Ogłoszenie konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej)

Zakończony 21.01.2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/21

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
Poddziałania

1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
– projekty realizowane poza formułą ZIT

(konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 24.05.2022

24 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach dostępnej alokacji tj. 2 000 000,00 PLN do dofinansowania wybrano jeden projekt o łącznej wartości dofinansowania 1 999 998,00 PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu i otrzymał wymaganą liczbę punktów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP

 

 

Uprzejmie informujemy, iż  18 maja 2022 r. zakończyła się ocena środowiskowa jednego projektu złożonego na konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt został oceniony pozytywnie.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 020 200,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 1 999 998,00 PLN.

W związku z powyższym projekt zostanie przekazany do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik:

1. Projekty pozytywnie ocenione podczas oceny środowiskowej.

------------------------------------------------------

5 maja 2022 r. zakończyła się ocena merytoryczna jednego projektu złożonego na konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT. Projekt został oceniony pozytywnie.

Całkowita wartość wniosku wynosi 2 020 200,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 1 999 998,00 PLN.

W związku z powyższym projekt zostanie przekazany do oceny środowiskowej.

Projekty pozytywnie ocenione podczas oceny merytorycznej

 

20 kwietnia 2022 r. zakończyła się ocena formalna jednego projektu złożonego na konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT. Projekt oceniony pozytywnie.

Całkowita wartość wniosku wynosi 2 020 200,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 1 999 998,00 PLN.

W związku z powyższym projekt zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

Projekty pozytywnie ocenione podczas oceny formalnej

 

 

10 marca 2022 r. zakończyła się weryfikacja warunków formalnych wniosku złożonego w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wniosek został oceniony pozytywnie.

Całkowita wartość wniosku wynosi 2 020 200,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 1 999 998,00 PLN.

W związku z powyższym, wniosek zostanie przekazany do oceny formalnej.

Lista projektów pozytywnych po weryfikacji warunków formalnych

 

W związku z prośbą Wnioskodawcy dotyczącą wydłużenie terminu na wniesienia poprawek w dokumentacji złożonej na konkurs dotyczących braków formalnych termin weryfikacji warunków formalnych ulega wydłużeniu.

Weryfikacja warunków formalnych odbywa się na podstawie art. 43 ustawy wdrożeniowej i jest dokonywana w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków. Nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 zakończył się 21 stycznia 2022 r.,
a więc weryfikacja powinna zakończyć się 21 lutego 2022 r.

Informacja o terminie zakończenia weryfikacji warunków formalnych zostanie zamieszczona
na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

----------------------------------------------------------------------

21 stycznia 2022 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/21 dla Działania 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I – Promocja gospodarcza regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął jeden projekt. Jest to projekt Gminy Łęknica pt. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez kampanię promocyjną z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa oraz Parku Mużakowskiego o zasięgu krajowym i międzynarodowym”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 020 200,00 zł, w tym wartość dofinansowania 1 999 998,00 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie

rozpocznie się 16 grudnia i zakończy się 23 grudnia 2021 r. 21 stycznia 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć Wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
- listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
- przesyłką kurierską,
- osobiście (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej).
Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1041).
Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:
•    jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, z terenu województwa lubuskiego, w tym z MOF Zielonej Góry i MOF Gorzowa Wlkp. (wyłącznie w zakresie przedsięwzięć innych niż wskazane do realizacji w formule ZIT);
•    jednostki organizacyjne JST z terenu województwa lubuskiego posiadające osobowość prawną.
Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z ww. podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach niniejszego konkursu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wsparcie projektów jednostek samorządu terytorialnego z zakresu promocji gospodarczej województwa lubuskiego i jest prowadzony dla następującego typu projektu:
Typ I – Promocja gospodarcza regionu.
w ramach następującej kategorii interwencji:
-  66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).
W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu
(na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej) w celu zwiększenia inwestycji, w tym m.in.:
-   organizacja szerokiej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym w kraju i na rynkach międzynarodowych, w tym kampanii medialnej,
-   organizacja udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych targach/wystawach, misjach, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej województwa lubuskiego (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
-  organizacja krajowych lub międzynarodowych targów, misji gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej województwa lubuskiego dla MŚP (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
-   tworzenie i/lub rozwój bezpłatnego systemu informacji i obsługi potencjalnych inwestorów
w zakresie ofert inwestycyjnych w województwie lubuskim, w tym m.in. przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o możliwościach inwestycyjnych w regionie, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków zagranicznych, w szczególności w zakresie branż wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje,
- inne działania promocyjne służące promowaniu województwa lubuskiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów.

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:

 • NR 191/KM RPO-L2020/2021 z dnia 13 października 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 120/KM RPO-L2020/2018 z dnia 30.11.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I - Promocja gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 • NR 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia
  7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Jednocześnie tracą moc wcześniej przyjęte kryteria dla Poddziałania 1.4.1, zawarte w następujących uchwałach:

 • nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
 • nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), z późn. zm.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 52 ust. 2 i 52a ustawy wdrożeniowej, projekt nie może przestać spełniać kryteriów wyboru, na podstawie których został wybrany do dofinansowania,
ani przed zawarciem umowy ani w trakcie jej trwania, w tym również w okresie trwałości projektu (dotyczy projektu o charakterze infrastrukturalnym) czy w okresie utrzymania wskaźników (dotyczy projektu o charakterze nieinfrastrukturalnym/nieinwestycyjnym).

Powyższe nie dotyczy sytuacji, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja postanowień umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowanie projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona. Wówczas umowa/decyzja, na wniosek Beneficjenta, może zostać odpowiednio zmieniona.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 99%.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro[1].

 


[1] W ramach RPO-L2020 nie można wspierać dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

21 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu z 23 grudnia 2021 r. na 21 stycznia 2022 r. terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/21 dla Działania 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I – Promocja gospodarcza regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/21 trwa od 16 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2022 r.

 

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie

Zaktualizowany Regulamin konkursu

 

 

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalny

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej), mailowo
lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 133 -785, -138, -132, -139, -153, -149.
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65 521.

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, tel. 68 45 65 535,
  -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie, tel. 95 73 90 386, -380,
  -378, -377.
 • osobisty (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej):
 •  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).