OGŁOSZENIE KONKURSU Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 30.06.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
Poddziałania

1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT 

Wyniki naboru 30.06.2017

Szanowni Państwo!

W związku z podjętą w dniu 17 października 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego
o dofinansowaniu wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

 1. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania
  z dofinansowania w formie zaliczki
 3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (jeśli dotyczy).
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu (jeśli dotyczy).
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu (jeśli dotyczy).
 6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
 7. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem.
 8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 9. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 10. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
 11. Oświadczenie o statusie wnioskodawcy.
 12. Harmonogram wydatków (jeśli dotyczy).

 

Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko:

 1. Analiza oddziaływania na środowisko.
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

 

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

10a. Wniosek o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

 1. Wzór Weksla in blanco wraz Deklaracją wekslową oraz Oświadczeniem współmałżonka (jeśli dotyczy).
 2. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 3. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy do dofinansowanie projektu
 4. Wzór umowy o dofinasowanie przyjęty przez ZWL 12.09.2017 r.

Paczka dokumentów

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę
w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP.

W ramach dostępnej alokacji tj. 1 800 000,00 PLN (kwota, która pozostaje po odjęciu od całej alokacji na konkurs kwoty zarezerwowanej na procedurę odwoławczą, czyli 2 000 000,00 - 200 000,00), dofinansowanie otrzymały 4 projekty o wartości dofinansowania 1 516 412,45 PLN, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały największą liczbę punktów.

Zgodnie z regulaminem Konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego ma możliwość zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs i przyznania dofinansowania dla kolejnych projektów zgodnie z listą ocenionych projektów w sytuacji, gdy w postępowaniu konkursowym, z uwagi na wyczerpanie środków, dofinansowania nie uzyskały projekty, które spełniają kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów.

W związku z powyższym, decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego, alokacja na konkurs została zwiększona z 2 000 000,00 PLN do 7 920 005,61 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 200 000,00 PLN, jak w Ogłoszeniu Konkursu). Umożliwiło to objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na ocenie merytorycznej.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego Konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów (KOP).

                                                                                                                                    

Informujemy, że 6 października 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna 34 projektów złożonych, w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, II Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP.

Na etapie oceny merytorycznej ocenę pozytywną uzyskały 24 projekty – wartość wnioskowanego dofinansowania 7 720 005,61 PLN.

Projekty zostaną przekazane do kolejnego etapu – wyboru do dofinansowania.

                                                                                                                                                    

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 31 sierpnia 2017 r. zakończyła się ocena formalna 37 wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (II Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP).

Pozytywnie oceniono 34 wnioski.

W związku z powyższym przedstawiamy listę 34 projektów, które zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Całkowita wartość tych projektów wynosi 15 848 701,81 PLN, w tym wartość dofinansowania  10 955 236,87 PLN

                                                                                                                                                                           

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 30 czerwca 2017 roku został zakończony nabór w ramach konkursu
nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, II Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 37 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania  12 048 043,59 zł.  

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 23 czerwca 2017 r. i zakończy się 30 czerwca 2017 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

 

w Punktach Przyjęć Wniosków, tj.:

 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) i w formie elektronicznej wraz załącznikami.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub - w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 poz. 1113 z późn. zm.).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014), które na dzień złożenia wniosku prowadzą działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (adres siedziby, oddziału spółki lub - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG - miejsce zamieszkania Wnioskodawcy na terenie województwa lubuskiego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne i jest prowadzony dla następującego typu projektu:

Typ II - Ekspansja gospodarcza MŚP,

w ramach następującej kategorii interwencji:

 • 66 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

 

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna (pomoc na udział MŚP w targach) oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie wydatków) lub tylko pomoc de minimis.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 57/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą 64/KM RPO-L2020/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

- w ramach pomocy na udział MŚP w targach – 50%,

- w ramach pomocy de minimis – 85%.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.4 – Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi:

2 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi  200 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie i regulamin naboru

Ogłoszenie

Regulamin

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53),
 • telefony: 68 4565132, 68 4565138, 68 4565139, 68 4565149, 68 4565153

 

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • tel.: 68 45651119
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”).