Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Zakończony 06.10.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra


jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Wyniki naboru 06.10.2016

Szanowni Państwo,

Informuję, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 31.01.2017 r. przyjął Uchwały w sprawie zatwierdzenia list rankingowych oraz list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr  RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/16. Tym samym przedmiotowy konkurs został rozstrzygnięty.

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r. i trwał do dnia 6 października 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej  32 wnioski o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 33 583 447,32 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  34 619 378,83 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30.09.2016 r. i zakończy się 06.10.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 stycznia 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu stanowiące odpowiedź na przedmiotowy konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wersji papierowej wraz z załącznikami, (jeśli dotyczy) należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.

 •  poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 •  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Kancelarii Ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra
(pok. 59)

lub

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13,
66-400 Gorzów Wielkopolski.
(sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30.09.2016 r. do 06.10.2016 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Typ I - Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach) poprzez:
 1. bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia na osobę,
 2. usługi szkoleniowe na etapie przed udzieleniem dotacji przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej (szkolenia grupowe),
 3. wsparcie pomostowe w postaci:
 • pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej (obowiązkowo).
 • usług doradczo-szkoleniowych realizowanych po założeniu działalności gospodarczej (nieobowiązkowe),

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwała nr 38/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85 %,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Maksymalna wartość dofinansowania

nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

5 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 500 000,00 PLN) Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie RPLB.06.03.01-IZ 00-08-K01-16

Ogłoszenie o konkursie RPLB.06.03.01-IZ 00-08-K01-16

Regulamin konkursu RPLB.06.03.01-IZ 00-08-K01-16

Regulamin konkursu RPLB.06.03.01-IZ 00-08-K01-16

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

-Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521, 110

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra,
(pokój nr B.10)