Ogłoszenie konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski

Zakończony 17.06.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja
Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego

Poddziałania

8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez

ZIT Gorzów Wielkopolski

 (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 17.06.2016

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania, prezentujemy listę projektów (poniżej), które otrzymały dofinansowanie.

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania projektu 3 467 842,15 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 17 czerwca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 sierpnia 2016 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu stanowiące odpowiedź na przedmiotowy konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra - pok. 59,

lub w Sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski – pok. 9.

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską jedynie w dwóch ww. punktach.

O dacie przyjęcia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie decyduje data jej wpływu do IOK. 

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika kancelarii ogólnej i sekretariatu nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu RPO-L2020 w części współfinansowanej z EFS wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej i dwóch wersjach papierowych.

Komplet dokumentów zaleca się składać w skoroszytach z europerforacją (format A4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • Szkoły i placówki ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417, z późn. zm.).

Weryfikacja spełnienia powyższego wymogu nastąpi w oparciu o oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, które Beneficjent składa przed podpisaniem umowy.

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary obrazek

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja,  Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałania 8.4.2 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski  określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 i prowadzony jest dla następujących typów projektów:

Programy wspierające kształcenie zawodowe w zakresie:

 1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:
 1. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty  prowadzących kształcenie zawodowe;
 2. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
 3. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
 4. rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 1. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:
 1. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub  innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
 2. wsparcie realizacji zadań przez CKZiU lub  innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonych branż.
 1. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, poprzez:
 1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 2. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;
 3. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

w ramach następującej kategorii interwencji:

 

118 - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 24/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, a także w oparciu o kryteria oceny strategicznej projektów w ramach ZIT, przyjęte przez KM Uchwałą Nr 14/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Dokumenty zamieszczone zostały na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałania 8.4.2 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

3 853 158,00 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (385 315,80 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Projektodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w dniu 26 kwietnia 2016 r. wprowadził zmiany w Regulaminie konkursu:

Regulamin konkursu - aktualnyobrazek

Wykaz zmianobrazek

 

 

Regulamin konkursu - archiwalnyIIIobrazek

Wykaz zmianobrazek

Regulamin konkursu - archiwalny IIobrazek

Wykaz zmianobrazek

Regulamin konkursu - archiwalny I obrazek

Dokumentacja konkursu

obrazek Załączniki - Dokumentacja dla konkursu w ramach Poddziałania 8.4.2 RPO-L2020

 

Uwaga:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020, uprzejmie informuje, że dnia 08 marca 2016 roku Uchwałą Nr 93/1136/16 Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęte zostały zmiany do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Zmianie uległ Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO – L2020. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej IOK (www.rpo.lubuskie.pl), oraz na portalu funduszy europejskich  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr B.2)

Dodatkowych informacji udziela również Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego poprzez kontakt:

Urząd Miasta Gorzów Wlkp., Wydział Strategii Miasta – Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

tel. 95 735 58 83

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Strategii Miasta – Referat ZIT

ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 308)