Ogłoszenie konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 08.07.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja
Działania

8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałania

8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
- projekty realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 25.10.2016

W dniu 25.10.2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs: RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16.
W załączeniu lista projektów wybranych do dofinansowania. Projektodawcy zostaną poinformowani w odrębnych pismach wysłanych drogą tradycyjną.

 

-----------------

W dniu 16 sierpnia 2016 r. ostatecznie zakończono wstępną weryfikację wniosków dla konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16. Poniżej znajduje się ostateczna lista projektów po wstępnej weryfikacji.

____________

W dniu 22 lipca 2016 r. zakończono pierwszą weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja ,
Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach następującej kategorii interwencji:

115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN (w tym
na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi  1 000 000, 00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków
o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 8 lipca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 24 wniosków  o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła  11 519 371,31 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  13 597 897,11 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

 • Ilość wniosków zweryfikowanych pozytywnie: 10 wniosków.
 • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów:  

4126 228,43 PLN.

 • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów:  7 863 505,93 PLN.

 

Pozostałe 14 wniosków zostało skierowane do uzupełnienia.

Załącznik stanowi tabela zawierająca listę wniosków, które przeszły pozytywnie  pierwszy etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Składanie wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją w ramach przedmiotowego konkursu odbywa się w dniach od 30 czerwca 2016 roku do dnia 8 lipca 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 października 2016 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu stanowiące odpowiedź na przedmiotowy konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach:

 •  poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 •  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Kancelarii Ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra - pok. 59,
lub w Sekretariacie
Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską jedynie w dwóch ww. punktach.
O dacie przyjęcia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie decyduje data jej wpływu do IOK (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).
Zaznacza się, że do kompetencji pracownika kancelarii ogólnej i sekretariatu nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

 

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 •  jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 •  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 •  organizacje pozarządowe,
 •  przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 •  osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 •  podmioty ekonomii społecznej,
 •  szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1212 z późn. zm.).

UWAGA:
W przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. szkoła, przedszkole, powiatowy urząd pracy, ośrodek pomocy społecznej) w polu 2.1 Nazwa projektodawcy należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (np. szkoły).
Właściwy zapis nazwy projektodawcy w polu 2.1 : nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej.
W polach 2.1.1 Forma prawna projektodawcy i 2.1.2 Forma własności projektodawcy - należy odpowiednio dokonać wyboru z listy rozwijanej, natomiast w polach od 2.1.3 do 2.2 należy wpisać odpowiednie dane dotyczące jednostki organizacyjnej (np. szkoły) - jeżeli ta jednostka będzie stroną umowy o dofinansowanie (na podstawie pełnomocnictwa, upoważnienia lub innego równoważnego dokumentu) lub odpowiednie dane dotyczące właściwej JST posiadającej osobowość prawną (np. gminy) - jeżeli stroną umowy o dofinansowanie będzie odpowiednia JST.
Analogicznie należy postąpić w przypadku, gdy organem prowadzącym jest np. fundacja lub stowarzyszenie, a jednostka organizacyjna nie posiada osobowości prawnej.
Powyższą uwagę stosujemy również do Partnerów, którzy nie posiadają osobowości prawnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 – Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 – Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 i prowadzony jest dla następujących typów projektów:


I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP1.
II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów2
a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.
IV. Wydłużenie godzin pracy OWP.
V. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:
a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);
b) szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
c) studia podyplomowe;
d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.
 

Typy projektów III-V mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań określonych w typach I i/lub II
w ramach następującej kategorii interwencji:


115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.


Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.
 

UWAGA:
Jeśli projekt realizowany jest w następujących formach:

 •  „projekt zrealizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe” – Partnerzy społeczni to termin szeroko używany w całej Europie w odniesieniu do przedstawicieli pracodawców i pracowników (organizacji pracodawców i związków zawodowych). Organizacja pozarządowa (NGO) to organizacja założona przez obywateli z własnej inicjatywy, która nie działa dla osiągnięcia zysku i jest zorganizowana na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Organizacje pozarządowe - zorientowane na działanie i prowadzone przez ludzi, którym przyświeca wspólny cel – realizują szereg usług i funkcji humanitarnych, przedstawiają rządom państw obawy obywateli, wspierają i monitorują realizację polityk oraz stymulują udział polityków poprzez dostarczanie informacji. Projekt jest częściowo realizowany przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe, kiedy wśród projektodawców (rozumianych jako beneficjentów lub partnerów projektu) znajdują się m.in. partnerzy społeczni lub organizacje pozarządowe;
 •  „projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery zawodowej” – projekt realizowany w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu, a tym samym zwalczania feminizacji ubóstwa, zmniejszenia podziału ze względu na płeć i zwalczania stereotypów dotyczących płci na rynku pracy. W zakresie kształcenia i szkolenia - upowszechnienie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równego podziału obowiązków związanych z opieką pomiędzy mężczyznami i kobietami; definicja opracowana na podstawie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego nr 1304/2013, Art. 7. Promowanie równości między kobietami i mężczyznami;
 •  „projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym” – Europejski Fundusz Społeczny wzmacnia zdolności instytucjonalne i skuteczność administracji publicznej na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym; należy wykazać projekty realizowane w celu zapewnienia wsparcia w ww. obszarach; za służby publiczne uznaje się publiczne lub prywatne podmioty, które świadczą usługi publiczne (w przypadku usług publicznych zlecanych przez państwo podmiotom prywatnym lub świadczonych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego),


Projektodawca zobowiązany jest podczas wprowadzania wniosku o dofinansowanie do Systemu LSI2020 w części Typ projektu, oprócz typu/typów wskazanych w SzOOP, wybrać jednocześnie z listy rozwijanej właściwą opcję.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 34/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS. Dokumenty zamieszczone zostały na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:
 •  środków UE - 85%,
 •  środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie określono.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:
 •  środków UE - 85%,
 •  środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 – Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi:

 

10 000 000,00 PLN[1]

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu,
co stanowi 1 000 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.

Niezbędne dokumenty

Załączniki

Załączniki

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 •  e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 •  telefoniczny:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110

 •  osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr B.10)