Ogłoszenie konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

Zakończony 16.05.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja
Działania

8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

 (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 21.06.2016

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28.11.2017 r. przyjął zaktualizowaną Listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 polega na tym, iż w wyniku pozytywnie rozpatrzonego etapu procedury odwoławczej wniosek nr RPLB.08.03.00-08-0002/16,  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka jawna pt. "Lubuska akademia kompetencji językowych i komputerowych"  został umieszczony na pozycji nr 6 i został rekomendowany do dofinansowania.

                                                                  

W związku z przyjęciem uchwały ZWL w dniu 11.04.2017 r. w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu nr RPLB.08.03.00-08-0023/16 w wyniku pozytywnie rozpatrzonego etapu procedury odwoławczej dla konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16, zaktualizowana została lista projektów wybranych do dofinansowania.

2017-03-14

Zamieszczono listę zawartych umów o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8

13-12-2016

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 polegająca na tym, iż do wniosków rekomendowanych do dofinansowania w dniu 4 października 2016 roku został dodany wniosek, który przeszedł etap procedury odwoławczej z wynikiem pozytywnym i został umieszczony na pozycji numer 3.

04-10-2016

Poniżej została zamieszczona lista rozstrzygnięć zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Pisma ze szczegółowymi wynikami ocen zostaną wysłane drogą tradycyjną w terminie 10 dni kalendarzowych od daty roztrzygnięcia konkursu.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28.09.2016 r. podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia dla konkursów RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 i RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16.

Przesunięcie terminu podyktowane było przedłużającą się procedurą negocjacyjną.

Wymieniony powyżej czynnik spowodował, iż prace Komisji Oceny Projektów nie mogą zostać zakończone w pierwotnym terminie, co automatycznie spowodowało przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursów.

W Regulaminach konkursowych: RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 i RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 orientacyjną datę rozstrzygnięcia konkursów wskazano 30 września 2016 r., jednakże w w/w przyczyn IZ RPO - Lubuskie 2020dokonała zmiany w/w terminu na 4 października 2016 r.

- - - - -

 W dniu 21 czerwca 2016 r. ostatecznie zakończono weryfikację wstępną wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem
i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych
, w ramach następującej kategorii interwencji:

117 – Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym
i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności
i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 15 000 000,00 PLN (w tym
na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 lutego 2016 r. konkurs (nabór wniosków
o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 marca 2016 r. i trwał do dnia 16 maja 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 131 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 149 933 142,80 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 166 936 891,90 PLN.

 

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

 • Ilość wniosków zweryfikowanych pozytywnie: 129 wniosków.
 • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów: 148 601 230,30 PLN.
 • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów: 165 436 989,10 PLN.

 

= = = = = = = = = =

 W dniu 30 maja 2016 r. zakończono pierwszą weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja,
Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych, w ramach następującej kategorii interwencji:

117 – Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 15 000 000,00 PLN (w tym
na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 lutego 2016 r. konkurs (nabór wniosków
o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 marca 2016 r. i trwał do dnia
16 maja 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 131 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 149 933 142,80 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 166 936 891,90 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

 • Ilość wniosków ocenionych pozytywnie: 60 wniosków.
 • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów: 73 684 536,83 PLN.
 • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów: 82 011 230,60 PLN.

 

Pozostałe 71 wniosków zostało skierowanych do uzupełnienia.

---

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na konkurs nr RPLB.08.03.00-IŻ.00-08-K01/16 dla Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych wpłynęło 131 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 149 933 142,84 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 16 maja 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 sierpnia 2016 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu stanowiące odpowiedź na przedmiotowy konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra - pok. 59,

lub w Sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski – pok. 9.

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską jedynie w dwóch ww. punktach.

O dacie przyjęcia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie decyduje data jej wpływu do IOK. 

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika kancelarii ogólnej i sekretariatu nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu RPO-L2020 w części współfinansowanej z EFS wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej i dwóch wersjach papierowych.

Komplet dokumentów zaleca się składać w skoroszytach z europerforacją (format A4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły, placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417, z późn. zm.).

Weryfikacja spełnienia powyższego wymogu nastąpi w oparciu o oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, które Beneficjent składa przed podpisaniem umowy.

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary obrazek

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych (PI 10iii) określonego w SzOOP RPO-L2020 i prowadzony jest dla następującego typu projektu:

 • Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób o niskich kwalifikacjach[1]) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji pozaformalnej uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych. Zakres wsparcia obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych[2] i językowych[3]

w ramach następującej kategorii interwencji:

117 - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji,

 

[1]  Osoby o niskich kwalifikacjach - posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 (zgodnie z ISCED 2011 (UNESCO)) włącznie.

[2] Zakres wsparcia obejmuje szkolenia i kursy kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu kompetencji określonych w Digital Competence Framework.

Przywołany w kryterium Digital Competence Framework odnosi się do 5 obszarów i 21 kompetencji na różnych poziomach (A, B, C). Projektodawca w ramach działań przewidzianych do realizacji w projekcie powinien zapewnić jego uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy
i umiejętności co najmniej na poziomie A bądź szerszym (B, C). Rama kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework powinna być traktowana jako punkt odniesienia dla zakresu tematycznego szkoleń i kursów oraz certyfikatów wystawianych uczestnikom projektów w ramach niniejszego Działania potwierdzających odpowiednie efekty kształcenia.

Podstawą do oceny spełnienia przedmiotowego kryterium będzie zatem wskazanie w treści wniosku, iż zakres zaplanowanych szkoleń bądź kursów jest co najmniej równoważny z zakresem kompetencji przewidzianych na różnych poziomach Digital Competence Framework oraz zgodny z etapami, o których mowa w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (zał. nr 2).

[3] Zakres wsparcia obejmuje kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 24/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18.02.2016 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS Powyższe zostało zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl. oraz w załączniku nr 3 do SzOOP RPO-L2020, tj. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS. Dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 90%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr  RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych (PI 10iii) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi

15 000 000,00 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 500 000,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Projektodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze obrazek

Regulamin konkursu

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w dniu 5 kwietnia 2016 r. wprowadził zmiany w Regulaminie konkursu:

Regulamin konkursu - aktualnyobrazek

Wykaz zmianobrazek

15 marca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, przyjął zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16

Regulamin konkursu - archiwalny IIobrazek

Tabela zmian regulaminu konkursuobrazek

Regulamin konkursu - archiwalny I obrazek

Dokumentacja konkursu

obrazek Załączniki - Dokumentacja dla konkursu w ramach Poddziałania 8.3 RPO-L2020

 

Uwaga:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020, uprzejmie informuje, że dnia 08 marca 2016 roku Uchwałą Nr 93/1136/16 Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęte zostały zmiany do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Zmianie uległ Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO – L2020. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej IOK (www.rpo.lubuskie.pl), oraz na portalu funduszy europejskich  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr B.2)

 

Przykłady najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami