Ogłoszenie konkursu nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

Zakończony 25.10.2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/21
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna
dla Działania
9.2  Rozwój obszarów zmarginalizowanych
dla Poddziałania
9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra


(Konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis;
Konkurs nie jest podzielony na rundy)

 

Wyniki naboru 22.12.2021

2021-12-22 -------------------

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął – w wersji elektronicznej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość środków przeznaczonych na konkurs wynosiła 2 100 000,00 PLN, a wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosiła 1 000 000,00 PLN i nie przekroczyła alokacji środków przeznaczonych na konkurs.

Na etapie weryfikacji warunków formalnych Wnioskodawca nie złożył wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. Wobec powyższego, w dniu 21 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o rozstrzygnięciu konkursu, nie przyznając dofinansowania jedynemu projektowi, który został złożony.

W związku z tym, wartość środków przeznaczonych na konkurs wynosząca 2 100 000,00 PLN pozostaje w puli dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra.

----------------------------------

25 października 2021 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra wynosi 2 100 000,00 PLN. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 sierpnia 2021 r. i zakończył się w dniu 25 października 2021 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 2 150 000,00 PLN.

Załącznik:

Wniosek złożony w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/21

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 30 sierpnia 2021 r. i zakończy się w dniu 27 września 2021 r. 25 października 2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w formie papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
-    poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
-    wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:
Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 33 - parter)

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć:
-    za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl), oraz
-    w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu bądź za pośrednictwem e-puapu w terminie/formie określonym w Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu. Należy dostarczyć również pismo przewodnie do formularza wniosku o dofinansowanie.

Natomiast załączniki/oświadczenia (wskazane w Regulaminie konkursu – pkt 11 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) należy umieścić, a następnie przesłać tylko za pośrednictwem systemu LSI2020. Załączane dokumenty należy opisać/nazwać w sposób umożliwiający identyfikację zawartości pliku.

Za pośrednictwem systemu LSI2020, formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Wniosek w formie papierowej może być również dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz z pismem przewodnim jest data wysłania przez Wnioskodawcę dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

-    jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
-    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-   samorządowe instytucje kultury,
-    organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Poddziałania 9.2.1. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji obszarów, wynikających z programów rewitalizacji pozytywnie ocenionych przez IZ RPO oraz wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego, mających na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom , obejmujących:
-    budowę, adaptację, tj. modernizację , remont, renowację budynków , znajdujących się na obszarze wynikającym z programu rewitalizacji pozytywnie ocenionego przez IZ RPO oraz wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego, podlegającym rewitalizacji , stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący element projektu, do 30% kwalifikowalnych kosztów projektu ),
-    uporządkowanie i zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznej, wynikających z programów rewitalizacji pozytywnie ocenionych przez IZ RPO oraz wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący element projektu, do 30% kwalifikowalnych kosztów  projektu).

w ramach następujących kategorii interwencji:
-    54 - Infrastruktura mieszkalnictwa,
-    55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

-   uchwałą Nr 183/KM RPO-L2020/2021 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 100/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. oraz dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
-    uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr  68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
-    Uchwała Nr 78/KM RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Część projektu infrastrukturalnego mogą stanowić wydatki dotyczące dróg lokalnych  oraz chodników (łącznie do 30 % kwalifikowalnych kosztów projektu). Rewitalizacja dróg lokalnych nie może stanowić indywidualnego projektu. Inwestycje w drogi lokalne mogą być elementem działań rewitalizacyjnych jedynie wówczas, gdy przyczynią się do gospodarczej i społecznej rewitalizacji oraz regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych i są ujęte w Programie Rewitalizacji.

Beneficjent może otrzymać dofinansowanie do 50 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu na wydatki ponoszone cele mieszkaniowe, tj. adaptację (modernizację, remont, renowację) mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych.

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być mniejsza niż 500 000,00 PLN.

W przypadku inwestycji, w których jednym z elementów jest rewitalizacja infrastruktury kultury, koszty związane z infrastrukturą kultury nie mogą przekroczyć 2 mln euro całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

W ramach Działania nie przewiduje się możliwości stosowania finansowania krzyżowego.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:
-    85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu (w przypadku projektów nie generujących dochodu) ze środków EFRR,   
-    50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu (dotyczy wydatków ponoszonych na cele mieszkaniowe związane z adaptacją (tj. modernizacją, remontem, renowacją) mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych,
-    85% kwalifikowalnych kosztów projektu (dotyczy środków RPO – Lubuskie 2020 w ramach pomocy de minimis),
-    zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 2 100 000,00 PLN.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Niezbędne dokumenty

21 września 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o możliwości wprowadzenia zmian do ogłoszenia oraz regulaminu konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/21w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru projektów do dnia 25 października 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Wykaz zmian w ogłoszeniu i regulaminie

 

Ogłoszenie konkursu archiwalne

Regulamin konkursu archiwalny

Katalog wydatków kwalifikowalnych

Załączniki do regulaminu

Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny

Dokumenty pomocne w przygotowaniu wniosku

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków: pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
-    Departament Programów Regionalnych
Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54)
tel. 68 45 65 117
e-mail: l.klobut@lrpo.lubuskie.pl
-   Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
•    e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
•    telefoniczny: 68 45 65 119, -521, -251
-    Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
•    e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
•    telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377