Ogłoszenie konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Zakończony 24.12.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO,
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020,

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Wyniki naboru 31.12.2018

31 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

W ramach dostępnej alokacji tj. 69 000 000,00 PLN do dofinansowania wybrano 1 projekt (o wartości dofinansowania 41 987 208,82 PLN), który spełnił wszystkie kryteria i otrzymał wymaganą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę z danymi projektu wybranego do dofinansowania w przedmiotowym konkursie oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP

 

28 grudnia 2018 roku zakończyła się ocena środowiskowa wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej i zostaną przekazane do kolejnego etapu – rozstrzygnięcia konkursu.

Pozytywnie oceniono 1 wniosek.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 60 765 029,86 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 41 987 208,82 PLN.

Lista projektów ocenionych pozytywnie po ocenie środowiskowej

 

27 grudnia 2018 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywnie oceniono 1 wniosek

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 60 765 029,86 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 41 987 208,82 PLN.

Lista projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej

 

 

Uprzejmie informujemy, iż 27 grudnia 2018 roku zakończyła się ocena formalna wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 1 wniosek.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionego wniosku wynosi 60 765 029,86 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 41 987 208,82 PLN.

Załącznik:

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnejobrazek

------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż 27 grudnia 2018 roku zakończyła się weryfikacja wstępna wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywnie zweryfikowano 1 wniosek.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanego wniosku wynosi 60 765 029,86 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 41 987 208,82 PLN.

Załączniki:
Lista projektów pozytywnych po weryfikacji wstępnejobrazek

------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż 24 grudnia 2018 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Typ II - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

W odpowiedzi na konkurs złożono 1 projekt na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania:

41 987 208,82 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie

rozpocznie się 17 grudnia 2018 r. i zakończy się 24 grudnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat).

W związku z tym, że 24 grudnia br. (ostatni dzień naboru wniosków) został ustalony dniem wolnym od pracy, w tym dniu siedziba Departamentu Programów Regionalnych przy ul. Chrobrego w Zielonej Górze oraz siedziba Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Gorzowie Wielkopolskim będą zamknięte. Dyżur do obsługi przesyłek, w tym przyjmowania wniosków
na konkurs będzie pełniła Kancelaria Ogólna przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • pocztą w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub - w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.).

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia -
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) pochodzące z terenu województwa lubuskiego, które zamierzają rozwijać
bazę instytucji otoczenia biznesu (IOB), oferujących usługi na rzecz lubuskich przedsiębiorstw.

W ramach konkursu przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z podmiotami wymienionymi
w RPO-L2020 jako beneficjenci Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje tj. przedsiębiorstwa uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe i podmioty działające w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Liderem partnerstwa musi być jednostka samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje II typ projektu  Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 66 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania),
 • 67 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out),
 • 72 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) i środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:

 • nr 105/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz
 • nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia
  7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

 

Jednocześnie tracą moc wcześniej przyjęte kryteria dla Działania 1.2, zawarte w następujących uchwałach:

 • nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
 • nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), z późn. zm.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. W przypadku projektów generujących dochód maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu i jest liczony z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

69 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zmianie Punktu Przyjęć Wniosków na konkurs nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18. Zmiana w Ogłoszeniu i Regulaminie konkursu polega na wpisaniu Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze jako jedynego miejsca przyjmowania wniosków na konkurs nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18.

W związku z tym, że 24 grudnia br. (ostatni dzień naboru wniosków) został ustalony dniem wolnym od pracy, w tym dniu siedziba Departamentu Programów Regionalnych przy ul. Chrobrego w Zielonej Górze oraz siedziba Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim będą zamknięte. Dyżur do obsługi przesyłek, w tym przyjmowania wniosków na konkurs będzie pełniła Kancelaria Ogólna przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

Zmiany w Ogłoszeniu i w Regulaminie konkursu obowiązują od 11 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie aktualne

Regulamin aktualny

 

