Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

Zakończony 15.05.2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS


Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura
dla Działania
4.5 Kapitał przyrodniczy regionu
dla Poddziałania
4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra
(Konkurs nie jest podzielony na rundy)

Wyniki naboru 09.06.2020

9 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o rozstrzygnięciu konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków przeznaczonych na konkurs wynosiła 2 500 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 250 000,00 PLN). W odpowiedzi na konkurs nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 wpłynął – w wersji papierowej i elektronicznej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosiła 73 633,80 PLN i nie przekroczyła alokacji środków przeznaczonych na konkurs.

Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach przedmiotowego konkursu został wycofany przez Wnioskodawcę na etapie weryfikacji warunków formalnych.

Wobec powyższego, rozstrzygnięto konkurs nie przyznając dofinansowania jedynemu projektowi, który został złożony w ramach ww. konkursu.

Wniosek niewybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

W dniu 15 maja 2020 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra wynosi 2 500 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (250 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 20 lutego 2020 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 24 marca 2020 r.) wpłynął – w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie, którego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 73 633,80 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 201 018,00 PLN.

Lista złożonych wniosków 4.5.2

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 24 marca 2020 r. i zakończy się w dniu 20 kwietnia  15 maja 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy

składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

poniedziałek: od 8:00 do 16:00,

wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Wnioskodawców dla Działania 4.5. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż w ww. katalogu Wnioskodawców, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte, jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projek

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy:
Osi Priorytetowej 4 Kultura i środowisko, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra;

Typ I: Udostępnianie zasobów przyrodniczych

Typ II: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych;

Typ III: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjnoedukacyjnych;

kategorii interwencji:

85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

- uchwałą nr 150/KM RPO-L2020/2019 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 97/KMRPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

- uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- uchwałą nr 78/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPOL2020/ 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

- 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną,

- 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód,

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu

wynosi 2 500 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty

W dniu 31 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Nabór w ramach przedmiotowego konkursu rozpocznie się w dniu 24 marca 2020 r. i zakończy w dniu 15 maja 2020 r. (pierwotny termin naboru 24 marca 2020 r. – 20 kwietnia 2020 r.).

W związku z tym zmianie uległy zapisy w ogłoszeniu oraz regulaminie ww. konkursu.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.04.05.02-IZ-08-K01/20 

2. Regulamin konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 

3. Tabela zmian do Ogłoszenia i Regulaminu konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 

-----------------------------------------------------------

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu

Załączniki i oświadczenia wymagane na etapie oceny

Dokumenty strategiczne i branżowe

Załączniki wymagane na etapie sporządzania umowy

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

- Departament Programów RegionalnychWydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 21, 17) tel. 68 45 65 180, -143

e-mail: i.chamera@rpo.lubuskie.pl, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

· e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

· telefoniczny: 68 45 65 119

· osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona

Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)

- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

· e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy

województwa)

· telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:

68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy

Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377

· osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)