Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 17.06.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja

Działania

8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym
oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

Poddziałania

8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym
oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT 

(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 05.08.2016

04-10-2016

Poniżej została zamieszczona lista rozstrzygnięć zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Pisma ze szczegółowymi wynikami ocen zostaną wysłane drogą tradycyjną w terminie 10 dni kalendarzowych od daty roztrzygnięcia konkursu.

 

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28.09.2016 r. podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia dla konkursów RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 i RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16.

Przesunięcie terminu podyktowane było przedłużającą się procedurą negocjacyjną.

Wymieniony powyżej czynnik spowodował, iż prace Komisji Oceny Projektów nie mogą zostać zakończone w pierwotnym terminie, co automatycznie spowodowało przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursów.

W Regulaminach konkursowych: RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 i RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 orientacyjną datę rozstrzygnięcia konkursów wskazano 30 września 2016 r., jednakże w w/w przyczyn IZ RPO - Lubuskie 2020dokonała zmiany w/w terminu na 4 października 2016 r.

- - - - -

 Uprzejmie informujemy, iż w związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach następującej kategorii interwencji:

115 – Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 8 000 000,00 PLN (w tym
na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 800 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 24 lutego 2016 r. konkurs (nabór wniosków
o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 marca 2016 r. i trwał do dnia 17 czerwca 2016 r.) wpłynęło 46 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 14 863 294,47 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 15 957 556,25 PLN.

Etap weryfikacji kompletności wniosków:

 • Ilość wniosków zweryfikowanych pozytywnie: 45 wniosków.
 • Ilość wniosków odrzuconych : 1 wniosek
 • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów: 14 628 562,29 PLN.
 • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów: 15 710 469,74 PLN.

 

Załącznik  stanowi listę wniosków, które przeszły pozytywnie  etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków.

- - - - -

 W dniu 30 czerwca 2016 r. zakończono pierwszą weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja,
Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych  - projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach następującej kategorii interwencji:

115 – Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 8 000 000,00 PLN (w tym
na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 800 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 24 lutego 2016 r. konkurs (nabór wniosków
o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 marca 2016 r. i trwał do dnia 17 czerwca 2016 r.) wpłynęło 46 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 14 863 294,47 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 15 957 556,25 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

 • Ilość wniosków zweryfikowanych pozytywnie: 21 wniosków.
 • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów: 6 095 348,53 PLN.
 • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów: 6 527 942,96 PLN.

 

24 wnioski zostały skierowane do uzupełnienia.

1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 17 czerwca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 sierpnia 2016 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu stanowiące odpowiedź na przedmiotowy konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra - pok. 59,

lub w Sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski – pok. 9.

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską jedynie w dwóch ww. punktach.

O dacie przyjęcia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie decyduje data jej wpływu do IOK. 

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika kancelarii ogólnej i sekretariatu nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu RPO-L2020 w części współfinansowanej z EFS wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej i dwóch wersjach papierowych.

Komplet dokumentów zaleca się składać w skoroszytach z europerforacją (format A4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417, z późn. zm.).

Weryfikacja spełnienia powyższego wymogu nastąpi w oparciu o oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, które Beneficjent składa przed podpisaniem umowy.

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT (PI 10i) określonego w SzOOP RPO-L2020 i prowadzony jest dla następujących typów projektów:

 1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw / umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez:

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

- kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

 1. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację przynajmniej dwóch z następujących elementów:

- wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

- kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

w ramach następującej kategorii interwencji:

115 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 24/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr  RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT (PI 10i) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi

8 000 000,00 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (800 000,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Projektodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

Dokumentacja dla konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO-L2020

Załączniki - Dokumentacja dla konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 RPO-L2020

Uwaga:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020, uprzejmie informuje, że dnia 08 marca 2016 roku Uchwałą Nr 93/1136/16 Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęte zostały zmiany do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Zmianie uległ Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO – L2020. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej IOK (www.rpo.lubuskie.pl), oraz na portalu funduszy europejskich  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 119,

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 480, 488, 535, 454

 • osobisty w siedzibie:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 03)