Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Zakończony 10.04.2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.2 Rozwój przedsiębiorczości
(konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 07.05.2020

Szanowni Państwo!

w związku z zakończeniem 7 maja 2020 r. weryfikacji spełniania warunków formalnych przez wnioski złożone w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych uzyskały 3 wnioski.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 18 450 287,07 PLN, w tym wartość dofinansowania 14 979 766,10 PLN.

Lista wniosków

 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż 10 kwietnia 2020 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 projekty. Całkowita wartość złożonych projektów wynosi 18 450 287,07 PLN, w tym wartość dofinansowania 14 979 766,10 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 28 lutego 2020 r. i zakończy się 10 kwietnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.
· poniedziałek: od 8:00 do 16:00
· wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze w siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
(sekretariat)

UWAGA!
Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej czy oceny środowiskowej) w Biurze Zamiejscowym Urzędu.

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu). Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są Instytucje Otoczenia Biznesu. Instytucja otoczenia biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmiot prowadzący
działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim; posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw.
Dodatkowo IOB są zobowiązane, na dzień złożenia wniosku, przedłożyć dokumenty potwierdzające fakt wykorzystywania w procesie świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw, dostępnych standardów świadczenia usług wypracowanych na poziomie co najmniej krajowym np. akredytacja Ośrodków Innowacji prowadzona przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, certyfikat standardów ISO lub Oświadczenie3, w którym zobowiążą się do uzyskania i przedłożenia do IZ RPO – L2020 takich dokumentów, maksymalnie do zakończenia okresu utrzymania wskaźników/ okresu realizacji projektu (w zależności, który z okresów jest dłuższy). Proces akredytacji ośrodków innowacji (OI) prowadzony jest przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Warunki akredytacji oraz rejestr akredytowanych ośrodków innowacji jest dostępny pod adresem http://www.gov.pl/web/rozwoj/osrodki-innowacji. Natomiast status ośrodka innowacji nadaje minister właściwy w sprawach gospodarki na wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 i prowadzony jest dla III typu projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.
Przedmiotem konkursu jest wybór Beneficjenta/ów projektu grantowego, który będzie udzielał grantów, w formule bonów na innowacje, na realizację usługi służącej osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców (MŚP).

Wsparcie na rzecz MŚP udzielane jest w formule projektu grantowego w rozumieniu art. 35 ustawy wdrożeniowej. Beneficjent projektu grantowego jest odpowiedzialny za wybór projektów zgłoszonych przez MŚP do realizacji oraz wywiązanie się z obowiązków określonych w art. 362 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny  poziom  dofinansowania  kosztów  kwalifikowalnych projektu  wynosi 99% i  pochodzi  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z zastrzeżeniem zapisów punktu II.30 Regulaminu Konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych  na dofinansowanie projektów w ramach konkursuwynosi
10 000 000,00 PLN
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Covid-19 w Polsce informujemy, iż 17 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 20 marca 2020 r. na 10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/20 trwa od 28 lutego 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie

Zaktualizowany Regulamin konkursu

------------------------------------------------

Ogłoszenie

Regulamin

Załączniki do regulaminu

Załączniki i oświadczenia

Akty prawne wytyczne i inne dokumenty

Dokumenty strategiczne i branżowe

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi
IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 153, 149, 139, 138, 132.

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65 521

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
•e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa),
•telefoniczny: − Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze tel. 68 45 65 535, - 499, - 488, - 480, - 454;

− Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel. 95 73 90 386, - 380, - 378, - 377.
•osobisty:
−Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom „0”)
lub
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie ul. Władysława Sikorskiego 107 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).