Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

Zakończony 12.06.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura
dla Działania
4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

dla Poddziałania

4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

(konkurs nie może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis)

Wyniki naboru 06.10.2017

Poniżej znajduje się informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP):

Lista członków KOP 4.5.2 K01_17

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 3 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w ramach ZIT)” w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczona na konkurs wynosiła 700 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi (70 000,00 PLN).

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 413 656,66 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 534 202,78 PLN.

W załączeniu projekt który został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17

 
 

W dniu 25 września 2017 r. zakończono ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w ramach ZIT)” złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Powyższy projekt przeszedł pozytywnie ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra tj. spełnił kryterium dopuszczające i uzyskał co najmniej 50% +1 pkt możliwych do zdobycia na tym etapie oceny.

Łączna kwota dofinansowania ww. projektu wynosi 413 656,66 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 534 202,78 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17.

                                                                                                                                                   

W dniu 16 września 2017 r. zakończono ocenę środowiskową (która trwała od dnia 7 września 2017 r. do dnia 16 września 2017 r.) wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w ramach ZIT)” złożonego w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Powyższy projekt przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, następnie zostanie skierowany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 413 656,66 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 534 202,78 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej w ramach konkursu RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17.

                                                                                                             

W dniu 10 sierpnia 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 10 sierpnia 2017 r.) wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w ramach ZIT)” złożonego w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 700 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 70 000,00 PLN).

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) i uzyskał co najmniej 50% możliwej do zdobycia liczby punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymał co najmniej 23,5 pkt./47 pkt. Następnie, wniosek zostanie przekazany do oceny środowiskowej.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) w ramach konkursu RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17.

 

Szanowni Państwo,

W dniu 26 lipca 2017 r. zakończono ocenę formalną (rozpoczęła się w dniu 13 czerwca 2017 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, Typ I: Udostępnianie zasobów przyrodniczych, Typ II: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Typ III: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody
i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 700 000,00 PL (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 70 000,00 PLN).

 

W odpowiedzi na przyjęty przez ZWL w dniu 28 kwietnia 2017 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 29 maja 2017 r. i trwał do dnia 12 czerwca 2017 r.) wpłynął – w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania dla złożonego wniosku wyniosła 419 782,25 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wyniosła 493 861,49 PLN.

 

Wniosek, który został złożony w ramach konkursu przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 413 656,66 PLN, natomiast całkowita jego wartość to 534 202,78 PLN.

 

Szanowni Państwo,

W dniu 12 czerwca 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra wynosi 700 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi  70 000,00 PLN)1[1].

W odpowiedzi na przyjęty przez ZWL w dniu 28 kwietnia 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 29 maja 2017 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 419 782,25 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 493 861,49 PLN.

 

[1] 1. Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

452 lista.pdf (pdf 497 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

w dniu 29 maja 2017 r. i zakończy się w dniu 12 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo
w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

 

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane
w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki,
stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których
podmiotem założycielskim jest JST.
Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami
wymienionymi w katalogu Wnioskodawców dla Działania 4.5. Dopuszczalna jest realizacja projektu
z zaangażowaniem podmiotów, innych niż w ww. katalogu Wnioskodawców, realizujących wspólnie
projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone
przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.
Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy
regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, określonego
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 i prowadzony jest dla następujących typów
projektów:

Typ I: Udostępnianie zasobów przyrodniczych.

 

W ramach typu I będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • inwestycje w stawy widokowe, tereny wypoczynkowe oraz ścieżki dydaktyczne,
 • wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, z położeniem szczególnego nacisku
  na aspekt ochrony przyrody,
 • tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich oraz pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, inwestycje w banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, eko-parki,
 • wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez zachowanie równowagi pomiędzy zasobami naturalnymi a regionalną ofertą turystyczno-wypoczynkową oraz rekreacyjną.

 

Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ III projektów.

Typ II: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

W ramach typu II będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na:

 • zadania związane z zachowaniem siedlisk i gatunków oraz odtwarzanie ich tam, gdzie zostały zdegradowane,
 • ochronę in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000),
 • ochronę i przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków,
 • tworzenie planów ochrony rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych lub obszarów Natura 2000,
 • nowoczesne programy edukacyjne.

 

Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu II w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ III projektów.

 

Typ III: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych

W celu zapewnienia kompleksowości prowadzonych działań oprócz inwestycji w infrastrukturę
do dofinansowania kwalifikują się również działania informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska.

 

Realizacja projektów typu III dopuszczalna będzie wyłącznie w połączeniu z projektami typu I lub II.

 

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną;
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód.

 

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć
z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe).

 

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi:

 • minimum 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie projekty nieobjęte pomocą publiczną/pomocą de minimis (brak pomocy publicznej na pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 – Beneficjent).

 

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

700 000,00 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

70 000,00 PLN.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku
z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

700 000,00 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

70 000,00 PLN.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21)

tel. 68 45 65 143, -180

e-mail: i.chamera@rpo.lubuskie.pl; d.bogaczyk@lrpo.lubuskie.pl,

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”).