Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna– – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Zakończony 31.10.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.2 Efektywność energetyczna

dla Poddziałania

3.2.5 Efektywność energetyczna–

– wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

(Konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Konkurs jest objęty pomocą de minimis na drugim poziomie.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.)

Wyniki naboru 08.01.2020

2020-04-01 ----------------------------------------

W dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął w formie Uchwały decyzję o dofinansowaniu 8 projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 14 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W załączeniu prezentujemy:

2020-03-18 ----------------------------------------

W dniu 17 marca 2020 r. zakończono ocenę środowiskową wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 14 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, wynosi 9 191 742,96 PLN.

Ocenę środowiskową przeszło 8 projektów tj. spełniło wszystkie kryteria dopuszczające. Wysokość dofinansowania wniosków zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny wynosi 8 840 571,73 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 18 028 154,89 PLN.

Wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej.

Załącznik:

2020-02-27 ----------------------------------------

W dniu 21 lutego 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 14 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, wynosi 9 191 742,96 PLN[1].

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 9 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Na etapie oceny merytorycznej 8 wniosków uzyskało pozytywny wynik tj. spełniło wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskało co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymało co najmniej 28/56 pkt.

Wysokość dofinansowania wniosków zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny wynosi 8 840 571,73 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 18 028 154,89 PLN.

Wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Załącznik:

 1. projekty pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

------------------------------------------------------

W dniu 28 stycznia 2020 r. zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 14 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, wynosi 9 191 742,96 PLN[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 9 521 571,73 PLN, natomiast całkowita wartość wniosków wynosi 19 712 024,89 PLN.

W tabeli prezentujemy wnioski, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

--------------------------------------------------------------------

8 stycznia 2020 r. zakończono weryfikację warunków formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 14 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, wynosi 9 191 742,96 PLN[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 9 521 571,73 PLN, natomiast całkowita wartość wniosków wynosi 19 712 024,89 PLN.

Lista wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

31 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

14 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, wynosi 9 191 742,96 PLN[1].

Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 11 września 2019 r., a zakończył w dniu 31 października 2019 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 10 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 9 866 488,97 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 20 383 249,47 PLN.

LISTA

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 11 września 2019 r. i zakończy się w dniu 31 października 2019 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 11 września 2019 r. i zakończy się w dniu 8 października 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: luty marzec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

 

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)
lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo
w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane
w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe,
 • Inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej, jedynie w przypadku gdy podłączenie do sieci na danym obszarze jest uzasadnione ekonomicznie,
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej,
 • Podłączenie do sieci gazowej  i instalacja indywidualnego źródła ogrzewania,
 • Instalację indywidualnego źródła ogrzewania zasilanego z własnego zbiornika LPG,
 • Instalację indywidualnego źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, odnawialnymi źródłami energii (OZE-typu fotowoltaika, pompa ciepła lub inne) oraz olejem opałowym,
 • Instalację indywidualnego źródła ogrzewania z kotłem na paliwo stałe lub biomasę charakteryzującym się parametrami zawartymi w dyrektywie Ecodesign, nazywanej również Ekoprojektem bądź dyrektywą ErP. Kotły grzewcze na paliwo stałe zostały ujęte w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • Uchwła nr 135/KM-RPO-L2020/2019 z dnia 24 lipca 2019 r.zmieniającej uchwałę nr 108/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 4 września 2018 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych RPO – Lubuskie 2020.;
 •  Uchwała nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu;
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi
9 191 742,96 PLN[1],
w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (919 174,30 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

2020-04-01 -------------------------------------------

W dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji  w konkursie do 9 822 857,48 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 982 285,74 PLN).

2020-02-27 -------------------------------------------

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian w konkursie nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 14 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Zmiana dotyczy terminu rozstrzygnięcia wezwania: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2020 r.” otrzymuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2020 r.”.

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19
 2. Wykaz zmian w Regulaminie

----------------------------------------------------------

26 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 3 Środowisko i kultura, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 14 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia z 08 października 2019 r. na 31 października 2019 r.

Regulamin

Wykaz zmian

----------------------------------------------------------

Informujemy, iż w dniu 10 września 2019 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w regulaminie i ogłoszeniu konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Regulamin Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 archiwalnyobrazek

Załączniki do regulaminuobrazek

Regulamin Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 wersja archiwalnaobrazek

Załączniki do regulaminu wersja archiwalaobrazek

Ogłoszenie konkursu

26 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 3 Środowisko i kultura, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 14 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia z 08 października 2019 r. na 31 października 2019 r.

Ogłoszenie

Wykaz zmian

 

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 archiwalneobrazek

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 17)

tel. 68 45 65 143

e-mail: m.graczyk@rpo.lubuskie.pl  

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:
 • Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

  65-043 Zielona Góra

  (pokój nr 0.3, poziom „0”)

  lub

  Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

  ul. Władysława Sikorskiego 107

  66-400 Gorzów Wlkp.

  (pokój nr 115, I piętro)