Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/21 w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2  Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

(Konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis;
Konkurs nie jest podzielony na rundy)

Link do naboru