Ogłoszenie konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP PODDZIAŁANIE 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Zakończony 02.07.2021

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP
PODDZIAŁANIE 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Wyniki naboru 28.12.2021

22 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiany są rezultatem przeprowadzonej procedury odwoławczej od wyniku oceny merytorycznej.

Alokacja na konkurs pierwotnie wynosiła 16 000 000,00 PLN. Do tej pory Uchwałą ZWL z 23 listopada 2021 r. oraz z 28 grudnia 2021 r. wybrano do dofinansowania 6 projektów na kwotę 19 695 318,57  PLN.

Na podstawie Uchwały ZWL z 22 lutego 2022 r. kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona do 21 993 971,53 PLN, co umożliwiło wybranie do dofinansowania ocenionego pozytywnie projektu. Ostatecznie na liście wybranych do dofinasowania znajduje się 7 projektów.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli rozstrzygnięcia konkursu i zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.

Załączniki:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

 

 

W związku z możliwością częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu (wprowadzoną do Regulaminu Konkursu Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 23 listopada 2021 r.), w dniu 28 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął drugą Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i  wybrał do dofinansowania kolejne 2 projekty, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej.

Ocena środowiskowa ww. projektów zakończyła się 21 grudnia 2021 r.

Alokacja na konkurs pierwotnie wynosiła 16 000 000,00 PLN. Do tej pory Uchwałą ZWL z 23 listopada 2021 r. wybrano do dofinansowania 4 projekty na kwotę 23 061 564,25 PLN.

Na podstawie Uchwały ZWL z 28 grudnia 2021 r. kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona do 19 695 318,57  PLN, co umożliwiło wybranie do dofinansowania ocenionych pozytywnie 2 projektów. Ostatecznie na liście wybranych do dofinasowania  znajduje się 6 projektów.

Poniżej prezentujemy listę projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli rozstrzygnięcia konkursu i listę projektów wybranych do dofinansowania.

 

Załączniki:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 

 

 

 

W związku ze stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 986), Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 23 listopada 2021 r., do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu, zniesiono 30-dniowy termin na dokonanie oceny OOŚ oraz wprowadzono możliwość częściowego rozstrzygnięcia konkursu.

Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Do 18 listopada 2021 r. 4 projekty uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej. Łączna kwota dofinansowania tych projektów wynosi 13 061 564,25 PLN. Na etapie oceny środowiskowej pozostały 2 projekty. Jeden z wnioskodawców, na etapie oceny środowiskowej, zrezygnował z dalszego uczestnictwa w Konkursie.

Pierwotna alokacja konkursu tj. 16 000 000,00 PLN jest wystarczająca na dofinansowanie ww. 4 projektów. Zwiększenie alokacji Konkursu zostanie dokonane przed wyborem do dofinansowania kolejnych projektów, tak by możliwe było wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które ostatecznie uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej.

W związku z powyższym 23 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy dotychczas ocenionych projektów i wyboru ww. 4 projektów do dofinansowania.

Poniżej prezentujemy zaktualizowany Regulamin Konkursu, listę projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli częściowego rozstrzygnięcia konkursu, listę projektów dotychczas wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Regulamin Konkursu zmieniony 23.11.2021 r.

Lista projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.

Skład KOP.

 

 

 

 

19 października 2021 roku zakończyła się ocena merytoryczna projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywnie oceniono 7 projektów.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 59 608 896,55 PLN, w tym wartość dofinansowania 22 052 707,23 PLN.

 

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej

 

 

W związku z zakończeniem 28 września 2021 r. oceny formalnej 13 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskało 11 projektów. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 91 013 456,65  PLN, w tym wartość dofinansowania 34 383 046,52 PLN.

W związku z powyższym 11 projektów zostanie przekazanych do oceny merytorycznej.

Załącznik:

Lista projektów pozytywnie ocenionych podczas oceny formalnej.

-------------------------------------------------------------
W związku z zakończeniem 13 sierpnia 2021 r. weryfikacji warunków formalnych wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik tej weryfikacji i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych uzyskało 13 wniosków. Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 116 417 187,74 PLN, w tym wartość dofinansowania 44 048 176,36 PLN.

