Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,
w dniu 21 lutego 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 14 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, wynosi 9 191 742,96 PLN[1].

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 9 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Na etapie oceny merytorycznej 8 wniosków uzyskało pozytywny wynik tj. spełniło wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskało co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymało co najmniej 28/56 pkt.

Wysokość dofinansowania wniosków zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny wynosi 8 840 571,73 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 18 028 154,89 PLN.

Wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Załącznik:

  1. projekty pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.