Ogłoszenie konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 23.09.2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/22

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja

Działania

8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

Poddziałania

8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Widniejący zapis w pkt. 13 regulaminu konkursu (str. 25) wskazujący na wysokość wkładu własnego – 11.7308% należy zignorować. Jest to nieprawidłowa wartość. Wkład własny wynosi 10,00% wydatków kwalifikowalnych projektu, jak to wskazano we wszystkich innych miejscach regulaminu konkursu

Wyniki naboru 21.10.2022

2022-12-13 -----------------

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/22 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/22 informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu 1 projekt został skierowany do dofinansowania. O szczegółach oceny i rozstrzygnięcia wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą pisemną.

Lista projektów

Skład KOP

--------------------------------

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/22 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno- merytorycznej przekazane zostały 2 wnioski o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 3 635 606,44 zł.

Lista projektów

 

 

2022-09-27 -------------

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/22 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  3 635 606,44 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

9 września 2022 r. i zakończy się 16 września 23 września 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,

szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo Oświatowe) i ich organy prowadzące
z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:

a) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów lub słuchaczy.

w ramach kategorii interwencji

115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne
i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 207/KM RPO L2020/2021 z dnia 3 sierpnia 2022 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

UWAGA:

W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy 

w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium projekt, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów. Jeżeli projekt nie spełni powyższego warunku umożliwiającego skierowanie do poprawy, kryterium zostanie uznane za niespełnione i w konsekwencji projekt nie zostanie skierowany do dofinansowania.”

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi [1] [2] – 90%,
w tym wsparcie finansowe EFS – 85%, Budżet Państwa – 5%.

 

Wkład własny wynosi – 10 %

 


[1] Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.

[2] W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 2 941 176,47 PLN

w tym:

 • EFS: 2 500 000,00 PLN (85%)
 • Budżet Państwa: 147 058,82 PLN (5%)
 • wkład własny: 294 117,65 PLN (10%)

 

 • 1 529 411,76 PLN

w tym:

 • EFS: 1 300 000,00 PLN (85%)
 • Budżet Państwa: 76 470,59 PLN (5%)
 • wkład własny: 152 941,17 PLN (10%)

Niezbędne dokumenty

2022-09-07 -------------

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 6.09.2022 r. podjął uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zmienionego ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08K01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Poddziałania 8.2.1

Zmiany parametrów konkursu dotyczyły zwiększenia alokacji i przedłużenia o tydzień naboru wniosków.

Ogłoszenie obowiązujące

Regulamin obowiązujący

----------------------------

Ogłoszenie

Regulamin

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314, 326

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.

 

 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).