Informujemy, iż 4 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o doprecyzowaniu w Ogłoszeniu o konkursie i w Regulaminie konkursu zapisów dotyczących maksymalnego poziomu dofinansowania projektu środkami EFRR.
W związku z przygotowywaniem projektów przez potencjalnych wnioskodawców, w szczególności opracowywaniem studiów wykonalności oraz zgłaszanych wątpliwości dotyczących sposobu obliczania poziomu dofinansowania dla projektów, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro
IZ RPO Lubuskie 2020 doprecyzowała zapis w Ogłoszeniu o konkursie i w Regulaminie konkursu, wskazując, że w przypadku projektów generujących dochód maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu i jest liczony z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. Dodatkowo w Regulaminie konkursu dodano zapis, że w ramach konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Szczegółowe informacje na temat projektów generujących dochód, w tym przygotowania studium wykonalności, zostały zamieszczone w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 oraz w Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (oba dokumenty znajdują się w paczce dokumentów do konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/18).


Zmiany w Ogłoszeniu i w Regulaminie konkursu obowiązują od 4 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie wersja archiwalna II

Ogłoszenie wersja archiwalna

 

Regulamin wersja archiwalna II

Regulamin wersja archiwalna

 

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51,  53), tel. 68 45 65 132, 138, 139, 149, 153.
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65  521
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) I lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa),
 • telefoniczny:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze 68 45 65 535,
  - 499, - 488, - 480, - 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie 95 73 90 386, - 380,
  - 378, - 377.
 • osobisty:
 •  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr 0.3, poziom „0”) lub
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowiu, ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

Pytania i odpowiedzi - FAQ

Pytanie 1: Na czym polega profesjonalizacja w Działaniu 1.2?

Profesjonalizacja polega na specjalizacji w świadczeniu określonych usług na rzecz przedsiębiorstw (MŚP). W procesie świadczenia usług należy wykorzystywać standardy świadczenia usług wypracowanych na poziomie co najmniej krajowym np. akredytacja Ośrodków Innowacji prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (wcześniej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), akredytacja KSU / KSI w zakresie usług prorozwojowych, certyfikat standardów ISO.

Na dzień złożenia wniosku podmioty, które wykorzystują w procesie świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw dostępne standardy świadczenia usług wypracowanych na poziomie co najmniej krajowym, obowiązane są przedłożyć dokumenty potwierdzające ten fakt tj. np. akredytacja Ośrodków Innowacji prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, akredytacja KSU / KSI w zakresie usług prorozwojowych, certyfikat standardów ISO.

Podmioty, które w procesie świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw nie wykorzystują jeszcze określonych wyżej standardów zobowiązują się natomiast do uzyskania i przedłożenia do IZ RPO– L2020 dokumentów potwierdzających  ich wykorzystywanie do końca okresu trwałości projektu..

Pytanie 2: Jakie podmioty mogą być partnerami w projekcie?

Partnerami mogą być przedsiębiorstwa, uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe, podmioty działające w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Zgodnie z brzmieniem Załącznika I do Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 r. zmienionym Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.

Podmioty działające w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki to w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)

1) uczelnie;

2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej „federacjami”;

3) Polską Akademię Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), zwana dalej „PAN”;

4) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej „instytutami PAN”;

5) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);

6) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”;

7) Polską Akademię Umiejętności, zwana dalej „PAU”;

8) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Pytanie 3: Czym różni się partnerstwo od podwykonawstwa?

Za partnerstwo uważana będzie tylko taka forma współpracy podmiotów, która spełnia definicję partnerstwa wynikającą z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431ze zm.) tzw. ustawy wdrożeniowej: W celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe (wymagane jest wniesienie co najmniej jednego typu zasobów), realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Jednocześnie udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego – każdy z podmiotów musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania. Niewystarczające jest samo zaangażowanie finansowe w przedsięwzięcie w postaci zapewnienia wkładu własnego po stronie jednego z partnerów bez dalszego udziału w realizacji projektu. Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie musi mieć zatem taki charakter, aby jego wykonanie przekraczało możliwości jednego podmiotu ze względu na jego ograniczony potencjał (np. finansowy, naukowy, instytucjonalny czy brak doświadczenia) – za projekt partnerski nie będzie uznawane przedsięwzięcie, które mogłoby być zrealizowane równie skutecznie i efektywnie bez udziału partnerów.

Podwykonawstwo to zlecenie innemu podmiotowi zadania merytorycznego do zrealizowania, przy zachowaniu zasad konkurencyjności, o których mowa w Wytycznych.

