Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Zakończony 19.04.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.2  Rozwój przedsiębiorczości

 (konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 06.10.2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem protestu od wyników oceny formalnej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, ocenie merytorycznej został poddany 1 wniosek na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 7 143 255,98 PLN.

            Wniosek ten uzyskał negatywny wynik oceny merytorycznej.

            W związku z tym, poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę rankingową wniosków ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16.

obrazekZaktualizowana lista rankingowa wniosków ocenionych na etapie oceny merytorycznej

Informujemy, iż w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem protestu, ponownej ocenie formalnej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, został poddany 1 wniosek na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 7 143 255,98 PLN.

Wniosek ten uzyskał pozytywny wynik ponownej oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

W związku z tym, poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 26 102 059,45 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 19 794 958,88 PLN.

Załączniki:

obrazekZaktualizowana lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej.

 

Szanowni Państwo!
informujemy, iż w dniu 17 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego wybrał do dofinansowania kolejne 2 projekty w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.
Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 wynosiła 8 000 000,00 zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR), natomiast rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 800 000,00 PLN (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR).

Zaplanowana w ramach konkursu alokacja środków była niewystarczająca na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Uchwałą ZWL z dnia 9 sierpnia 2016 r. do dofinansowania został wybrany tylko 1 projekt, który uzyskał największą liczbę punktów.
W związku z istniejącą możliwością realokacji środków w ramach Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Uchwałą z dnia 17 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na konkurs RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 z 8 000 000,00 PLN (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR) do 10 070 558,90 PLN oraz o dofinansowaniu pozostałych dwóch projektów ocenionych pozytywnie na ocenie merytorycznej.
Tym samym dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 zostało przyznane wszystkim projektom ocenionym pozytywnie na ocenie merytorycznej na łączną kwotę 10 070 558,90 PLN.

obrazekLista projektów wybranych do dofinansowania

 

Informujemy, iż w dniu 9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W ramach dostępnej alokacji tj. 8 000 000,00 PLN dofinansowanie trzymał tylko jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 3 112 275,00 PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu i otrzymał największą liczbę punktów. Pozostała kwota alokacji tj. 4 887 725,00 PLN nie była wystarczająca aby dofinansować kolejne projekty z listy rankingowej.

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego ma możliwość zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs i przyznania dofinansowania dla kolejnych projektów zgodnie z listą rankingową w sytuacji, gdy w postępowaniu konkursowym, z uwagi na wyczerpanie środków, dofinansowania nie uzyskały projekty, które spełniają kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów. Zwiększenie alokacji na konkurs możliwe jest po rozstrzygnięciu konkursu.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Lista projektów wybranych do dofinansowania obrazek

Skład KOP obrazek

 

W związku z zakończeniem 2 sierpnia 2016 r. oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych
w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy przedstawiamy Listę rankingową.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 3 wnioski na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 10 070 558,90 PLN.

Negatywnie oceniono 1 wniosek na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 581 144,00 PLN.

 

Załączniki:

Lista rankingowa wniosków.

- - - - -

W związku z zakończeniem 29 czerwca 2016 r. oceny formalnej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik po ocenie formalnej i  zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Na etapie oceny formalnej pozytywnie oceniono i przekazano do oceny merytorycznej 4 wnioski na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 12 651 702,90 PLN.

Negatywnie oceniono 1 wniosek na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 7 143 255,98 PLN.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 15 765 347,84 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 12 651 702,90 PLN.

Załączniki:

Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej obrazek

Lista wniosków negatywnie ocenionych na etapie oceny formalnej obrazek

 

 

 

 

 W związku z zakończeniem 20 maja 2016 r. weryfikacji wstępnej wniosków aplikacyjnych złożonych
w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i  zostaną przekazane do oceny formalnej.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 do
19 kwietnia 2016 r. wpłynęło 6 wniosków.

Pozytywnie zweryfikowano 5 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 26 102 059,45 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania  19 794 938,88 PLN.

