Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskieo, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Dokumentacja konkursowa