Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ III)

Zakończony 30.12.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
Poddziałanie

1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 24.02.2017

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 14 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej w ramach III rundy konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ III Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

Projekt poddany ocenie merytorycznej w ramach III rundy konkursowej nie spełnił kryteriów wyboru i nie został wybrany do dofinansowania.

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów

                                                                                                                                                                        

Informujemy, że 6 marca 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna 1 projektu  złożonego, w ramach III rundy konkursowej, na konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ III Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

Trzecia runda konkursowa trwała od 31.10.2016 do 30.12.2016 r.

Ponadto, w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej, projekt poddany ocenie nie spełnił kryteriów wyboru i nie został rekomendowany do dofinansowania.

Informujemy tym samym, że zakończono procedurę wyboru projektów dla całego konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16.

                                                                                                                                                                        

Uprzejmie informujemy, że 24 lutego 2017 r. zakończyła się ocena formalna 2 wniosków złożonych w ramach III rundy konkursowej konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (III Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy).

Pozytywnie zweryfikowano 1 wniosek.

Negatywnie zweryfikowano 1 wniosek.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanego wniosku wynosi 2 280 682,72 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania  1 918 804,55 PLN.

                                                                                                                                                                              

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 30 grudnia 2016 roku został zakończony nabór wniosków w ramach ostatniej - III rundy konkursowej i tym samym zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, III Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

W odpowiedzi na III rundę konkursową wpłynęły 2 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 237 924,29 zł, tym samym w odpowiedzi na Konkurs wpłynęły 3 wnioski na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 3 936 194,47 zł.  

                                                                                                                                                                    

W związku z zakończeniem 22 grudnia 2016 r. oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ III Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy, I runda konkursowa, która trwała od 30.06.2016 do 31.08.2016 r. przedstawiamy wynik oceny.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 1 projekt – wartość wnioskowanego dofinansowania 1 698 270,18 PLN.

W trakcie oceny merytorycznej projekt złożony w ramach I rundy konkursowej został cofnięty do ponownej oceny formalnej co wpłynęło na przedłużenie oceny merytorycznej do 66 dni.

Lista rankingowa obrazek

                                                                                                                                                           

Uprzejmie informujemy, iż 28 października 2016 roku został zakończony nabór II rundy konkursowej wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, III Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

W ramach naboru II rundy konkursowej wniosków aplikacyjnych nie złożono żadnego wniosku aplikacyjnego.

                                                                                                                                                           

Uprzejmie informujemy, iż 17 października 2016 roku zakończyła się ocena formalna 1 wniosku aplikacyjnego złożonego w ramach I rundy konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, III Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

W związku z powyższym przedstawiamy wniosek, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

Pozytywnie zweryfikowano 1 wniosek

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanego wniosku wynosi 1 998 200,00 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 1 698 270,18 PLN.

Uprzejmie informujemy, iż 31 sierpnia 2016 roku został zakończony nabór I rundy konkursowej wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, III Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 1 699 800,00 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 czerwca 2016 r. i zakończy się 30 grudnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs przebiega etapami w ramach 3 rund konkursowych.

Nr rundy

konkursowej

Termin złożenia wniosku

o dofinansowanie projektu

do IZ w ramach danej

rundy konkursowej

Planowana data rozstrzygnięcia danej rundy konkursowej

(zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania)

I runda konkursowa

30.06.2016 – 31.08.2016

listopad 2016 r.

II runda konkursowa

01.09.2016 – 28.10.2016

styczeń 2017 r.

III runda konkursowa

31.10.2016 – 30.12.2016

marzec 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć Wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) i w formie elektronicznej wraz załącznikami.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub - w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r., poz. 1529 z późn. zm.).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są Instytucje otoczenia biznesu (IOB).

Instytucja otoczenia biznesu to osoba prawna, która:

a)  rozpoczyna lub prowadzi działalność polegającą na świadczeniu przedsiębiorcom usług:

 • finansowych,
 • doradczych,
 • szkoleniowych,
 • w zakresie badań i rozwoju,
 • informacyjnych,
 • w zakresie udostępniania pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • w zakresie promocji gospodarczej,
 • w zakresie koordynacji, promocji lub animacji powiązań kooperacyjnych,
 • w zakresie obsługi inwestorów,
 • w zakresie wsparcia działań eksportowych przedsiębiorców lokalnych i regionalnych, polegających na organizacji udziału przedsiębiorców w targach, misjach i wystawach w kraju i zagranicą

oraz

b)  zgodnie ze statusem lub innym aktem równoważnym, nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza osiągnięty zysk na cele statutowe.

Dodatkowo Instytucja otoczenia biznesu, w momencie wypłaty pomocy, musi mieć zakład bądź oddział w województwie lubuskim.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór Beneficjenta/ów projektów projektu grantowego, który będzie udzielał grantów na sfinansowanie kosztów udziału grup/y przedsiębiorstw z sektora MŚP, nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, w krajowych i/lub zagranicznych targach/ wystawach (w charakterze wystawcy) oraz w zagranicznych misjach gospodarczych.

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

Typ III - Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy,

w ramach następującej kategorii interwencji:

 • 66 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W ramach konkursu kwalifikowane są wyłącznie projekty nieobjęte pomocą publiczną (brak pomocy publicznej na tzw. pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca RPO – Beneficjent projektu grantowego).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia  19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 33/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu grantowego środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu środkami RPO - Lubuskie 2020 wynosi 50 mln euro[1].


[1] W ramach RPO Lubuskie 2020 nie można wspierać dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.4 – Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi:

10 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ III)

Ogłoszenie konkursu z poddziałania 1.4.1 (Typ III)

Regulamin konkursu Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ III)

Regulamin konkursu z poddziałania 1.4.1 (Typ III)

Dokumentacja konkursu Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ III)

Dokumentacja konkursu z poddziałania 1.4.1 (Typ III)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 149, 138, 139, 132, 153,
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 535, 499, 488, 480, 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 7390 386, 380, 378, 377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).