Ogłoszenie konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 12.04.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

 nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
Poddziałania

1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
– projekty realizowane poza formułą ZIT

(konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 23.07.2019

23 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP I Promocja gospodarcza regionu.

W ramach dostępnej alokacji tj. 2 000 000,00 PLN dofinansowanie otrzymały dwa projekty złożone na konkurs o wartości dofinansowania 1 984 632,96 PLN. PLN, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały największą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

 

Skład KOP

 

 

 

2019-07-09 ---------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż 8 lipca 2019 roku zakończyła się ocena środowiskowa projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i  innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, PODDZIAŁANIE 1.4.1 Promocja regionu i  umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Typ I – Promocja gospodarcza regionu.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej i zostaną przekazane do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

Pozytywnie oceniono 2 projekty.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych  projektów wynosi 2 068 984,40 złotych, w tym wartość dofinansowania 1 984 632,96 złotych.

Lista projektów po ocenie środowiskowej.

 

2019-06-24 ---------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż 21 czerwca 2019 roku zakończyła się ocena merytoryczna projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i  innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, PODDZIAŁANIE 1.4.1 Promocja regionu i  umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Typ I – Promocja gospodarcza regionu.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywnie oceniono 2 projekty.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 2 068 984,40 złotych, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 1 984 632,96 złotych.

Lista projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej.

 

2019-06-13 ---------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż 12 czerwca 2019 roku zakończyła się ocena formalna projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i  innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, PODDZIAŁANIE 1.4.1 Promocja regionu i  umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Typ I – Promocja gospodarcza regionu.

W związku z powyższym przedstawiamy listę projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 2 projekty.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych w projektów wynosi 2 068 984,40 złotych, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 1 984 632,96 złotych.

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnejobrazek

 

------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż 8 maja 2019 r. zakończyła się weryfikacja wstępna wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, DZIAŁANIE 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, PODDZIAŁANIE 1.4.1 Promocja regionu i  umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Typ I – Promocja gospodarcza regionu.

W związku z powyższym przedstawiamy listę wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywnie zweryfikowano 2 wnioski.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanego wniosku wynosi 2 045 000,00 złotych, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 1 960 888,41 złotych.

Lista projektów pozytywnych po weryfikacji wstępnej

 

------------------------------------------------------------------

12 kwietnia 2019 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, DZIAŁANIE 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, PODDZIAŁANIE 1.4.1 Promocja regionu i  umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Typ I – Promocja gospodarcza regionu.

W odpowiedzi na konkurs złożono 2 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania: 1 960 888,41 złotych.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie

rozpocznie się 22 marca 2019 r. i zakończy się 29 marca 2019 r. 12 kwietnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2019 r. Lipiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć Wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.).

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są: jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, z terenu województwa lubuskiego, w tym z MOF Zielonej Góry i MOF Gorzowa Wlkp. (wyłącznie w zakresie przedsięwzięć innych niż wskazane do realizacji w formule ZIT); jednostki organizacyjne JST z terenu województwa lubuskiego posiadające osobowość prawną.

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie[1] z ww. podmiotami uprawnionymi do aplikowania w ramach niniejszego konkursu

 


[1] Po spełnieniu warunków wynikających z art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I – Promocja gospodarcza regionu.

w ramach następującej kategorii interwencji:

 • 66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu
(na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej) w celu zwiększenia inwestycji, w tym m.in.:

 • organizacja szerokiej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym w kraju i na rynkach międzynarodowych, w tym kampanii medialnej,
 • organizacja udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych targach/wystawach, misjach, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej województwa lubuskiego (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
 • organizacja krajowych lub międzynarodowych targów, misji gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej województwa lubuskiego dla MŚP (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
 • tworzenie i/lub rozwój bezpłatnego systemu informacji i obsługi potencjalnych inwestorów
  w zakresie ofert inwestycyjnych w województwie lubuskim, w tym m.in. przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o możliwościach inwestycyjnych w regionie, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków zagranicznych, w szczególności w zakresie branż wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje,

inne działania promocyjne służące promowaniu województwa lubuskiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:

 • NR 120/KM RPO-L2020/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
   i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I - Promocja gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
 • NR 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia
  7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

 

Jednocześnie tracą moc wcześniej przyjęte kryteria dla Poddziałania 1.4.1, zawarte w następujących uchwałach:

 • nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
 • nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), z późn. zm.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 52 ust. 2 i 52a ustawy wdrożeniowej, projekt nie może przestać spełniać kryteriów wyboru, na podstawie których został wybrany do dofinansowania,
ani przed zawarciem umowy ani w trakcie jej trwania, w tym również w okresie trwałości projektu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 99%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 000 000,00 PLN.

2 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

26 marca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia Konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 na 12 kwietnia 2019 r. oraz o zwiększeniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu do 2 000 000,00 PLN.

 

Ogłoszenie

Regulamin

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalny

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 149, -153, -139, -138, -132.
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65  521

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze 68 45 65 535,
  - 499, - 488, - 480, - 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie 95 73 90 386, - 380,
  - 378, - 377.
 • osobisty:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie, ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).