Ogłoszenie konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Zakończony 17.01.2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura
dla Działania
4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Wyniki naboru 23.06.2020

2020-10-09 ----------------------------------------

W dniu 7 października 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie dla Gminy Dobiegniew na realizację projektu nr RPLB.04.03.00-08-0004/20 pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków – III etap oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobiegniewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Grąsach, gm. Dobiegniew”, w ramach którego procedura odwoławcza zakończyła się wynikiem pozytywnym. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 9 856 679,66 PLN.

Projekt został złożony w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 22 - Oczyszczanie ścieków,
 • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie otrzyma 7 projektów na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 28 583 200,88 PLN.

W tabeli prezentujemy projekty, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

 •  
 •  
   
 •  

-------------------------------------------------------

W dniu 23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 6 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 22 - Oczyszczanie ścieków,
 • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Wartość dofinansowanych projektów wynosi 18 726 521,22 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 32 522 981,72 PLN.

Wartość środków UE przeznaczona na konkurs została zwiększona (w dniu 23 czerwca 2020 r.) z kwoty 15 000 000,00 PLN na kwotę 28 583 201,00 PLN [1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 9 856 679,66 PLN), aby umożliwić przyznanie dofinansowania dla wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej.

Lista projektów

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Szanowni Państwo,

w dniu 9 czerwca 2020 r. zakończono ocenę środowiskową wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 22 - Oczyszczanie ścieków,
 • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

            Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 8 projektów, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) 6 projektów spełniło wszystkie kryteria dopuszczające oraz uzyskało co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów, tj. otrzymało co najmniej 15 pkt. na 30 pkt. możliwych do zdobycia. Projekty te zakwalifikowały się do kolejnego etapu oceny, tj. oceny środowiskowej.

Ocenę środowiskową przeszło 6 projektów, tj. spełniło kryterium dopuszczające.

Wartość dofinansowania projektów, które przeszły pozytywnie ten etap oceny wynosi 18 726 521,22 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 32 522 981, 72 PLN.

Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny środowiskowej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

Szanowni Państwo,
w dniu 16 kwietnia 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 22 - Oczyszczanie ścieków,
 • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

            Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 8 projektów, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) 6 projektów spełniło wszystkie kryteria dopuszczające oraz uzyskało co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów, tj. otrzymało
co najmniej 15 pkt. na 30 pkt. możliwych do zdobycia. Projekty te zakwalifikowały się do kolejnego etapu oceny, tj. oceny środowiskowej.

Wartość dofinansowania projektów, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny wynosi 18 726 521,22 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 32 522 981, 72 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy wnioski, które zostały zakwalifikowane
do kolejnego etapu oceny- tj. oceny środowiskowej.


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

---------------------------------------

W dniu 27 marca 2020 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 22 - Oczyszczanie ścieków,
 • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania 8 projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną wynosi 32 193 150,88 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 56 889 274,42 PLN.

W tabeli prezentujemy listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny- tj. do oceny merytorycznej.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

---------------------------------------------------------

W dniu 23 marca 2020 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 22 - Oczyszczanie ścieków,
 • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania 8 pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 32 193 150,88 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 56 889 274,42 PLN.

 

W tabeli prezentujemy listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

--------------------------------------------------------------

W dniu 17 stycznia 2020 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 22 - Oczyszczanie ścieków,
 • 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa wynosi 15 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1,5 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na konkurs przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 października 2019 r. (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 18 listopada 2019 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 8 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi 32 193 839,80 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 56 879 434,42 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie

rozpocznie się w dniu 18 listopada 2019 r. do dnia 17 stycznia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec/kwiecień 2020.  Maj Czerwiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo
w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane
w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący wnioskodawcy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST.
 • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania 4.3.

Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy:

 • Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.
 • Typu I projektów: – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK)
 • kategorii interwencji:
 • 22 – Oczyszczanie ścieków,
 • 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawę parametrów już istniejących oczyszczalni,
 • odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych,
 • infrastrukturę wodociągową (budowa i modernizacja sieci wodociągowych, w tym systemów

zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody),

 • wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi.

