Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K04/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 1.4 promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 27.10.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K04/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
Poddziałania

1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
– projekty realizowane poza formułą ZIT

(konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 31.10.2017

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 23 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K04/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP I Promocja gospodarcza regionu.

W ramach dostępnej alokacji tj. 3 000 000,00 PLN dofinansowanie otrzymał jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 2 382 367,75 PLN. PLN, który spełnił wszystkie kryteria formalne
i merytoryczne oraz otrzymał wystarczającą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę z projektem wybranym do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

                                                                                                                       

Informujemy, że 5 stycznia 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna 1 projektu,  złożonego
w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K04/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I Promocja gospodarcza regionu.

Na etapie oceny merytorycznej 1 projekt uzyskał ocenę pozytywną – wartość wnioskowanego dofinansowania 2 382 367,75 PLN.

Projekt ten zostanie przekazany do etapu wyboru do dofinansowania.

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego
nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K04/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 13 grudnia 2017 r. zakończyła się ocena formalna 1 wniosku złożonego w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K04/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (I Typu projektu – Promocja gospodarcza regionu).

Wniosek został oceniony pozytywnie. Całkowita wartość projektu wynosi 2 500 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania  2 382 367,75 PLN.

W związku z powyższym, wniosek zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 27 października 2017 roku został zakończony nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K04/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, I Typ projektu – Promocja gospodarcza regionu.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 projekt na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania
2 835 968,12 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 20 października 2017 r. i zakończy się 27 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub:

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) i w formie elektronicznej wraz z załącznikami.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go (osobiście, przesyłką kurierską) do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 poz. 1113 z późn. zm.).

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, z terenu województwa lubuskiego, w tym z MOF Zielonej Góry i MOF Gorzowa Wlkp. (wyłącznie w zakresie przedsięwzięć innych niż wskazane do realizacji w formule ZIT).

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu Beneficjentów Poddziałania 1.4.1. O dofinansowanie w ramach konkursu nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy/Partnerzy:

a) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym,

b) znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 20 Komunikatu Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01),

c) którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) – przed upływem okresu wykluczenia,

d) którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),

e) którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz.1541 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu (na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej) w celu zwiększenia inwestycji, w tym m.in.:

- organizacja szerokiej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym w kraju i na rynkach międzynarodowych, w tym kampanii medialnej,

- organizacja udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych: targach/wystawach, misjach, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej regionu (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),

- organizacja krajowych lub międzynarodowych wydarzeń gospodarczych: targów/wystaw, misji gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej regionu dla MŚP (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),

- tworzenie i/lub rozwój bezpłatnego systemu informacji i obsługi potencjalnych inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych w województwie lubuskim, w tym m.in. przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o możliwościach inwestycyjnych w regionie, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków zagranicznych, w szczególności w zakresie branż wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje,

- inne działania promocyjne służące promowaniu województwa lubuskiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:

  • NR 57/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9)
  • NR 69/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 99%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość alokacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 3 000 000,00 PLN w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 300 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie

Ogłoszenie konkursuobrazek

Regulamin

Regulamin konkursuobrazek

Załączniki

Załącznikiobrazek

Inne ważne informacje

Informacje na temat konkursu

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 153; 149; 139; 138; 132.

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

  • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl,
  • telefoniczny: 68 45 65 119,
  • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”).