Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Działania 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia

Zakończony 08.07.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy

dla Działania

6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia

Wyniki naboru 25.10.2016

W dniu 25.10.2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/16.
W  załączeniu lista projektów wybranych do dofinansowania.

-----

W związku z ostatecznym zakończeniem weryfikacji wstępnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia , w ramach następującej kategorii interwencji:

106 – Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian,

prezentujemy listę wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wstępną

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 8 lipca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 8 wniosków  o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła  5 373 447,85 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  5 648 844,75 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

 • Ilość wniosków zweryfikowanych pozytywnie: 8 wniosków.
 • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów:  5 373 447,85 PLN
 • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów:  5 648 844,75 PLN.

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie wstępnej weryfikacji kompletności wniosków o dofinansowanie obrazek

 

W dniu 22 lipca 2016 r. zakończono pierwszą weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy,
Działania 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia , w ramach następującej kategorii interwencji:

106 – Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 3 000 000,00 PLN (w tym
na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi  300 000, 00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków
o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 8 lipca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 8 wniosków  o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła  5 373 447,85 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  5 648 844,75 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

 • Ilość wniosków zweryfikowanych pozytywnie: 5 wniosków.
 • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów:  

3 203 246,17 PLN.

 • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów:  3 371 941,50 PLN.

 

Pozostałe 3 wnioski został skierowano do uzupełnienia.

Załącznik stanowi tabela zawierająca listę wniosków, które przeszły pozytywnie  pierwszy etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2016 r. i zakończy się w dniu 8 lipca 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu stanowiące odpowiedź na przedmiotowy konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w :

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu RPO-L2020 w części współfinansowanej z EFS wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej i dwóch wersjach papierowych.

Komplet dokumentów zaleca się składać w skoroszytach z europerforacją (format A4).

Wzór wniosku o dofinansowanie obowiązujący w niniejszym konkursie opublikowany jest na Portalu Funduszy Europejskich.

Wzór wniosku o dofinansowanie został określony przez IZ RPO-L2020 w drodze uchwały ZWL.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu prowadzony jest od dnia 30 czerwca 2016r. do dnia 8 lipca 2016 r.

Za dochowanie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie do IOK uważa się złożenie wersji elektronicznej oraz wersji papierowej (dwa egzemplarze) wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w miejscach określonych w punkcie 7 niniejszego regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30 czerwca 2016r. do 8 lipca 2016r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 6.6 RPO-L2020.

Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia, określonego w SzOOP RPO-L2020 i prowadzony jest dla następujących typów projektów:

I Typ – Kompleksowe wsparcie  zagrożonych utratą zatrudnienia pracowników przedsiębiorstw, pracowników zwolnionych, osób odchodzących z rolnictwa obejmujące:

- doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;

- poradnictwo psychologiczne,

- pośrednictwo pracy,

- szkolenia, kursy, studia podyplomowe,

- staże i praktyki zawodowe,

- subsydiowane zatrudnienie,

- dodatek relokacyjny.

w ramach następujących kategorii interwencji:

106 - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą nr 34/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85 %,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.
   

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 6.6
Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia:

3 000 000,00 PLN[1]

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 300 000,00 PLN)

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu, na podstawie którego wyliczane są środki możliwe do zakontraktowania.

 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie konkursu dla Działania 6.6

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01-16

Regulamin konkursu dla Działania 6.6

Regulamin konkursu Nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01-16

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienie kryterium dostępu nr 1 obrazek

Wyjaśnienie kryterium dostępu nr 4 obrazek

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

• e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

• telefoniczny:
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521, 110

•  osobisty w siedzibie:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 03)