Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach  Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Dokumentacja konkursowa