Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom

Anulowany

UWAGA!

informujemy, iż w dniu 22 marca 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o anulowaniu konkursu.

Biorąc pod uwagę, że celem ogłoszonego postępowania konkursowego jest stworzenie spójnego systemu reagowania na zagrożenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego, niezbędne jest szczegółowe przeanalizowanie potencjalnych projektów planowanych do realizacji w ramach typu II projektów (głównie pod kątem planowanych do osiągnięcia wskaźników oraz stopnia realizacji celów Działania) oraz przeprowadzenie weryfikacji i przeglądu kryteriów oceny projektów przygotowanych dla Działania 4.1 (typ I i II) i zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO-L2020.

Anulowanie przedmiotowego konkursu i ponowne ogłoszenie naboru w późniejszym terminie, pozwoli IZ RPO-L2020 na wyłonienie do wsparcia projektów, których realizacja w największym stopniu przyczyni się do osiągniecia zaplanowanych celów Działania i założeń Programu. Zagwarantuje, że wsparcie otrzymają projekty, które w sposób mierzalny wpłyną na rozwój regionu oraz umożliwi podjęcie działań niezbędnych do osiągnięcia założonego poziomu certyfikacji w ramach RPO - L2020 oraz efektywnego wykorzystania dostępnych środków.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 6 maja 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 17)

lub w:

Sekretariacie Wydziału Zamiejscowego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 9)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu i elektronicznej.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • Ochotnicza Straż Pożarna (również jednostki OSP funkcjonujące poza KSRG[1]),
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami,
 • Państwowe jednostki budżetowe odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami.
 • Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w tym Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego
 

[1]KSRG (Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy) - Celem istnienia systemu jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje I typ projektu - Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego

W ramach typu I będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na:

 • zakup specjalistycznego sprzętu ochrony przed powodzią,
 • zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego,
 • rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń (w zależności od zasięgu projektu - na poziomie regionalnym – zasięg 1 województwa).

W przypadku specjalistycznego sprzętu ratowniczego finansowaniem objęte będą służby prowadzące akcje ratownicze. Podejmowanie odpowiednich działań adaptacyjnych w ramach powyższej grupy projektów, polegających na zakupie specjalistycznego sprzętu pozwoli na zwiększenie możliwości zapobiegania niekorzystnym zjawiskom pogodowym, a także odpowiedniego reagowania na nie.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie projekty nieobjęte pomocą publiczną/pomocą de minimis (brak pomocy publicznej na pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 – Beneficjent).

Czas realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne, środowiskowe i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 25/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 26/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Działania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) oraz
 • uzyskał co najmniej 30% pkt. w ramach oceny horyzontalnej,
 • uzyskał co najmniej 50% pkt. w ramach oceny specyficznej.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ I projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 11 308 280,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 130 828,00 PLN).

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Projektodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

[1]Alokacja przewidziana na wsparcie I Typu projektów w ramach Działania 4.1 (2 613 000,00 EUR) przeliczona wg aktualnego kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego obowiązującego w miesiącu lutym (1 EURO =4,3277 PLN).

Ostateczna kwota alokacji przeznaczona na konkurs zależy od kursu Euro obowiązującego nadzień podpisywania umowy
o dofinansowanie projektu i  może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, że ze względu na indykatywny podział środków w ramach Działania 4.1 nie może przekroczyć kwoty 10% alokacji przewidzianej w Programie w ramach PI 5b.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborzeobrazek

Regulamin

obrazekRegulamin naboru

Załączniki

Załącznikiobrazek

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr B.10), tel. 68 45 65 110;

adres e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 17), tel. 68 45 65 143, 161, 180.

adresy e-mail: d.bogaczyk@lrpo.lubuskie.pl, a.ogorzalek@lrpo.lubuskie.pl, i.chamera@rpo.lubuskie.pl, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl