OGŁOSZENIE KONKURSU Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Zakończony 11.09.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura
dla Działania
4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

 

Wyniki naboru 11.09.2017

W dniu 20 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania (w wysokości 42 285 798,28 PLN) na realizację 6 projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN). Wnioskowana przez Beneficjentów kwota dofinansowania wynosi 38 057 218,45 PLN i przekroczyła alokację środków przeznaczonych na konkurs. W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubuskiego postanowił zwiększyć alokację przeznaczoną na konkurs do 42 285 798,28 (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, co stanowi 4 228 579,83 PLN).

                                                                                                               

W dniu 05 grudnia 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 22 listopada do dnia 5 grudnia 2017 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 22 - Oczyszczanie ścieków,

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 11 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 6 wniosków, tj. wnioski spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne, specyficzne i środowiskowe) oraz uzyskały co najmniej 60% możliwej
do zdobycia liczby punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, czyli otrzymały co najmniej od 33 pkt./55 pkt.

Łączna kwota dofinansowania projektów, wynosi 38 057 218,45 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 78 660 195,19 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej, specyficznej) w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wystąpiła konieczność przeprowadzenia ponownej oceny formalnej niektórych projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17

Zgodnie z Regulaminem konkursu w przypadku projektów generujących dochód Wnioskodawca powinien zastosować zryczałtowaną stawkę  w wielkości 25% (zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia ogólnego UE 1303/2013). Wnioskodawcy ww. projektów zastosowali we wniosku o dofinansowanie zryczałtowaną stawkę w postaci zmniejszenia poziomu dofinansowania do 63,75%. Po zakończeniu oceny pozytywnej formalnej wnioski o dofinansowanie należy umieścić w systemie SL2014. Pomimo, iż wnioskodawcy poprawnie wyliczyli kwotę dofinansowania dla projektów generujących dochód,  system SL2014 nie przewiduje takiego wyliczenia przy zastosowaniu stawki zryczałtowanej. System SL2014 dopuszcza uwzględnienie dochodu tylko poprzez pomniejszenie wartości kosztów kwalifikowalnych a nie poprzez obniżenie poziomu dofinansowania. W związku z powyższym, należy dokonać poprawy oceny formalnej (omyłki pisarskie) we wnioskach o dofinansowanie w wartościach kwalifikowalnych oraz poziomu dofinansowania na 85%. Powyższe zmiany nie wpłyną na kwotę dofinansowania poszczególnych projektów a jedynie pozwoli to umożliwić wprowadzenie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie z systemu LSI do SL2014.    


                                                                                                               

w dniu 26 października 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 12 września 2017 r. do 26 października 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 22 – Oczyszczanie ścieków

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 lipca 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 sierpnia 2017 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 7 wniosków o dofinansowanie, z czego 6 projektów zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym  wynosi 38 057 218,47 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 78 660 195,19 PLN

                                                                                                                                        

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż termin na dostarczenie uzupełnionych i/lub poprawionych braków/błędów formalnych oraz poprawionej/uzupełnionej dokumentacji do pierwszej oceny formalnej w ramach Konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko  i  kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, został wydłużony o dodatkowe 6 dni kalendarzowych. W związku z powyższym uzupełnienie i/lub poprawienie braków/błędów formalnych oraz dostarczenie poprawionej/uzupełnionej dokumentacji w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) oraz w wersji papierowej – 1 egzemplarz (wraz z pismem przewodnim zawierającym zestawienie załączonych dokumentów) łącznie wynosi nie dłużej niż 13 dni kalendarzowych od momentu odebrania pisma informującego o brakach i/lub błędach formalnych w ramach przedmiotowego konkursu.

                                                                                                                                        

W dniu 11 września 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko  i  kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa,
Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK), kategoria interwencji: 22 – Oczyszczanie ścieków. W ramach przedmiotowego konkursu można pozyskać dofinansowanie na wyposażenie aglomeracji w: budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawę parametrów już istniejących oczyszczalni, wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 4.3 wynosi 10 000 000,00 PLN[1]
(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 lipca 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 sierpnia 2017 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej
 i papierowej - 7 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów wynosi 42 642 838,12 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 81 399 720,11 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 28 sierpnia 2017 r. i zakończy się w dniu 4 września 2017 r. 11 września 2017 r.

Dnia 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 4 września 2017 r. na 11 września 2017 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 trwa od 28 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2017 r. luty 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

 

lub

 

Wydział Zamiejscowy

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

 

UWAGA!

Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej) w Wydziale Zamiejscowym.

 

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Ogłoszenia uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST.
 • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs prowadzony jest dla następującego typu projektu:

Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK).

W ramach typu I będzie można uzyskać dofinansowanie na wskazane rodzaje przedsięwzięć:

 • budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawę parametrów już istniejących oczyszczalni,
 • wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi.

 

w ramach następujących kategorii interwencji:

 

22 - Oczyszczanie ścieków

 

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawę parametrów już istniejących oczyszczalni,
 • wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi.

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 57/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9),
 • uchwałą Nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • uchwałą Nr 69/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i  nie generujących dochodu,
 • W przypadku projektów generujących dochód należy zastosować stawkę zryczałtowaną
  w wysokości 25% (zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia ogólnego UE 1303/2013),
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

 

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi:

 • minimum 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów,
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i  nie generujących dochodu,
 • W przypadku projektów generujących dochód należy zastosować stawkę zryczałtowaną
  w wysokości 25% (zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia ogólnego UE 1303/2013),
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa wynosi:

10 000 000,00 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

1 000 000,00 PLN.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Niezbędne dokumenty

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów:

 1. RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17.

Regulamin

(poniżej wersje nieaktualne)

Regulamin

Wykaz zmian w Regulaminie

 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 28 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z grudnia 2017 r. na styczeń 2018 r.

Regulamin

Zmiany do regulaminu

 

(poniżej wersje nieaktualne)

 

Regulamin

Zmiany w regulaminie

Ogłaszenie po zmianie

Regulamin po zmianie

Ogłoszenie

Regulamin

I. Załaczniki regulaminu

II. załączniki do wniosku

III. Kwalifikowalność wydatku i dokumenty strategiczne

Instytucja Zarządzająca RPO Lubuskie 2020 udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 29 sierpnia 2017 r. zaktualizowany załącznik nr 5, Oświadczenie o spełnieniu wymogów Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jaki należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska w ramach RPO Lubuskie 2020 do Regulaminu konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17.

Załącznik nr 5. Oświad. o spełnieniu wymogów Rady

Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Inwestycji Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr C.0.4)

tel. 68 45 65 222

e-mail: i.kuchta@rpo.lubuskie.pl , e.tomasik@rpo.lubuskie.pl.

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”)