Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 31.01.2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna
dla Działania
9.1  Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

dla Poddziałania

9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych –
 projekty realizowane poza formułą ZIT

(nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. Konkurs nie jest podzielony na rundy)

Wyniki naboru 21.04.2022

21 kwietnia 2022 r. zakończono ocenę środowiskową, a w dniu 27 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu złożonego w ramach konkursu nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 2 200 000,00 PLN. Środki pochodzą
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt, który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny oraz został wybrany do dofinansowania

Skład KOP

 

2022-04-05 ------------------------

W dniu 1 kwietnia 2022 r. zakończono ocenę merytoryczną (która rozpoczęła się w dniu 22 marca 2022 r.) projektu złożonego w ramach konkursu nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 2 200 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 2 200 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 6 084 796,33PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej obrazek

 

 

2022-03-23 ------------------------

W dniu 21 marca 2022 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach konkursu nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 2 200 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 2 200 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 6 084 796,33PLN.

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej.

---------------------------------------

14 marca 2022 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu pt. „Rozbudowa Ośrodka Integracji Społecznej zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego o nowy budynek połączony łącznikiem z budynkiem istniejącym wraz z rozbudową parkingu i infrastruktury technicznej” złożonego w ramach konkursu nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 2 200 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 2 200 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 6 084 796,33PLN.

Projekt, który przeszedł pozytywnie weryfikację warunków formalnych
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

31 stycznia 2022 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 2 200 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 200 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 6 084 796,33 PLN.

 

Wniosek złożony w ramach Konkursu nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy/niepodjęcia decyzji z Wnioskodawcą o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 9 grudnia 2021 r.
i zakończy się w dniu 17 grudnia 2021 r. 31 stycznia 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty kwiecień/maj 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Za pośrednictwem systemu LSI2020, formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 33 - parter)

lub w:

Biurze Zamiejscowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,
ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć:

 • za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl), oraz
 • w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu bądź za pośrednictwem e-puapu
  w terminie/formie określonym w Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu. Należy dostarczyć również pismo przewodnie do formularza wniosku o dofinansowanie.

Natomiast załączniki/oświadczenia (wskazane w Regulaminie konkursu – pkt 11 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) należy umieścić, a następnie przesłać tylko za pośrednictwem systemu LSI2020. Załączane dokumenty należy opisać/nazwać w sposób umożliwiający identyfikację zawartości pliku.

 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub do Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz z pismem przewodnim jest data wysłania przez Wnioskodawcę dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST),
 • związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ - z wyłączeniem szpitali oraz podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia
  i fundacje.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej[1],  polegające na:

 • zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego (wyposażenie obiektów związanych
  z infrastrukturą ochrony zdrowia w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny),
 • pracach remontowo-budowlanych,
 • rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu),
 • inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (e-usług) polegające na zakupie oprogramowania i sprzętu komputerowego – tylko jako element ww. typu projektu polegającego na zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia,
 • zakupie wyposażenia niezbędnego do osiągniecia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania – tylko jako element projektu.

 


[1] Beneficjentami mogą być podmioty wymienione w Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – z wyłączeniem szpitali.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

-  uchwałą nr 194/KM RPO-L2020/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 13.10.2021 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT Typ IV Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej
i hospicyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;


-   uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr  68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych
w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach.
-  nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) z późn. zm.;
-  nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) z późn. zm.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 99% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu (w przypadku projektów nie generujących dochodu) ze środków EFRR,

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi:

 • 1% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć
z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu

wynosi  2 200 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o możliwości wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Zmiana dotyczy wydłużenia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu do kwietnia/maja 2022 r.

Regulamin konkursu

Wykaz zmian w ogłoszeniu i regulaminie

 

16 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o możliwości wprowadzenia zmian do ogłoszenia oraz regulaminu konkursu Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru projektów do dnia 31 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie

Regulamin archiwalny

Wykaz zmian w ogłoszeniu i regulaminie

 

 

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalny

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54)

tel. 68 45 65 118

e-mail: j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377