OGŁOSZENIE O KONKURSIE Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i Innowacje

Zakończony 29.09.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje

dla Działania

1.1 Badania i Innowacje

Wyniki naboru 07.02.2018

07-05-2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 4 maja 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje. Zmiany są rezultatem przeprowadzonej procedury odwoławczej od wyniku oceny merytorycznej.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 wynosiła
40 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 4 000 000,00 PLN).

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania projektu, który w wyniku uwzględnienia protestu został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania, wynosi 2 123 671,26 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 13 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania wynosi 20 445 220,55 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17.

Lista wniosków wybranych do dofinansowania obrazek

 

26-04-2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje 1 projekt uzyskał pozytywny wynik oceny środowiskowej.

Wartość dofinansowania projektu, który w wyniku procedury odwoławczej uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej, wynosi 2 123 671,26 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 13 projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej wynosi 20 445 220,55 PLN.

Projekt zostanie przekazany do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów pozytywnych po ocenie środowiskowej  w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej obrazek

2018-04-23 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty wymagane do podpisania umowy - konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17

W związku z podjętą w dniu 17 kwietnia 2018 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

 1. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 2. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli całe finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.
 3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (jeśli dotyczy - dotyczy wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG oraz wspólników w spółce cywilnej).
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu.
 5. Jeśli w projekcie występują wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis - Fformularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z  późn. zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu (jeśli dotyczy).
 6. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 8. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 9. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
 10. Oświadczenie o statusie wnioskodawcy.

11. Harmonogram wydatków.

12. Wykaz Partnerów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach.

 1. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (jeśli dotyczy).

 

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

 1. Wzór Weksla in blanco wraz Deklaracją wekslową oraz Oświadczeniem współmałżonka (jeśli dotyczy).
 2. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 3. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 4. Nowy wzór umowy o dofinansowanie (z 30.01.2018 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania. Wzór umowy o dofinansowanie został zaktualizowany ze względu m.in. na zmianę Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 5. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

 

Poniżej zamieszczamy do pobrania formularze ww. dokumentów:

Dokumenty wymagane do podpisania umowy obrazek

 

2018-04-18 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, iż w dniu 17 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach dostępnej alokacji tj. 40 000 000,00 PLN do dofinansowania wybrano 12 projektów (w tym
o wartości wnioskowanego dofinansowania 18 321 549,29 PLN, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymał największą liczbę punktów.

Informujemy, że rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosi 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 4 000 000,00 PLN).

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP.

 

komunikat z dnia 10-04-2018 r.                                                                              

Informujemy, że 9 kwietnia 2018 r. zakończyła się ocena środowiskowa 13 projektów, w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje.

Na etapie oceny środowiskowej 12 projektów uzyskało ocenę pozytywną. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 28 116 550,44 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 18 321 549,29 PLN.

Projekty zostaną przekazane do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

 

komunikat z dnia 09-04-2018 r.                                                                              

Informujemy, że w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje 2 projekty uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Łączna wartość dofinansowania 2 projektów, których w wyniku procedury odwoławczej uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej, wynosi 4 420 356,09 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 15 projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej wynosi 24 345 274,18 PLN.

Projekty pozytywne po procedurze odwoławczej  zostaną przekazane do etapu oceny środowiskowej.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie

 

komunikat z dnia 08-03-2018 r.                                                                              

Ocena merytoryczna w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 zakończył się 7 lutego 2018 roku. Na etapie oceny merytorycznej 13 projektów uzyskało ocenę pozytywną. Ocena środowiskowa powinna zakończyć się w terminie 30 dni od zakończenia oceny merytorycznej, czyli 9 marca 2018 r.

W związku z przedłużającym się terminem odbierania przez Wnioskodawców pism dot. dostarczenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny OOŚ termin oceny środowiskowej  ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia oceny środowiskowej zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

                                                                             

Informujemy, że 7 lutego 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna 31 projektów, w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje

Na etapie oceny merytorycznej 13 projektów uzyskało ocenę pozytywną. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 31 702 758,12 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 19 924 918,09 PLN.

Projekty te zostaną przekazane do etapu oceny środowiskowej.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie obrazek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż 28 grudnia 2017 roku zakończyła się ocena formalna 34 wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 31 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 125 079 361,53 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 71 265 801,06 PLN.

Negatywnie oceniono 3 wnioski.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 29 września 2017 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje.

W odpowiedzi na konkurs w wersji papierowej złożono 34 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania  76 375 446,35 PLN.

           

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 14 sierpnia 2017 r. i zakończy się 11 września 29 września 2017 r.

Dnia 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 dla Działania 1.1 Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 11 września 2017 r. na 29 września 2017 r.

            W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 trwa od 14 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2017 r

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

 

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • pocztą w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 poz. 1113 z późn. zm.).

Wniosek.pdf (pdf 1.44 MB )

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są

 • przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw,
 • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Liderem partnerstwa musi być przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw,

II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R,

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 56 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio
  z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.
 • 57 – Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) i środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:

 • NR 57/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9)
 • NR 69/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)
 • NR 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi: 50% kosztów kwalifikowanych, bez względu na status przedsiębiorstwa.

