Ogłoszenie konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 31.03.2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
Jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
Poddziałania
1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
– projekty realizowane poza formułą ZIT
(konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 08.06.2021

8 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach dostępnej alokacji tj. 3 500 000,00 PLN do dofinansowania wybrano 1 projekt o łącznej wartości dofinansowania 1 522 094,69 PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu i otrzymał wymaganą liczbę punktów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP

 

31 maja 2021 r. zakończyła się ocena środowiskowa 1 projektu złożonego na konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt oceniony pozytywnie

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 600 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 1 522 094,69 PLN.

W związku z powyższym projekt zostanie przekazany do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik:

1. Projekty pozytywnie ocenione podczas oceny środowiskowej.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż 20 maja 2021 r. zakończyła się ocena merytoryczna 1 projektu złożonego na konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt został oceniony pozytywnie.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 600 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 1 522 094,69 PLN.

W związku z powyższym projekt zostanie przekazany do oceny środowiskowej.

Załącznik:

Projekty pozytywnie ocenione podczas oceny merytorycznej.

------------------------------------------------

10 maja 2021 r. zakończyła się ocena formalna 1 projektu złożonego na konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt został oceniony pozytywnie.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 600 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 1 522 094,69 PLN.

W związku z powyższym projekt zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

 

Projekty pozytywnie ocenione podczas oceny formalnej

 

 

 

Szanowni Państwo,
informujemy, iż 16 kwietnia 2021 r. zakończyła się weryfikacja warunków formalnych 1 wniosku złożonego w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wniosek został oceniony pozytywnie.

Całkowita wartość wniosku wynosi 1 600 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 1 522 094,69 PLN.

W związku z powyższym, wniosek zostanie przekazany do oceny formalnej.

Załączniki:

Lista projektów pozytywnych po weryfikacji warunków formalnych.

---------------------------------------

Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informujemy, iż 31 marca 2021 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT. W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 projekt. Całkowita wartość złożonego projektu wynosi 1 600 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 1 522 094,69 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie
rozpocznie się 15 marca i zakończy się 31 marca 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć Wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:
· jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, z terenu
województwa lubuskiego, w tym z MOF Zielonej Góry i MOF Gorzowa Wlkp. (wyłącznie w zakresie
przedsięwzięć innych niż wskazane do realizacji w formule ZIT);
· jednostki organizacyjne JST z terenu województwa lubuskiego posiadające osobowość prawną.
Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z ww. podmiotami uprawnionymi do składania
wniosków w ramach niniejszego konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wsparcie projektów jednostek samorządu terytorialnego z zakresu promocji gospodarczej województwa lubuskiego i jest prowadzony dla następującego typu projektu: Typ I – Promocja gospodarcza regionu. w ramach następującej kategorii interwencji: - 66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne
i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
uchwałą:
· NR 120/KM RPO-L2020/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.4 Promocja regionu
i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie
sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I - Promocja gospodarcza regionu
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
· NR 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPOL2020/
2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi
Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów
Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.
Jednocześnie tracą moc wcześniej przyjęte kryteria dla Poddziałania 1.4.1, zawarte w następujących
uchwałach:
· nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie
2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla
Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
· nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie
2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających
zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9),
z późn. zm.
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 52 ust. 2 i 52a ustawy wdrożeniowej, projekt nie może
przestać spełniać kryteriów wyboru, na podstawie których został wybrany do dofinansowania,
ani przed zawarciem umowy ani w trakcie jej trwania, w tym również w okresie trwałości projektu (dotyczy projektu o charakterze infrastrukturalnym) czy w okresie utrzymania wskaźników (dotyczy
projektu o charakterze nieinfrastrukturalnym/nieinwestycyjnym).
Powyższe nie dotyczy sytuacji, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-
19, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja postanowień umowy o dofinansowanie projektu
albo decyzji o dofinansowanie projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru
projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona. Wówczas umowa/decyzja, na wniosek
Beneficjenta, może zostać odpowiednio zmieniona.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie
2020 wynosi 99%.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

50 mln EUR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 500 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej), mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 133, -785, -138, -132, -139, -153, -149.
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65 521

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze 68 45 65 535,
  - 499, - 488, - 480, - 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie 95 73 90 386, - 380,
  - 378, - 377.
 • osobisty (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej):
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).