Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Zakończony 13.11.2018

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Wyniki naboru 22.05.2019

2019-07-23 -----------------------------------------

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że z uwagi na odmowę podpisania umowy o dofinansowanie przez wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, zmianie ulega lista projektów rekomendowanych do dofinansowania.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy drugą korektę listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Załączniki:

2019-07-15 -----------------------------------------

Korekta listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020.


Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że z uwagi na odmowę podpisania umowy o dofinansowanie przez wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania oraz z uwagi na zakończenie procedury odwoławczej, zmianie ulega lista projektów rekomendowanych do dofinansowania.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy korektę listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

 

Załączniki:

2019-05-22 ---------------------------

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczamy listę następnych wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do następnego etapu oceny – negocjacji, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18 (Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy).

Jednocześnie informujemy, że prace Komisji Oceny Projektów związane z oceną wniosków o dofinansowanie projektów nadal trwają.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do etapu negocjacji - 3

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczamy listę kolejnych wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do następnego etapu oceny – negocjacji, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18 (Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy).

Jednocześnie informujemy, że prace Komisji Oceny Projektów związane z oceną wniosków o dofinansowanie projektów nadal trwają.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do etapu negocjacji - 2

 

 

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze prezentuje listę pierwszych wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do następnego etapu oceny – negocjacji, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18 Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy).

Jednocześnie informujemy, że prace Komisji Oceny Projektów związane z oceną wniosków o dofinansowanie projektów nadal trwają.

Załącznik:

Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do etapu negocjacji - 1obrazek

------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że do oceny merytorycznej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18 (Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy) skierowanych zostało 35 wniosków o dofinansowanie projektów.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

5 listopada 2018 r. – 13 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2019 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18.

Zmiana dotyczy:

  1. zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu – Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2019 r.

Zmiana wprowadzona do Regulaminu konkursu z uwagi na trwający proces negocjacyjny ze znaczną liczbą Wnioskodawców.

Szczegółowy opis zmiany wraz z uzasadnieniem zawarty został w dokumencie „Zmiany do Regulaminu Konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18”.

Wprowadzoną zmianę stosuje się od dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 26 lutego 2019 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18.

Zmiana dotyczy:

zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu – Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec/kwiecień 2019 r.

Zmiana wprowadzona do Regulaminu konkursu z uwagi na trwający proces negocjacyjny ze znaczną liczbą Wnioskodawców.

Szczegółowy opis zmiany wraz z uzasadnieniem zawarty został w dokumencie „Zmiany do Regulaminu Konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18”.

Wprowadzoną zmianę stosuje się od dnia 26 lutego 2019 r.

luty 2019  marzec/kwiecień 2019 r,

Miejsce składania wniosków

sekretariat
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:
  1. w wersji papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30
    w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15,
    65-036 Zielona Góra w terminie 5 listopada 2018 r. – 13 listopada 2018 r.
  2. w wersji elektronicznej - za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie https://lsi-rpo-lubuskie.lsi2020.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):
a) identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
b) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
II. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
a) nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
b) nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.
III. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez
pracodawców:
a) nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,
b) wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.
IV. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej:
a) wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,
b) wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
V. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
a) niwelowanie barier, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kategoria interwencji:
102 – Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:
  1. maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi - 85%;
  2. maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi – 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 025 000,00 PLN[1]

 

[1]Na całkowitą kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18 (9 025 000,00 PLN) składa się w 85 % dofinansowanie UE, w 10 % współfinansowanie z budżetu państwa, natomiast 5 % stanowi wymagany minimalny wkład własny Beneficjenta.

Niezbędne dokumenty

Regulamin

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2019 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18.

Zmiana dotyczy:

  1. zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu – Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2019 r.

Zmiana wprowadzona do Regulaminu konkursu z uwagi na trwający proces negocjacyjny ze znaczną liczbą Wnioskodawców.

Szczegółowy opis zmiany wraz z uzasadnieniem zawarty został w dokumencie „Zmiany do Regulaminu Konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18”.

Wprowadzoną zmianę stosuje się od dnia 17 kwietnia 2019 r.

Regulamin konkursu

Wykaz zmian

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 26 lutego 2019 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18.

Zmiana dotyczy:

zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu – Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec/kwiecień 2019 r,

Zmiana wprowadzona do Regulaminu konkursu z uwagi na trwający proces negocjacyjny ze znaczną liczbą Wnioskodawców.

Szczegółowy opis zmiany wraz z uzasadnieniem zawarty został w dokumencie „Zmiany do Regulaminu Konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18”.

Wprowadzoną zmianę stosuje się od dnia 26 lutego 2019 r.

Regulamin konkursu archiwalny II

Wykaz zmian

Regulamin konkursu archiwalny I

Załączniki

Załączniki

Inne ważne informacje

IOK udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu:
- e-mail: efs@wup.zgora.pl;
- telefonicznie: 68 456 56 04;
- w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311.