Ogłoszenie konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna

Zakończony 05.04.2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.2 Efektywność energetyczna

dla Poddziałania

3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

(Konkurs nie jest podzielony na rundy)

Wyniki naboru 16.08.2022

Szanowni Państwo,

w dniu 16 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu w ramach Konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, wynosi 796 000,00 PLN[1]. Środki na realizację konkursu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 796 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 953 117,00 PLN.

 

Projekt, który został wybrany do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

27 lipca 2022 r. zakończono ocenę zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF ZG projektu złożonego w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 dla Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra wynosi 796 000,00 PLN[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 796 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 953 117,00 PLN.

Projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF ZG.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

26 lipca 2022 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 dla Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra wynosi 796 000,00 PLN[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 796 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 953 117,00 PLN.

Projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

 

w dniu 18 lipca 2022 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu (która trwała od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 18 lipca 2022 r.) złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Projekt przekazany do oceny merytorycznej został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria merytoryczne horyzontalne oraz specyficzne. Następnie zostanie przekazany do oceny OOŚ.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 wynosi
796 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 796 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 953 117,00 PLN.

W tabeli projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej.

2022-06-23 ---------------

W dniu 15 czerwca 2022 r. zakończono ocenę formalną, projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 wynosi 796 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 796 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 953 117,00 PLN.

 

W tabeli poniżej projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej.

-------------------------------

5 kwietnia 2022 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, wynosi 796 000,00 PLN[1]. Środki na realizację konkursu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 marca 2022 r., a zakończył w dniu 5 kwietnia 2022 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – jeden wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 796 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 953 117,00 PLN.

Wniosek, który został złożony w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 18 marca 2022 r.
i zakończy się w dniu 25 marca 2022 r.

w dniu 28 marca 2022 r. i zakończy się 5 kwietnia 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec/lipiec 2022 r. wrzesień 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

 

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie wwww.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

 • poprawę termoizolacyjności obiektów użyteczności publicznej poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,
 • instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),
 • instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),
inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 

 • uchwałą nr 147/KM RPO-L2020/2019 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 94/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Typ I – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
 • uchwałą nr 201/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • uchwałą nr 78/KM RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę
  nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną,
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód,
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Maksymalna wartość dofinansowania

Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być mniejsza niż 500 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi:
796 000,00 PLN[1]

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy
z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

26 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym uległ wydłużeniu z czerwiec/lipiec 2022 r. na wrzesień 2022 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22

2. Tabela zmian do Regulaminu konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22

 

22 lutego 2022 r. Zarząd województwa Lubuskiego podjął uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 245/3304/22  Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Przyjęta zmiana dotyczy terminu naboru wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z przyjętą zmianą, nabór ten rozpocznie się w dniu 28 marca 2022 r. i zakończy się w dniu 5 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie aktualne

Regulamin archiwalny

 

Załączniki RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01_22

Inne ważne informacje