Ogłoszenie konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP PODDZIAŁANIE 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Planowany od 18.05.2021 do 14.06.2021

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP
PODDZIAŁANIE 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 18 maja 2021 r. i zakończy się 24 maja  14 czerwca 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.
✓ poniedziałek: od 8:00 do 16:00
✓ wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)
lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-  przedsiębiorstwa z sektora MŚP lub
-  partnerstwa/zrzeszenia przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje I typ projektu Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP:
✓ wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych), wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/ usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1 Badania i innowacje,
✓ wdrożenie wyników prac B+R będących kontynuacją badań/ prac rozwojowych, które zostały zrealizowane jako projekty badawcze tzw. „małej skali” lub projekty dotyczące ochrony własności intelektualnej w ramach III typu projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.
z zastrzeżeniem kryteriów wyboru projektów oraz zapisów zawartych w Regulaminie konkursu.
w ramach następujących kategorii interwencji:
✓ 1 - Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP),
✓ 63 – Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP,
✓ 67 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)
✓ 73 – Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP),
✓ 82 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK.

Kryteria wyboru projektów

IZ RPO-L2020 rozstrzyga konkurs zatwierdzając listę projektów opracowaną przez KOP i podejmując decyzję w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane są te projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz mieszczą się w alokacji przeznaczonej na dany konkurs.
Po rozstrzygnięciu konkursu IZ RPO-L2020 zamieszcza na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl listę projektów wybranych do dofinansowania (lista zamieszczona zostaje również na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:
✓ 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
✓ 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne wynosi
10 000 000,00 PLN

16 000 000,00 PLN


Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie wersja obowiązująca

Regulamin wersja obowiązująca

Informujemy, iż 4 maja 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji oraz przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Alokacja uległa zwiększeniu o 6 000 000,00 PLN, natomiast nabór wniosków został wydłużony o 3 tygodnie.

            W związku z powyższym informujemy, iż alokacja w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 wynosi 16 000 000,00 PLN, natomiast  nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 18 maja 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE_(archiwalne) konkurs_1.5.1_I_typ

REGULAMIN_(archiwalne) 1.5.1_typ I

Załączniki 1.5.1_2021.zip

Inne ważne informacje