Ogłoszenie konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-L2020 dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 15.02.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020)

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania
9.3  Rozwój infrastruktury edukacyjnej

dla Poddziałania

9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

w ramach kategorii interwencji: 51 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej
(na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym)

(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Konkurs obejmuje II typ projektu – Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej

Wyniki naboru 04.08.2016

Dofinansowanie projektu, w związku z rozstrzygnięciem procedury odwoławczej, w ramach Konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, II typ projektu „Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej”

W dniu 22 grudnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał – w formie Uchwały – dofinansowanie projektowi, w związku z rozstrzygnięciem procedury odwoławczej, w ramach Konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, II typ projektu „Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej”.

Projekt, któremu przyznano dofinansowanie pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów na ocenie merytorycznej. Kwota przyznanego wsparcia wynosi 558 528,75 PLN.

Uprzednio, w dniu 9 sierpnia 2016 r., na podstawie Uchwały Nr 122/1584/16 oraz w dniu 23 sierpnia 2016 r. na podstawie Uchwały Nr 125/1629/16 Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie 13 projektom w łącznej wysokości 23 263 845,96 PLN.

Łączna kwota dofinansowania 14 inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 23 263 845,96 PLN.

                                                                                                                                                                 

W dniu 23 sierpnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego – w formie Uchwały – zwiększył alokację w ramach Konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, II typ projektu „Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej” i przyznał dofinansowanie kolejnym 8 projektom znajdującym się liście rankingowej, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną, tj. spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów na ocenie merytorycznej (poz. od 6 do 13 włącznie), na łączną kwotę przyznanego wsparcia wynoszącą 11 630 574,13 PLN.

Uprzednio, w dniu 9 sierpnia 2016 r., na podstawie Uchwały Nr 122/1584/16, Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie 5 projektom znajdującym się na liście rankingowej (poz. od 1 do 5) w łącznej wysokości 11 633 271,83 PLN.

Łączna kwota dofinansowania 13 inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 23 263 845,96 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15

---------------------

W dniu 9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął - w formie Uchwały - decyzję o dofinansowaniu 5 projektów w ramach konkursu zamkniętego RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15, dotyczącego Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 51 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Kwota środków z EFRR przeznaczonych na ww. konkurs wynosiła 12 000 000,00 PLN (dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 1 200 000,00 PLN w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą).

Zgodnie z listą rankingową, powstałą po ocenie merytorycznej  na pierwszym i drugim miejscu znalazło się  5 inwestycji, dla których łączna wnioskowana kwota wsparcia wynosi 11 633 271,83 PLN i jest prawie równa alokacji środków przewidzianą na postępowanie konkursowe.

Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15 obrazek

 

W dniu 3 sierpnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od 6 lipca 2016 r. do 3 sierpnia 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 51 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym).

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 12 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 200 000,00 PLN).

Ocenę formalną (III etap konkursu) pozytywnie przeszło 25 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 24 projektów, które spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały co najmniej 20,5/24,5 punktów tj. 50% maksymalnej punktacji  (liczba możliwych do zdobycia punktów po ocenie specyficznej  dla I typu projektu -  Inwestycje w infrastrukturę szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnacjalnych i szkół specjalnych wynosi 41 pkt., dla II typu projektu - Inwestycje infrastrukturalne, służące popularyzacji nauki, umożliwiające zdobycie i rozszerzenie wiedzy poza tradycyjnym systemem szkolnictwa w oparciu o istniejącą infrastrukturę szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wynosi 49 pkt).

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej w konkursie Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 grudnia 2015 r. i zakończy się w dniu 15 lutego 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w :

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 23, 24, 54, 55)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat, pokój nr 9).

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący beneficjenci:

 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • szkoły resortowe (w tym szkoły artystyczne).

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu Beneficjentów. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Beneficjentami mogą być wnioskodawcy z MOF Zielonej Góry będący podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu Beneficjentów.

Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki tworzące Związki ZIT Gorzowa Wlkp.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje II typ projektu – Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej

W ramach typu II będzie można pozyskać dofinansowanie na dwa niżej wymienione rodzaje projektów:

a. inwestycje w infrastrukturę szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, polegające na:

 • budowie lub modernizacji infrastruktury placówek edukacyjnych – oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno-biurowym i socjalno-bytowym oraz zagospodarowania terenu przyległego (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu).
 • wyposażeniu w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące proces kształcenia (w szczególności sprzęt do nauk matematycznych, przyrodniczych, zakup zestawów komputerowych (służących do celów dydaktycznych), sprzęt TIK, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe)

b. inwestycje infrastrukturalne, służące popularyzacji nauki, umożliwiające zdobycie i rozszerzenie wiedzy poza tradycyjnym systemem szkolnictwa w oparciu o istniejącą infrastrukturę szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, polegające na:

 • wsparciu infrastruktury edukacyjnej na rzecz popularyzacji nauki (nauki matematyczne
  i przyrodnicze) wraz z niezbędnym wyposażeniem, w istniejących placówkach edukacyjnych (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu).
 • wyposażeniu w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące proces kształcenia umożliwiające zdobycie i rozszerzenie wiedzy poza tradycyjnym systemem szkolnictwa
  (w sprzęt do nauk matematycznych, przyrodniczych, zakup zestawów komputerowych (służących do celów dydaktycznych), sprzęt TIK, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe).

 

Beneficjent ubiegający się o przyznanie dofinansowania na dwa ww. rodzaje projektów tj. a) i b), składa dwa wnioski aplikacyjne (wraz z wymaganymi załącznikami)
oddzielnie dla poszczególnych rodzajów projektów.

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą nr 16/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r..

 

 
Kryteria stanowią załącznik nr 4 do regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania środkami UE całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% dla projektów nie generujących dochodu.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć
z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 9 – Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Podziałania 9.3.1 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi

12 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 200 000,00 PLN).


 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-L2020 dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15  w ramach RPO-L2020 dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Regulamin konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-L2020 dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Ważna informacja z dnia 9.02.2016 r. dotycząca konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15

Informujemy, że w dniu 9 lutego br. Zarząd Województwa Lubuskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej RPO-L2020, przyjął zmiany regulaminu dla konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Poddziałania 9.3.1 w zakresie pkt. 12 Wskaźniki monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektu.

Regulamin konkursu zmienony

Wykaz zmian

 

Komunikat IZ RPO-Lubuskie 2020 z dnia 29.12.2015r.


W dniu 29.12.2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany w Regulaminie konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15.

Regulamin konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15  w ramach RPO-L2020 dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Tabela zmian do regulaminu konkursu nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15

I Załączniki do Regulaminu konkursu

I Załączniki do Regulaminu konkursu

II. Wzór wniosku i instrukcja

II. Wzór wniosku i instrukcja

III. Załączniki i oświadczenia

III. Załączniki i oświadczenia

IV. Dokumenty pomocne w przyg. wniosku

IV. Dokumenty pomocne w przyg. wniosku

V. Wzory umowy

V. Wzory umowy

Spis załączników

Spis załączników

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji: 68 4565 110, 111
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 480, 488, 535, 454,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378, 380.
 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub w siedzibie:

 

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115).