Ogłoszenie konkursu nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 06.09.2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna
dla Działania
9.2  Rozwój obszarów zmarginalizowanych
dla Poddziałania
9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT


(Konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis;
Konkurs nie jest podzielony na rundy)

 

Wyniki naboru 06.09.2021

6 września 2021 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 52 700 000,00 PLN. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 sierpnia 2021 r.
i zakończył się w dniu 6 września 2021 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 21 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 180 425 317,44 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 272 036 434,38 PLN.

Załącznik:

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 30 sierpnia 2021 r. i zakończy się w dniu 6 września 2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w formie papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
-    poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
-    wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 33 - parter)
lub w:
Biurze Zamiejscowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
(Sekretariat)

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć:
-    za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl), oraz
-    w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu bądź za pośrednictwem e-puapu w terminie/formie określonym w Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu. Należy dostarczyć również pismo przewodnie do formularza wniosku o dofinansowanie.

Natomiast załączniki/oświadczenia (wskazane w Regulaminie konkursu – pkt 11 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) należy umieścić, a następnie przesłać tylko za pośrednictwem systemu LSI2020. Załączane dokumenty należy opisać/nazwać w sposób umożliwiający identyfikację zawartości pliku.

Za pośrednictwem systemu LSI2020, formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Wniosek w formie papierowej może być również dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz z pismem przewodnim jest data wysłania przez Wnioskodawcę dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:
-    jednostki samorządu terytorialnego (JST),
-    związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
-    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-    jednostki administracji rządowej,
-    kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
-    podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą w postaci stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych,
-    organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje,
-    samorządowe instytucje kultury,
-    spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
-    towarzystwa budownictwa społecznego.

Brak możliwości uzyskania dofinansowania w całości lub części projektu przez jednostki tworzące Związki ZIT.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji obszarów, wynikających z programów rewitalizacji pozytywnie ocenionych przez IZ RPO oraz wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego, mających na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom , obejmujących:

-    budowę, adaptację, tj. modernizację , remont, renowację budynków , znajdujących się na obszarze wynikającym z programu rewitalizacji pozytywnie ocenionego przez IZ RPO oraz wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego, podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący element projektu, do 30% kwalifikowalnych kosztów projektu ),


-   uporządkowanie i zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznej, wynikających
z programów rewitalizacji pozytywnie ocenionych przez IZ RPO oraz wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego przyjmowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący element projektu, do 30% kwalifikowalnych kosztów  projektu).

w ramach następującej kategorii interwencji:
55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:
-    uchwałą nr 184/KM RPO-L2020/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 12.07.2021 r., zmieniającą uchwałę nr 175/KM RPO-L2020/2021 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 26 stycznia 2021 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

-   uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr  68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu.

Część projektu infrastrukturalnego mogą stanowić wydatki dotyczące dróg lokalnych  oraz chodników (łącznie do 30 % kwalifikowalnych kosztów projektu). Rewitalizacja dróg lokalnych nie może stanowić indywidualnego projektu. Inwestycje w drogi lokalne mogą być elementem działań rewitalizacyjnych jedynie wówczas, gdy przyczynią się do gospodarczej i społecznej rewitalizacji oraz regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych i są ujęte w Programie Rewitalizacji.

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być mniejsza niż 500 000,00 PLN.

W przypadku inwestycji, w których jednym z elementów jest rewitalizacja infrastruktury kultury, koszty związane z infrastrukturą kultury nie mogą przekroczyć 2 mln euro całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

W ramach Działania nie przewiduje się możliwości stosowania finansowania krzyżowego.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:
-    85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu (w przypadku projektów nie generujących dochodu) ze środków EFRR,   
-    85% kwalifikowalnych kosztów projektu (dotyczy środków RPO – Lubuskie 2020 w ramach pomocy de minimis),
-    zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  52 700 000,00 PLN.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków: pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:


-    Departament Programów Regionalnych
Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54)
tel. 68 45 65 117
e-mail: l.klobut@lrpo.lubuskie.pl


-    Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
•    e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
•    telefoniczny: 68 45 65 119, -521, -251


-    Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
•    e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
•    telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377