Pytanie 4: Czy wyboru Partnera należy dokonać zgodnie z zasadami konkurencyjności wynikającymi z ustawy prawo zamówień publicznych?

Wyboru Partnera projektu należy dokonać zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1431ze zm.).

Pytanie 5: Jakie kryteria należy stosować przy wyborze Partnera?

IZ RPO nie określa katalogu kryteriów dotyczących wyboru Partnera. Rodzaj kryteriów zależy od charakteru/ zakresu projektu oraz potrzeb i możliwości Wnioskodawcy.

Pytanie 6: Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania projektu?

W przypadku projektów, których całkowite koszty kwalifikowalne nie przekroczą 1 mln euro, dofinansowanie wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W przypadku projektów, których całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają 1 mln euro - projektów generujących dochód, dofinansowanie wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu i liczone jest z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Do przeliczeń należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia, na konkurs, wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie http://www.nbp.pl.

Szczegółowe informacje na temat projektów generujących dochód, w tym przygotowania studium wykonalności, zostały zamieszczone w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 oraz w Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (oba dokumenty znajdują się w paczce dokumentów do niniejszego konkursu).

Pytanie 7: Czy w II typie projektu występuje trwałość projektu czy trwałość rezultatów?

Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. „w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie pięciu lat [3 lat w przypadku MŚP - przyp. autora odpowiedzi] od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

 1. zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
 2. zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
 3. istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.”

Zasada trwałości wyrażona ww. przepisem ma zatem zastosowanie wyłącznie względem infrastruktury oraz inwestycji produkcyjnych współfinansowanych ze środków UE.

W związku z tym dla projektów o charakterze:

- infrastrukturalnym - zasada trwałości ma zastosowanie,

- nieinfrastrukturalnym - zasada trwałości nie będzie miała zastosowania, wartości wskaźników horyzontalnych dotyczących miejsc pracy należy jednak utrzymać przez 1 rok od dnia osiągnięcia ich wartości docelowych.

Pytanie 8: Kiedy Wnioskodawca wybiera wskaźniki specyficzne dla Programu?

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt wpisuje się w jedną z inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego (Zielona gospodarka, Zdrowie i jakość życia, Innowacyjny przemysł) zobowiązany jest wybrać we wniosku i określić wartości docelowe wskaźników specyficznych dla Programu, tylko w przypadku, gdy dotyczą one zakresu jego projektu. W związku z tym, że to Wnioskodawca decyduje o wyborze właściwych wskaźników zostały one przypisane do programu, a nie do projektów. Realizacja poniższych wskaźników powinna wynikać z dokumentacji konkursowej i opisu projektu.

Wskaźniki dotyczące inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego służą monitorowaniu postępów wdrażania Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego.

Pytanie 9: Jeżeli w wyniku pierwszej oceny formalnej dokumentów, które złożyłem na konkurs, zgodnie z pismem od IZ muszę poprawić tylko załączniki to czy muszę do poprawek jeszcze raz dołączać formularz wniosku?

Tak. Jakakolwiek zmiana w załącznikach do wniosku aplikacyjnego powinna być także odnotowana w systemie LSI2020. Załączenie do systemu LSI2020 zaktualizowanych załączników lub załączników, których pierwotnie brakowało, powoduje zmianę sumy kontrolnej w całym formularzu wniosku aplikacyjnego, ponieważ aktualizacji ulega lista załączników będąca również elementem formularza wniosku. Zatem z powodu zmiany zawartości wniosku i związanej z tym zmiany sumy kontrolnej wniosku niezbędne jest jego ponowne złożenie.

W związku z powyższym, przed złożeniem poprawek, prosimy o weryfikację dokumentów pod kątem tego, czy wersje elektroniczna oraz papierowa są ze sobą tożsame.

Dodatkowo, wnioskodawca na etapie wprowadzania poprawek/uzupełnień powinien usunąć w systemie LSI2020 błędną/nieaktualną wersję załącznika i zastąpić ją poprawioną wersją, tak by wniosek z załącznikami stanowił komplet poprawnych i aktualnych dokumentów, które zostaną przekazane do kolejnych etapów procedury konkursowej.

