Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny środowiskowej oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19

W dniu  17 marca 2020 r. zakończyła się ocena środowiskowa wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Wszystkie projekty uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej. Następnie w dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 2 projektów w ramach ww konkursu.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Konkursu wynosi 10 000 000,00[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 1 000 000,00 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla wybranego projektu wynosi 6 921 187,80 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 12 364 862,99 PLN.

 

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych  na etapie oceny środowiskowej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.