Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Zakończony 10.04.2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.2 Rozwój przedsiębiorczości
(konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 14.10.2020

14 października 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna 1 projektu, przeprowadzona po uwzględnieniu protestu od wyników oceny formalnej tego projektu, złożonego w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

Projekt uzyskał negatywny wynik oceny merytorycznej i nie zakwalifikował się do następnego etapu.

Tym samym lista projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej nie uległa zmianie - pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 2 projekty.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów również nie uległa zmianie i wynosi 11 528 263,69 PLN, w tym wartość dofinansowania 9 983 395,77 PLN.

 

__________________________________________

W wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy 1 projekt uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i został przekazany do etapu oceny merytorycznej.

Tym samym pozytywnie oceniono 3 projekty. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 17 225 103,69 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 14 910 799,37 PLN

Zaktualizowana lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej

__________________________________________

W związku z podjętą 25 sierpnia 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

 1. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach. Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 2. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli całe finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.
 3. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem.
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 5. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 6. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
 7. Harmonogram wydatków.
 8. Oświadczenie o znajomości Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – w dwóch egzemplarzach.

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

 1. Wzór Weksla in blanco wraz Deklaracją wekslową.
 2. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 3. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 4. Wzór umowy o dofinansowanie (z 4.08.2020 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania.
 5. Podręcznik wnioskodawcy i  beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Formularze ww. dokumentów do pobrania

 

 

25 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Typ III – Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

Całkowita wartość 2 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania wynosi 11 528 263,69 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 9 983 395,77 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP

 

 

2020-08-17 --------------------------

Uprzejmie informujemy, iż 17 sierpnia 2020 roku zakończyła się ocena środowiskowa wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ III - Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej i zostaną przekazane do kolejnego etapu – rozstrzygnięcia konkursu.

Pozytywnie oceniono 2 wnioski.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 11 528 263,69  PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 9 983 395,77 PLN.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie po ocenie środowiskowej

-----------------------------------------

W związku z zakończeniem 30 lipca 2020 r. oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 2 projekty.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 11 528 263,69 PLN, w tym wartość dofinansowania 9 983 395,77 PLN.

Lista wniosków

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem 16 lipca 2020 r. oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskały 2 projekty.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 11 528 263,69 PLN, w tym wartość dofinansowania 9 983 395,77 PLN.

Lista wniosków pozytywnych po ocenie formalnej

 

 

Szanowni Państwo,

ocena formalna jest dokonywana w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania listy wniosków spełniających warunki formalne. Weryfikacja warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 zakończyła się 7 maja 2020 r., a więc ocena formalna powinna zakończyć się 6 lipca 2020 r.

W związku z dużą ilością oczywistych omyłek popełnianych w poprawianych projektach termin oceny formalnej ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia oceny formalnej zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

Jednocześnie informujemy, że w celu przyspieszenia rozstrzygnięcia konkursu podjęto decyzję o prowadzeniu równoległych ocen w ramach Konkursu. W związku z tym równolegle do oceny formalnej prowadzona jest ocena merytoryczna. Projekty, które zostały już pozytywnie ocenione na ocenie formalnej zostaną przekazane do oceny merytorycznej, a następnie środowiskowej. Natomiast rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na dotychczasowych zasadach - dopiero po zakończeniu całej procedury oceny w odniesieniu do wszystkich projektów w tym konkursie.

 

Szanowni Państwo!

w związku z zakończeniem 7 maja 2020 r. weryfikacji spełniania warunków formalnych przez wnioski złożone w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych uzyskały 3 wnioski.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 18 450 287,07 PLN, w tym wartość dofinansowania 14 979 766,10 PLN.

Lista wniosków

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż 10 kwietnia 2020 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 projekty. Całkowita wartość złożonych projektów wynosi 18 450 287,07 PLN, w tym wartość dofinansowania 14 979 766,10 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 28 lutego 2020 r. i zakończy się 10 kwietnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.
· poniedziałek: od 8:00 do 16:00
· wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze w siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
(sekretariat)

UWAGA!
Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej czy oceny środowiskowej) w Biurze Zamiejscowym Urzędu.

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu). Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są Instytucje Otoczenia Biznesu. Instytucja otoczenia biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmiot prowadzący
działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim; posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw.
Dodatkowo IOB są zobowiązane, na dzień złożenia wniosku, przedłożyć dokumenty potwierdzające fakt wykorzystywania w procesie świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw, dostępnych standardów świadczenia usług wypracowanych na poziomie co najmniej krajowym np. akredytacja Ośrodków Innowacji prowadzona przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, certyfikat standardów ISO lub Oświadczenie3, w którym zobowiążą się do uzyskania i przedłożenia do IZ RPO – L2020 takich dokumentów, maksymalnie do zakończenia okresu utrzymania wskaźników/ okresu realizacji projektu (w zależności, który z okresów jest dłuższy). Proces akredytacji ośrodków innowacji (OI) prowadzony jest przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Warunki akredytacji oraz rejestr akredytowanych ośrodków innowacji jest dostępny pod adresem http://www.gov.pl/web/rozwoj/osrodki-innowacji. Natomiast status ośrodka innowacji nadaje minister właściwy w sprawach gospodarki na wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 i prowadzony jest dla III typu projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.
Przedmiotem konkursu jest wybór Beneficjenta/ów projektu grantowego, który będzie udzielał grantów, w formule bonów na innowacje, na realizację usługi służącej osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców (MŚP).

Wsparcie na rzecz MŚP udzielane jest w formule projektu grantowego w rozumieniu art. 35 ustawy wdrożeniowej. Beneficjent projektu grantowego jest odpowiedzialny za wybór projektów zgłoszonych przez MŚP do realizacji oraz wywiązanie się z obowiązków określonych w art. 362 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny  poziom  dofinansowania  kosztów  kwalifikowalnych projektu  wynosi 99% i  pochodzi  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z zastrzeżeniem zapisów punktu II.30 Regulaminu Konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych  na dofinansowanie projektów w ramach konkursuwynosi
10 000 000,00 PLN
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Covid-19 w Polsce informujemy, iż 17 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 20 marca 2020 r. na 10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 trwa od 28 lutego 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie

Zaktualizowany Regulamin konkursu

------------------------------------------------

Ogłoszenie

Regulamin

Załączniki do regulaminu

Załączniki i oświadczenia

Akty prawne wytyczne i inne dokumenty

Dokumenty strategiczne i branżowe

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi
IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 153, 149, 139, 138, 132.

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65 521

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
•e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa),
•telefoniczny: − Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze tel. 68 45 65 535, - 499, - 488, - 480, - 454;

− Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel. 95 73 90 386, - 380, - 378, - 377.
•osobisty:
−Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom „0”)
lub
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie ul. Władysława Sikorskiego 107 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).