Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego dla Poddziałania 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra

Zakończony 15.06.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy
dla Działania
2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

dla Poddziałania

2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra

(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publiczne/pomocy de minimis)

Wyniki naboru 15.06.2017

2018-03-21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z zakończeniem procedury odwoławczej w dniu 20 marca 2018 r., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnego projektu w ramach konkursu nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie otrzyma 4 projekty na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 72 144 871,81 PLN.

            W załączeniu prezentujemy listę z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16.

Lista

KOP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 12 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu pt. „Tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych i powiązanego z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Świdnica” złożonego w ramach konkursu RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 - Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnegoZIT Zielona Góra.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 460 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 46 000,00 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania w przedmiotowym projekcie wynosi 397 843,81 PLN, natomiast jego całkowita wartość to 486 236,00 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekt, który został wybrany do dofinansowania.

 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 8 sierpnia 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 8 sierpnia 2017 r.)  wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych i powiązanego z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Świdnica”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 - Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - ZIT Zielona Góra.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 460 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 46 000,00 PLN).

W odpowiedzi na konkurs Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 wpłynął 1 wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej). Projekt uzyskał 60 / 68 punktów.

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 397 843,81 PLN, natomiast jego całkowita wartość to 486 236,00 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy wniosek, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Szanowni Państwo,

w dniu 1 sierpnia 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych i powiązanego z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Świdnica”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 - Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnegoZIT Zielona Góra.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 460 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 46 000,00 PLN).

Złożony w ramach konkursu wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 397 843,81 PLN, natomiast jego całkowita wartość to 486 236,00 PLN.

                                                                                                                                                                                            

W dniu 15 czerwca 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 - Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnegoZIT Zielona Góra.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnegoZIT Zielona Góra wynosi 460 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 46 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez ZWL w dniu 28 kwietnia 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 29 maja 2017 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 397 843,81 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 486 236,00 PLN.

Poniżej lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 29 maja 2017 r. i zakończy się w dniu 15 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

 

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane
w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Ogłoszenia uprawnione są Jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • budowę, przebudowę lub wyposażenie inwestycyjne regionalnych lub lokalnych centrów zarządzania sieciami,
 • budowę i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
 • archiwizację danych, digitalizację i cyfryzację zasobów, otwarcie publicznych zasobów w celu ponownego wykorzystania,
 • uruchomienie platform wymiany informacji pomiędzy podmiotami (administracja publiczna, przedsiębiorstwa, ośrodki zdrowia, służby porządkowe i ratownicze oraz obywatelami) zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • rozwój elektronicznych platform usług administracji publicznej,
 • tworzenie i rozbudowę systemów informacji przestrzennej (GIS),
 • inwestycję w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji, komunikacji
  i bezpieczeństwa przechowywania danych (w tym projekty z zakresu: e-administracji, etc.),
 • rozwój elektronicznych usług dla ludności – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych,
 • podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz wdrożenie podpisu elektronicznego, elektronicznej pieczątki i inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych  w instytucjach publicznych,
 • tworzenie, rozwój istniejących i wdrażanie interaktywnych usług umożliwiających sprawny
  i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej ,
 • wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w instytucjach publicznych,
 • tworzenie nowych, udostępnianie i udoskonalanie istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji w instytucjach publicznych,
 • tworzenie interaktywnych systemów informacyjnych, w tym m.in. z zakresu turystyki i kultury, środowiska przyrodniczego (w tym monitoring środowiskowy) – projekty muszą mieć charakter e-usług świadczonych dla obywateli,
 • rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, cyfrowych bibliotek itp.

Dopuszcza się realizację projektów, obejmujących dwa lub więcej z wymienionych powyżej rodzajów projektów.

W przypadku digitalizacji – z wyłączeniem kultury i dziedzictwa kulturowego, gdyż zgodnie z art. 53 Rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. projekty te są objęte pomocą publiczną.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi:

 • minimum 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnegoZIT Zielona Góra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi

460 000,00 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

46 000,00 PLN.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie konkursu RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17

Ogłoszenie konkursu RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 obrazek

Regulamin konkursu RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17

Regulamin konkursu RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 obrazek

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21)

tel. 68 45 65 146, -133

e-mail: e-mail: m.wanat@rpo.lubuskie.pl; a.tybura@rpo.lubuskie.pl,

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”)