Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

Zakończony 25.01.2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy


dla Działania

6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących

i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych

i bezpiecznych miejsc pracy.

 

Minimalna wartość projektu wynosi 528 317,65 PLN.

Maksymalna wartość projektu wynosi: 1 176 470,58 PLN

Wyniki naboru 22.06.2021

2022-09-08 ---------------------------

W dniu 6 września 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany listy rankingowej projektów oraz zmiany listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.


Zmiana ww. list jest konsekwencją wyrażenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 16 sierpnia 2022 roku zgody na zwiększenie wartości 6 realizowanych projektów nr: RPLB.06.07.00-08-0002/21, RPLB.06.07.00-08-0005/21, RPLB.06.07.00-08-0013/21, RPLB.06.07.00-08-0011/21, RPLB.06.07.00-08-0004/21, RPLB.06.07.00-08-0003/21, o łączną kwotę 1 580 618,69 PLN (w tym dofinansowanie UE to kwota 1 343 525,86 PLN). Pozwoli to zwiększyć liczbę cykli rehabilitacyjnych.


Listę projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie.

 

2021-10-05 ---------------------------

W dniu 5 października 2021 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany listy rankingowej projektów oraz zmiany listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.
Zmiana ww. list jest konsekwencją przyjęcia przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 24 sierpnia 2021 roku Uchwały nr 205/2772/21, która wprowadziła zmianę do regulaminu przedmiotowego konkursu polegającą na tym, że zwiększono kwotę środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu. Zmiana ta pozwoliła na skierowanie do dofinansowania następnych 6 projektów (pozycje od 5 do 10 na zaktualizowanej liście). Projekty te, w pierwotnym rozstrzygnięciu konkursu, nie zostały skierowane do dofinansowania z powodu wyczerpania środków na dofinansowanie projektów.


Lista projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie.

------------------------------------------

22 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Projekty wybrane do dofinansowania w przedmiotowym konkursie.

Lista KOP

 

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/2 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych dwanaście wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 10 551 956,93  zł.

Lista projektów

 

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło trzynaście wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 11 448 627,24 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

18 stycznia 2021 r. i zakończy się 25 stycznia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2021 r. Czerwiec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

 

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

 

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • podmioty lecznicze sektora publicznego i niepublicznego wykonujące działalność leczniczą,
  w tym m.in. świadczące usługi w zakresie POZ lub AOS oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (rehabilitacyjne, medycyny pracy, ortopedyczne, neurologiczne), uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego,
 • organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi
   zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

III. Wdrożenie  programów  zdrowotnych  w  kierunku  rehabilitacji  medycznej  umożliwiających powrót do pracy, tj.  ukierunkowanie  na  grupy  docelowe najbardziej  narażone  na  opuszczenie  rynku  pracy z  powodu  czynników zdrowotnych  lub  najbardziej  bliskie  powrotowi  na  rynek  pracy  w  wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez:

 1. niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne;
 2. zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją;
 3. działania  informacyjno-edukacyjne,   w   tym   edukacja   prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia;
 4. działania  szkoleniowe  skierowane  w  szczególności  do  podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ;
 5. w  uzasadnionych  przypadkach  zakup  sprzętu  (zgodnie  z  wytycznymi kwalifikowalności).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 170/KM RPO-L2020/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
UWAGA:
W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy
w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium projekt, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów. Jeżeli projekt nie spełni powyższego warunku umożliwiającego skierowanie do poprawy, kryterium zostanie uznane za niespełnione i w konsekwencji projekt nie zostanie skierowany do dofinansowania.”

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi  – 85,00%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85,00%. Wkład własny wynosi – 15,00%.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Maksymalna wartość dofinansowania

W dniu 21 marca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zmieniającą regulamin i ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21 zmiana dot. maksymalnego poziomu dofinansowania w konkursie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

 • 10 204 333,21 PLN
 • w tym dofinansowanie EFS: 8 673 683,23 PLN,
 • w tym wkład własny 1 530 649,98 PLN.

 

 • 4 705 882,35 PLN
 • w tym dofinansowanie EFS: 4 000 000,00 PLN,
 • w tym wkład własny 705 882,35 PLN.

Niezbędne dokumenty

2023-03-22 ---------------

W dniu 21 marca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zmieniającą regulamin i ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21 zmiana dot. maksymalnego poziomu dofinansowania w konkursie.

Regulamin

Ogłoszenie

------------------------------

24.08.2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21. Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs.

Ogłoszenie

Regulamin

 

W związku z trwającym procesem negocjacji będących częścią oceny formalno-merytorycznej, w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21 oraz w związku z sytuacją epidemiczną w regionie, uprzejmie informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia ww. konkursu na miesiąc czerwiec 2021 roku.

 

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalne

Załączniki aktualne

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej 2018-2023

Załączniki archiwalne

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail:  info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                            Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie:

                            Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

                            Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:
 • Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)
 • lub
 • Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
  ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

UWAGA: Ze względu na panującą pandemię COVID-19 kontakty osobiste należy ograniczyć do minimum korzystając z pozostałych środków komunikacji.