O środki mogą ubiegać się jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach obowiązujących dla wszystkich wymienionych w Działaniu typów beneficjentów.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:
✓ Uchwała nr 129/KM RPO-L2020/2019 z dnia 10.04.2019 r.zmieniająca uchwałę nr 119/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11 października 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa TYP I – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ;
✓ Uchwała nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.
22
Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach.
✓ nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) z późn. zm.;
✓ nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) z późn. zm.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • w przypadku projektów generujących dochód[1] zastosowanie stawki zryczałtowanej w wielkości 25% (zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia ogólnego UE 1303/2013).

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

 


[1] Za projekt generujący dochód nie uważa się projektu, którego koszt kwalifikowalny nie przekracza 1 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000,00 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

1 500 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Szanowni Państwo,

W związku z podjętą w dniu 23 czerwca 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu 6 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są niżej wymienione dokumenty.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie zaakceptowany przez IZ RPO.
 • Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 • Wykaz Partnerów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy).
 • Oświadczenie o znajomości Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • Decyzja o nadaniu NIP – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • Decyzja o nadaniu REGON – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta do realizacji zadań związanych z projektem.
 • Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki (jeśli dotyczy).
 • Oświadczenie dotyczące numerów ksiąg wieczystych nieruchomości, na której realizowany będzie projekt.
 • Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (jeśli dotyczy).
 • Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

Wzór Weksla in blanco wraz z Deklaracją wekslową.

Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).

Nowy wzór umowy o dofinansowanie (z 3 marca 2020 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania.

Załączniki

 

W dniu 26 maja 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typu I projektów: – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 22 - Oczyszczanie ścieków, 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Zmiana w regulaminie dotyczy wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu z terminu: maj 2020 r., na: czerwiec 2020 r.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19

Wykaz zmian w Regulaminie

-----------------------------------------------

28 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typu I projektów: – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 22 - Oczyszczanie ścieków, 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Zmiana w regulaminie dotyczy wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu z terminu: marzec/kwiecień 2020 r., na: maj 2020 r.

Regulamin konkursu

Wykaz zmian w regulaminie

-------------------------------------------------

W dniu 30 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typu I projektów: – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 22 - Oczyszczanie ścieków, 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Zmiany w regulaminie dotyczą:     

 1. dodania zaktualizowanych kryteriów, które zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Uchwałą nr 148/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. (zmiana dotyczy doprecyzowania punktacji w kryteriach merytorycznych).
 2. dodania do zdania dotyczącego przygotowania dokumentów potwierdzających sytuację finansową Wnioskodawcy, informacji, iż dokumenty te nie dotyczą JST.

 

Załączniki:

Archiwalny regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19obrazek

Wykaz zmian w Regulaminieobrazek

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 66 (17.12.2019 r.)obrazek

Załączniki do SZOOP RPO-Lubuskie 2020 wersja 66 (17.12.2019 r.)obrazek

148 KM- kryteria wyboru projektów- grudzień 2019obrazek

----------------------------------------------------------

W dniu 26 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do regulaminu i ogłoszenia o konkursie Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno ściekowa, Typu I projektów: – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 22 - Oczyszczanie ścieków, 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru z dnia 29 listopada 2019 r. na dzień 17 stycznia 2020 r.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19

Wykaz zmian w Regulaminie i Ogłoszeniu

----------------------------------------------------------

19 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typu I projektów: – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 22 - Oczyszczanie ścieków, 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Zmiana dotyczy zmniejszenia minimalnego procentowego pułapu punktów możliwych do zdobycia na etapie oceny merytorycznej z 60% na 50%.

Ogłoszenie

Regulamin

Wykaz zmian w regulaminie

Regulamin archiwalny

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 55)

tel. 68 45 65 124

e-mail: k.laskowska@rpo.lubuskie.pl  

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro)