem tak zaplanować prace związane z przygotowaniem wniosku
o dofinansowanie w Systemie LSI2020, aby po zakończeniu przygotowania wersji elektronicznej wniosku miał czas na dostarczenie wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami do jednego z Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

  •  poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  •  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 53)
lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
(sekretariat Wydziału, pokój nr 1)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) i w formie elektronicznej wraz załącznikami.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście.

 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r., poz. 1529).

 

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, które zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (ZIT MOF GW).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. (ZIT MOF Gorzów Wlkp.) i prowadzony jest dla następującego typu projektu:

Typ I – Promocja gospodarcza regionu.


w ramach następujących kategorii interwencji:

  •  66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu (na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej) w celu zwiększenia inwestycji, w tym m.in.:
- organizacja udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych targach, misjach gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej regionu (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
- organizacja krajowych lub międzynarodowych targów, misji gospodarczych, organizowanych
w ramach szerokiej kampanii promocyjnej regionu dla MŚP (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
- organizacja szerokiej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym w kraju i na rynkach międzynarodowych,
- inne działania promocyjne służące promowaniu województwa lubuskiego jako regionu
przyjaznego dla inwestorów.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne znajdują się w dokumentacji konkursowej.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procent dofinansowania projektu wynosi 85%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 450 000,00 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 99%.
Ponadto Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 1% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 85%.
Ponadto Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 1.4 – Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 450 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (45 000,00 PLN).

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie
interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów,
kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście,
mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze:


- Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 132, 68 45 65 138, 68 45 65 139, 68 45 65 149, 68 45 65 153;
- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji
i Promocji, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.14), tel. 68 45 65 111, e-mail:
info@rpo.lubuskie.pl.