Lista wniosków

 

 

 

2021-07-27 ------------------------

W związku z przedłużającym się terminem odbierania przez Wnioskodawców pism dotyczących braków formalnych termin weryfikacji warunków formalnych ulega wydłużeniu.
Weryfikacja warunków formalnych odbywa się na podstawie art. 43 ustawy wdrożeniowej i jest dokonywana w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków. Nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 zakończył się 2 lipca 2021 r., a więc weryfikacja powinna zakończyć się 2 sierpnia 2021 r.
Informacja o terminie zakończenia weryfikacji warunków formalnych zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

----------------------------------------

2 lipca 2021 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 16 projektów. Całkowita wartość złożonych projektów wynosi 139 176 290,20 PLN, w tym wartość dofinansowania 57 310 338,66 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 18 maja 2021 r. i zakończy się 2 lipca 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.
✓ poniedziałek: od 8:00 do 16:00
✓ wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)
lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-  przedsiębiorstwa z sektora MŚP lub
-  partnerstwa/zrzeszenia przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje I typ projektu Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP:
✓ wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych), wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/ usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1 Badania i innowacje,
✓ wdrożenie wyników prac B+R będących kontynuacją badań/ prac rozwojowych, które zostały zrealizowane jako projekty badawcze tzw. „małej skali” lub projekty dotyczące ochrony własności intelektualnej w ramach III typu projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.
z zastrzeżeniem kryteriów wyboru projektów oraz zapisów zawartych w Regulaminie konkursu.
w ramach następujących kategorii interwencji:
✓ 1 - Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP),
✓ 63 – Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP,
✓ 67 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)
✓ 73 – Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP),
✓ 82 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK.

Kryteria wyboru projektów

IZ RPO-L2020 rozstrzyga konkurs zatwierdzając listę projektów opracowaną przez KOP i podejmując decyzję w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane są te projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz mieszczą się w alokacji przeznaczonej na dany konkurs.
Po rozstrzygnięciu konkursu IZ RPO-L2020 zamieszcza na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl listę projektów wybranych do dofinansowania (lista zamieszczona zostaje również na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:
✓ 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
✓ 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne wynosi
10 000 000,00 PLN

16 000 000,00 PLN


Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Szanowni Państwo!

W związku z podjętą 23 listopada 2021 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego
o dofinansowaniu projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

 1. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach. Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 2. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli całe finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.
 3. Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.).
 4. Jeśli w projekcie występują wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis - oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) (jeśli dotyczy).
 5. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 7. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 8. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
 9. Harmonogram wydatków (jeśli dotyczy – dotyczy gdy występują wydatki w ramach cross – financing).
 10. Oświadczenie o statusie wnioskodawcy i Oświadczenie o statusie Partnera (jeśli dotyczy). Przedsiębiorcy, którzy nie podpiszą umów w bieżącym roku będą zobowiązani do złożenia Oświadczenia wypełnionego danymi za lata 2019 - 2021 r., gdyż zgodnie ze stanowiskiem służb KE dla określenia statusu przedsiębiorcy należy uwzględniać dane odnoszące się do zamkniętego okresu obrachunkowego bez czekania na zatwierdzenie tych danych.

11. Wykaz Partnerów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach.

12. Oświadczenie o znajomości Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – w dwóch egzemplarzach.

 

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

 1. Wzór Weksla in blanco wraz Deklaracją wekslową oraz Oświadczeniem współmałżonka (jeśli dotyczy).
 2. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 3. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 4. Wzór umowy o dofinansowanie (z 17.08.2021 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania.
 5. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Poniżej zamieszczamy do pobrania formularze ww. dokumentów.

Dokumenty do umowy

 

8 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o kolejnym przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - na 2 lipca 2021 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 trwa od 18 maja 2021 r. do 2 lipca 2021 r.

Ogłoszenie

Regulamin

Regulamin archiwalny

 

 

Ogłoszenie wersja archiwalna

Regulamin wersja archiwalna

Informujemy, iż 4 maja 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji oraz przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Alokacja uległa zwiększeniu o 6 000 000,00 PLN, natomiast nabór wniosków został wydłużony o 3 tygodnie.

            W związku z powyższym informujemy, iż alokacja w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 wynosi 16 000 000,00 PLN, natomiast  nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 18 maja 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE_(archiwalne) konkurs_1.5.1_I_typ

REGULAMIN_(archiwalne) 1.5.1_typ I

 

Załączniki 1.5.1_2021.zip

Inne ważne informacje