 

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

 • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw innych niż MŚP.

 

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu na status przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.1 Badania i innowacje wynosi

40 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi

4 000 000,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Zmiany wprowadzone i obowiązujące od 5 września 2017 r.

Zaktualizowany Regulamin konkursu.

  Zaktualizowany załącznik pn. Kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 1.1 Badania i Innowacje.

 

Jednocześnie informujemy, że od 23 sierpnia br. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Opis najważniejszych zmian w Wytycznych został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju pod linkiem https://www.mr.gov.pl/media/42893/Opis_zmian_2808.pdf.

Zaktualizowana wersja Załącznika nr 1 do Regulaminu Konkursu pn. Kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje zostanie zamieszczona stronie internetowej IZ RPO po jego akceptacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie.

Zaktualizowany Regulamin konkursu.

 

W związku ze zmianą lokalizacji Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., 1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 199/2713/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Nowa siedziba od 1 sierpnia br. zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Ignacego Mościckiego 6.

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie

Zaktualizowany Regulamin konkursu

 

poprzednie wersje:

Ogłoszenie

Regulamin

 

Inne ważne informacje

15.10.2018

_______________________

Podwykonawstwo w Działaniu 1.1 Typ I - Projekty B+R przedsiębiorstw

Szanowni Beneficjenci i Wnioskodawcy projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje Typ I - Projekty B+R przedsiębiorstw!

W związku z uchyleniem z dniem 1 października br. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki informujemy, że od października 2018 r. w ramach koszów podwykonawstwa w Działaniu 1.1, typ I kwalifikowalne będzie zlecanie części merytorycznych prac jednostkom działającym w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), to jest:

1) uczelniom,

2) federacjom podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

3) Polskiej Akademii Nauk, działającej na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (PAN),

4) instytutom naukowym PAN, działającym na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3,

5) instytutom badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, 

6) międzynarodowym instytutom naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) Polskiej Akademii Umiejętności,

8) innym podmiotom prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
Inne podmioty niż wymienione w pkt. 1 – 7 muszą spełniać definicję organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę w rozumieniu  art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Jednocześnie informujemy, że postępowania wszczęte do dnia 1 października br. dotyczące udzielenia zlecenia na podwykonawstwo podmiotom wskazanym w art. 2 pkt 9 lit a –f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, będą kwalifikowalne na dotychczasowych zasadach, zgodnie z zapisami Rozdziału 4 pkt 9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 

W odniesieniu do umów o dzieło w ramach podwykonawstwa informujemy, że są one kwalifikowalne na dotychczasowych zasadach.

 

Zmiana sposobu wyliczenia maksymalnej wartości dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości w ramach konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

w związku z najnowszą interpretacją Ministerstwa Rozwoju poniżej przedstawiamy rekomendowaną metodę ustalenia maksymalnej wartości dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych związanych
z nabyciem nieruchomości (zakup gruntu, nabycie nieruchomości) w ramach konkursu Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17.

Zgodnie z rekomendowanym podejściem maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości określana będzie osobno zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zwanymi dalej Wytycznymi) tj. nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (lub 15%
w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych) i osobno zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej (regionalna pomoc inwestycyjna).

Ostatecznie maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości będzie stanowiła niższa z obu kwot.

Przykład rekomendowanego wyliczenia:

 

 1. Wyliczenie zgodnie z pomocą publiczną:
 • Całkowite koszty projektu = 250 000,00 zł

w tym grunt zabudowany 70 000,00 zł + inne koszty 180 000,00 zł = 250 000,00 zł

 • Wartość dofinansowania zgodnie z pomocą publiczną = 137 500,00 zł

250 000,00 zł * 55% (dla mikro przedsiębiorstwa) = 137 500,00 zł

 

 1. Wyliczenie zgodnie z wytycznymi:
 • Całkowite kwalifikowalne koszty zakupu gruntu zgodnie z wytycznymi = 20 000,00 zł

tj. zgodnie z wytycznymi nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

180 000,00 zł * 1/9 = 20 000,00 zł

 • Całkowite kwalifikowalne koszty projektu zgodnie z wytycznymi = 200 000,00 zł

180 000,00 zł + 20 000,00 zł = 200 000,00 zł

 • Wartość dofinansowania zgodnie z wytycznymi = 170 000,00 zł

200 000,00 zł * 85% (max wkład UE) = 170 000,00 zł

 

Ostatecznie maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem nieruchomości będzie stanowiła niższa z obu kwot tj. 137 500,00 zł

170 000,00 zł > 137 500,00 zł

 

Gdzie uzyskać informację w zakresie konkursu:

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
              ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel.:
 • 68 45 65 132,
 • 68 45 65 138,
 • 68 45 65 139,
 • 68 45 65 149,
 • 68 45 65 153.
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • osobisty w siedzibie Departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.2, poziom „0”).