Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,
w dniu 21 marca 2022 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach konkursu nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 2 200 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 2 200 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 6 084 796,33PLN.

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej.


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.