Załączniki:

Lista projektów poprawnych po weryfikacji wstępnej.

Lista projektów negatywnych po weryfikacji wstępnej.

---

Zakończenie naboru projektów na konkurs zamknięty nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 19 kwietnia 2016 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 6 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania

22 001 123,48 PLN
Zakończenie naboru (pdf 192 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 19 kwietnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2016.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:

 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 53)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 9).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) i w formie elektronicznej wraz załącznikami.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania
w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. 2012 r., poz. 1529).

 

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).

Instytucja Otoczenia Biznesu to osoba prawna, która:

a)  rozpoczyna lub prowadzi działalność polegającą na świadczeniu przedsiębiorcom usług:

 • finansowych,
 • doradczych,
 • szkoleniowych,
 • w zakresie badań i rozwoju,
 • informacyjnych,
 • w zakresie udostępniania pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • w zakresie promocji gospodarczej,
 • w zakresie koordynacji, promocji lub animacji powiązań kooperacyjnych,
 • w zakresie obsługi inwestorów,
 • w zakresie wsparcia działań eksportowych przedsiębiorców lokalnych
 • i regionalnych,
 • polegających na organizacji udziału przedsiębiorców w targach, misjach
 • i wystawach w kraju i zagranicą

oraz

b)  zgodnie ze statusem lub innym aktem równoważnym, nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza osiągnięty zysk na cele statutowe.

 

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z Beneficjentami Osi Priorytetowej 1 Gospodarka
i innowacje
.

Dodatkowo Instytucja Otoczenia Biznesu – Wnioskodawca (w przypadku partnerstwa – lider),
w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład bądź oddział w województwie lubuskim.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy

 

Przedmiotem konkursu jest wybór Beneficjenta/ów projektu grantowego, który będzie udzielał grantów, w formule bonów na innowacje, na realizację usługi służącej osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców (MŚP).

 

Regionalny bon na innowacje może być udzielany na pokrycie kosztów usługi obejmującej:

 • przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali)[1],
 • wdrożenie nabytych prac B+R,
 • opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio
  do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
 • doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
 • uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,
 • doradztwo w zakresie przejścia procedury ochrony praw własności przemysłowej,
 • doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych (przestawienie strategii będzie jednym z podstawowych warunków udziału
  w konkursie w ramach Działania 1.4 (II typ projektu Ekspansja gospodarcza MŚP) Osi Priorytetowej 1,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania,

 

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 64 Procesy badawcze i innowacyjne MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe, projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne),
 • 66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

 

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te            projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone
lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

 

[1] Projekty badawczo – rozwojowe, dla których dofinansowanie wynosi poniżej 100 tys. zł, (do etapu tzw. pierwszej produkcji włącznie), które będą obejmowały badania przemysłowe i /lub eksperymentalne prace rozwojowe oraz które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej drugi poziom gotowości technologii, zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2011 r., Nr 18, poz. 91).

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 25/KM RPO-L2020/2016 KM RPO–L2020 z dnia  18 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 26/KM RPO-L2020/2016 KM  RPO-L2020 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) i zostały zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wynik oceny projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen dwóch Ekspertów oceniających dany projekt. Ocenę pozytywną uzyskują projekty, które zdobędą co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej.

W przypadku, gdy różnica między ocenami końcowymi dwóch Ekspertów wynosi co najmniej 40% maksymalnej do zdobycia liczby punktów, do oceny zostaje wyznaczony trzeci Ekspert. Ocenia
on wniosek zgodnie z przyjętym kryteriami. Wówczas ocenę projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen trzech Ekspertów, która jest wiążąca.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (wkład UE) wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 85%.

Ponadto Beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu grantowego. Wkład ten może być wnoszony przez grantobiorców (MŚP).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości wynosi:

8 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 800 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 132, 138, 139, 149, 153,
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji
  i Promocji, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.14), tel. 68 45 65 111, e-mail: info@rpo.lubuskie.pl.