Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20

W dniu 1 czerwca 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, wynosi 1 300 000,00 PLN[1].

Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 24 marca 2020 r., a zakończył w dniu 1 czerwca 2020 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – jeden wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 1 170 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 472 395,93 PLN.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.