Ogłoszenie konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Anulowany

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna

dla Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
dla Poddziałania
9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT
w ramach kategorii interwencji 52 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 04.10.2016

UWAGA!

 

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, iż w dniu 4 października 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o anulowaniu konkursu.

 

W dniu 4 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o anulowaniu konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” (I typ projektu „Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną”), w ramach kategorii interwencji 52 – „Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem”.

Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji jest konieczność zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 zmiany dotyczącej kryterium merytorycznego specyficznego „Wpływ realizacji projektu na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego na obszarze gminy”.

Zgodnie z pierwotnie przyjętą przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 definicją, celem kryterium jest premiowanie projektów, które w jak największym stopniu zaspokoją zapotrzebowanie gminy na miejsca w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego. Ocenie podlega, czy w wyniku realizacji projektu zaspokojone zostanie w 100% zapotrzebowanie na liczbę miejsc w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego w skali gminy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ocena tego kryterium odbywa się na podstawie algorytmu: [B]/[A] *100%, gdzie [A] oznacza średnią liczbę urodzeń dzieci w gminie za poszczególne lata kalendarzowe obejmujące 5 lat wstecz poprzedzające rok ogłoszenia konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym, natomiast [B] oznacza liczbę dostępnych, w wyniku realizacji projektu, miejsc w placówce/ placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminie.

Po analizie stwierdzono, że w takiej formie wynik algorytmu nie obrazuje celu kryterium, tj. nie wskazuje w jakim stopniu realizacja projektu zaspokaja zapotrzebowanie gminy na miejsca w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego.

W celu dokonania właściwej oceny tego kryterium, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 przedstawi Komitetowi Monitorującemu RPO-L2020 zmianę w algorytmie definicji zmiennej [A] i [B].

Po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 ostatecznej wersji ww. kryterium, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 ponownie ogłosi konkurs dla I typu projektu „Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną”.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 26 sierpnia 2016 r. i zakończy się w dniu 31 października 2016 r.

 

W dniu 28 września 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu do dnia 31 października 2016 r. terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/16 dla I typu projektu „Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną”.

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie spowodowane jest koniecznością zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 zmiany dotyczącej kryterium merytorycznego specyficznego „Wpływ realizacji projektu na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego na obszarze gminy”.

Zgodnie z przyjętą przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 definicją, celem kryterium jest premiowanie projektów, które w jak największym stopniu zaspokoją zapotrzebowanie gminy na miejsca w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego. W ramach kryterium ocenie podlega, czy w wyniku realizacji projektu zaspokojone zostanie w 100% zapotrzebowanie na liczbę miejsc w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego w skali gminy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ocena tego kryterium odbywa się na podstawie algorytmu: [B]/[A] *100%.

Po analizie stwierdzono, że w takiej formie wynik algorytmu nie obrazuje celu kryterium, tj. nie wskazuje w jakim stopniu realizacja projektu zaspokaja zapotrzebowanie gminy na miejsca w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego.

W celu dokonania właściwej oceny tego kryterium, Instytucja Zarządzająca RPO – L2020 przedstawi Komitetowi Monitorującemu RPO – L2020 zmianę w algorytmie definicji zmiennej [A], która oznaczać będzie sumę liczby urodzeń dzieci w gminie za poszczególne lata kalendarzowe obejmujące 4 lata wstecz poprzedzające rok ogłoszenia konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym. Doprecyzowaniu będzie podlegała również zmienna [B].

                Po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO – L2020 ostatecznej wersji ww. kryterium, Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 przygotuje zmianę Regulaminu ww. konkursu, w którym zawarte zostaną obowiązujące kryteria oceny. Zmiana Regulaminu zostanie podana do widomości publicznej poprzez zamieszczenie stosownej informacji w prasie oraz na stronie www. rpo.lubuskie.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 •  poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 •  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku - parter)

lub w:

Sekretariacie Wydziału Zamiejscowego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 •  listem poleconym,
 •  przesyłką kurierską,
 •  osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 •  jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 •  osoby prawne i/lub fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu Wnioskodawców. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Wnioskodawców, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Wnioskodawcami Poddziałania 9.3.1. mogą być wnioskodawcy z terenu MOF Zielona Góra.

Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki samorządu terytorialnego tworzące Związek ZIT Gorzów Wlkp. (tj. Miasto Gorzów Wlkp., Gmina Bogdaniec, Gmina Deszczno, Gmina Kłodawa, Gmina Santok).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną – obejmującą:

 •  budowę1 i/lub modernizację2 infrastruktury placówek przedszkolnych, w tym infrastruktury o charakterze socjalno – bytowym - oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno –biurowym (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu),
 •  adaptację i dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego, w tym infrastruktury o charakterze socjalno – bytowym - oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno – biurowym (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu),
 •  zagospodarowanie terenu przyległego przeznaczonego na plac zabaw tylko jako element projektu – do 30% wydatków kwalifikowalnych projektu).
 •  wyposażenie placówek przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące proces kształcenia – tylko jako element projektu – do 30% wydatków kwalifikowalnych projektu).

Pomieszczenia o charakterze administracyjno – biurowym to pomieszczenia, w których nie odbywają się zajęcia edukacji przedszkolnej/wychowania przedszkolnego oraz nie są przeznaczone na cele socjalno – bytowe.

Realizowany projekt musi się przyczynić do powstania nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego.

Przedsięwzięcie powinno uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W przypadku budowy3 nowej infrastruktury inwestycja musi być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania4, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowalnych.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 36/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Poddziałania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 •  spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) oraz
 •  uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania środkami UE całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 % dla projektów nie generujących dochodu.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochodu.

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Podziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi:
12 000 000,00 PLN
(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi
1 200 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 12 000 000,00 PLN.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

 IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 

- Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 24, 55), tel. 68 45 65 127, 145, 146.

adresy e-mail: l.olszewska@ lrpo.lubuskie.pl; j.wachowski@lrpo.lubuskie.pl; a.tybura@ lrpo.lubuskie.pl.

 

 - Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

 e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl

 •  telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.

 •  osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).

Odpowiedzi i interpretacje

2016-09-09

W kryterium specyficznym merytorycznym „Wpływ realizacji projektu na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego na obszarze gminy” w algorytmie zmienna [B] określona została jako „liczba dostępnych, w wyniku realizacji projektu, miejsc w placówce/placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminie”, co stanowi sumę miejsc nowoutworzonych w wyniku realizacji projektu oraz miejsc dostępnych przed realizacją projektu w gminie.