Ogłoszenie konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 03.11.2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/20

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja

Działania

8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

Poddziałania

8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Wyniki naboru 14.12.2020

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/20 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 09.02.2021r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/20, IZ RPO-L2020 informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu żaden projekt nie został skierowany do dofinansowania. O szczegółach oceny i rozstrzygnięcia wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą pismeną.

Lista rankingowa

Skład KOP

 

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/20 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalnomerytorycznej przekazanych zostało 29 wniosków o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 4 049 390,40 zł.

Lista projektów

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/20 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 4 049 390,40 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

26 października 2020 r. i zakończy się 3 listopada 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie  z Kryterium nr 4 oraz SzooP – Lubuskie 2020 wnioskodawcą mogą być publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne, szkoły dla dorosłych lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz ich organy prowadzące.

Zatem uprawnionym do aplikowania w konkursie jest następujący typy Beneficjenta:

 • szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo Oświatowe) i ich organy prowadzące z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

I b. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez:

 • realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego

i/lub

 • organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy;

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne
i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 166/KM RPO L2020/2020 z dnia 15 września 2020 r.
zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie
2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych,
działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w
załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

UWAGA:
W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy
w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis:
„W przypadku niespełnienia kryterium projekt, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał
minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3,
5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł
zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów. Jeżeli
projekt nie spełni powyższego warunku umożliwiającego skierowanie do poprawy, kryterium zostanie uznane za
niespełnione i w konsekwencji projekt nie zostanie skierowany do dofinansowania.”

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi [1] [2] – 85%,
w tym wsparcie finansowe EFS – 85%

Wkład własny wynosi – 15%


[1] Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.

[2] W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

- 4 117 647,06 PLN
w tym:
- EFS: 3 500 000,00 PLN (85%)
- wkład własny: 617 647,06 PLN (15%)

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 318, 326

 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.

 

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).