Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

Zakończony 25.01.2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/21
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy
dla Działania

6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących

i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych

i bezpiecznych miejsc pracy.

 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN.

Maksymalna wartość projektu wynosi: 528 317,64 PLN

Wyniki naboru 23.02.2021

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/21 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 18.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/21, IZ RPO-L2020 informujemy,iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu żaden projekt nie został skierowany do dofinansowania. O szczegółach oceny i rozstrzygnięcia wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą pisemną.

Skład Komisji Oceny Projektów

---------------------------------

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/21 infromujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane trzy wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 257 128,75  zł.

Lista projektów

 

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/21 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 257 128,75 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

18 stycznia 2021 r. i zakończy się 25 stycznia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • podmioty lecznicze sektora publicznego i niepublicznego wykonujące działalność leczniczą,
  w tym m.in. świadczące usługi w zakresie POZ lub AOS oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (rehabilitacyjne, medycyny pracy, ortopedyczne, neurologiczne), uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego,
 • organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi
  w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

III. Wdrożenie  programów  zdrowotnych  w  kierunku  rehabilitacji  medycznej  umożliwiających powrót do pracy, tj.  ukierunkowanie  na  grupy  docelowe najbardziej  narażone  na  opuszczenie  rynku  pracy z  powodu  czynników zdrowotnych  lub  najbardziej  bliskie  powrotowi  na  rynek  pracy  w  wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez:

 1. niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne;
 2. zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją;
 3. działania  informacyjno-edukacyjne,   w   tym   edukacja   prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia;
 4. działania  szkoleniowe  skierowane  w  szczególności  do  podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ;
 5. w  uzasadnionych  przypadkach  zakup  sprzętu  (zgodnie  z  wytycznymi kwalifikowalności).

Zgodnie z przyjętym przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia Planem Działań w sektorze zdrowia na rok 2020 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, w ramach III typu operacji interwencja ukierunkowana jest  na realizację:

Programu polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących
i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu
i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy

(okres realizacji 2018-2023).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 170/KM RPO-L2020/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

UWAGA:
W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy
w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium projekt, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów. Jeżeli projekt nie spełni powyższego warunku umożliwiającego skierowanie do poprawy, kryterium zostanie uznane za niespełnione i w konsekwencji projekt nie zostanie skierowany do dofinansowania.”

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi  – 85,00%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85,00%. Wkład własny wynosi – 15,00%.

Maksymalna wartość dofinansowania


 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 1 176 470,59 PLN,
 • w tym dofinansowanie EFS: 1 000 000,00 PLN,
 • w tym wkład własny: 176 470,59 PLN.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

 

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 

 • e-mail:  info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                            Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie:

                            Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

                            Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:
 • Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

 • Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
  ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

 

UWAGA: Ze względu na panującą pandemię COVID-19 kontakty osobiste należy ograniczyć do minimum korzystając z pozostałych środków komunikacji.