Pytanie 10: Do jakiej kategorii powinna zostać przyporządkowany wydatek dotyczący stworzenia strony www projektu jeżeli powinna ona znaleźć się w ewidencji środków trwałych Beneficjenta, pod pozycją „Wartości niematerialne i prawne”? Czy będzie to kategoria Promocja projektu czy „Zakup wartości niematerialnych i prawnych”?

Jeżeli strona www będzie związana z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu należy przyporządkować ją do kategorii „Promocja projektu”.

Pytanie 11: Jeżeli projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” to do kiedy należy złożyć dokumenty, których Wnioskodawca nie mógł przedstawić przy składaniu wniosku na konkurs czy przed oceną środowiskową?

W przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wnioskodawca składa program funkcjonalno-użytkowy zamiast dokumentacji technicznej/projektowej oraz te dokumenty wymagane na etapie oceny środowiskowej, które posiada oraz składa Oświadczenie Wnioskodawcy o etapie postępowania OOŚ.

W przypadku wyboru takiego projektu do dofinansowania umowa o dofinansowanie zawiera termin, do którego należy złożyć brakujące dokumenty, na podstawie których zostanie przeprowadzona uzupełniająca ocena merytoryczna i środowiskowa.

Pytanie 12: W jaki sposób należy rozliczać podatek VAT w projekcie w przypadku gdy partner jest podatnikiem VAT?

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPLB.01.02.00.IZ.00-08-K01/18 podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie.

Pytanie 13: Zgodnie z Regulaminem konkursu zarządzanie infrastrukturą dofinansowaną w ramach projektu powinno być przekazane IOB na podstawie odrębnej umowy. Natomiast wynagrodzenie dla IOB musi odpowiadać niezbędnemu minimum umożliwiającemu jej wykonywanie zadań jako IOB. Czy wydatki na wynagrodzenie dla IOB są w jakiś sposób kwalifikowalne w projekcie?

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPLB.01.02.00.IZ.00-08-K01/18 w ramach konkursu zarówno koszty wynagrodzeń personelu jak i koszty pośrednie projektu związane m.in. z jego zarządzaniem są niekwalifikowalne.

Pytanie 14: Czy w przypadku wniesienia  gruntu do projektu, jako wkładu własnego, musi on być własnością Wnioskodawcy?

Zgodnie z treścią podrozdziału 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład niepieniężny to stanowiący część lub całość wkładu własnego wydatek kwalifikowalny, wniesiony na rzecz projektu, nieprzekazany beneficjentowi w formie dofinansowania. Wkład niepieniężny polega na wniesieniu do projektu określonych składników majątku przez Beneficjenta lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Wkład własny niepieniężny powinien być zatem w posiadaniu beneficjenta/partnera w momencie rozpoczęcia realizacji projektu lub w dniu jego pierwszego wykorzystania w projekcie.

W konkursie dopuszczalne są następujące formy wkładu niepieniężnego: nieruchomości, urządzenia, materiały (surowce), wartości niematerialne i prawne, ekspertyzy. Wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, jest niekwalifikowalny (podwójne finansowanie).

Pytanie 15: Czy wybrany w projekcie Partner może być docelowo również podmiotem zarządzającym powstałą infrastrukturą  - IOB? Na jakich zasadach wybierany jest taki podmiot?

Beneficjent do zarządzania infrastrukturą powstałą w wyniku projektu i świadczenia usług prorozwojowych na rzecz MŚP może:

1) utworzyć Instytucję Otoczenia Biznesu (IOB), której będzie jedynym właścicielem (zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie N 263/2008)

bądź

2) wybrać taki podmiot – IOB - w drodze konkurencyjnych procedur przetargowych (zgodnie z Decyzją Komisji  Europejskiej z  dnia  3  maja  2005  r.  w  sprawie  N  644/g/2002).

Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że IOB będący partnerem projektu będzie również IOB zarządzającym infrastrukturą powstałą w wyniku projektu i świadczącym usługi prorozwojowe na rzecz MŚP, o ile zostanie wybrany zgodnie z przepisami dot. zamówień publicznych.

Pytanie 16: Czy wybrany w projekcie Partner może zostać właścicielem powstałej infrastruktury?

Nie, właścicielem powstałej infrastruktury musi pozostać Beneficjent.

FAQ 1.2_2018