OGŁOSZENIE O KONKURSIE nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Zakończony 20.07.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy


Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących

i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Wyniki naboru 16.04.2019

2020-04-29 ----------------------------

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18. Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.06.07.00-08-0006/18 pt. Rehabilitacja szansą na aktywność zawodową realizowanego przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. Zwiększenie ma na celu skuteczne podjęcie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez zakup i przeprowadzenie testów genetycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Lista projektów wybranych

-------------------------------------------

Szanowni Państwo

W dniu 16.04.2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę aktualizującą Listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18.

Lista projektów

 

Szanowni Państwo,

w dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałą zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania. Aktualizacja listy jest wynikiem zakończonej procedury odwoławczej w konkursie oraz w związku z tym podniesieniem wartości konkursu.

Zaktualizowana lista projektów

 

Szanowni Państwo,

w dniu 02.10.2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18. Poniżej zamieszczamy Listę projektów wybranych do dofinansowania oraz informację o składzie KOP dla przedmiotowego konkursu. Projektodawcy o szczegółowych wynikach oceny zostaną powiadomieni pisemnie w najbliższym czasie.

Lista projektów

Skład KOP

 

W związku z zakończeniem w dniu 20.07.2018 r. naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 oraz ich weryfikacji wstępnej informuję, że wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 12 712 179,68 zł. Wartość projektów ogółem to kwota 13 387 194,53 zł. Wszystkie wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie i przekazane do Komisji Oceny Projektów.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstepnej w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 29 czerwca 2018 r. i zakończy się 20 lipca 6 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2018 roku  
pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • podmioty lecznicze sektora publicznego i niepublicznego wykonujące działalność leczniczą w tym m.in. świadczące usługi w zakresie POZ lub AOS oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (rehabilitacyjne, medycyny pracy, ortopedyczne, neurologiczne), uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego
 • organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

III. Wdrożenie  programów  zdrowotnych  w  kierunku  rehabilitacji  medycznej  umożliwiających powrót do pracy, tj.  ukierunkowanie  na  grupy  docelowe najbardziej  narażone  na  opuszczenie  rynku  pracy z  powodu  czynników zdrowotnych  lub  najbardziej  bliskie  powrotowi  na  rynek  pracy  w  wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez:

 1. niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne;
 2. zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją;
 3. działania  informacyjno-edukacyjne,   w   tym   edukacja   prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia;
 4. działania  szkoleniowe  skierowane  w  szczególności  do  podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ;
 5. w  uzasadnionych  przypadkach  zakup  sprzętu  (zgodnie  z  wytycznymi kwalifikowalności).

 

 

Zgodnie z przyjętym przez Komitet Sterujący do spraw Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia Planem działań w sektorze zdrowia na rok 2017 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, w ramach III typu operacji interwencja ukierunkowana jest  na:

Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących

i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy.

w ramach następującej kategorii interwencji:

 • 107 - Aktywne i zdrowe starzenie się.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 90/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

UWAGA:

W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania wniosku o dofinansowanie projektu do uzupełnienia lub poprawy w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.2, 5.3-5.5 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów”.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE -  85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.
 

Maksymalna wartość dofinansowania

 
 
 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota dofinansowania przeznaczona na realizację projektów w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

 

10 946 991,08 zł

 

10 729 411,76 PLN

 

10 084 529,41 PLN

w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

(1 008 452,94 PLN)
 

8 941 176,47 PLN

w tym EFS: 8 000 000,00 PLN, budżet państwa: 941 176,47 PLN

w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

(894 117,64 PLN)

Niezbędne dokumenty

2019-03-12-----------------------------------------------------------

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 12 marca 2019 roku podjął Uchwałę dot. zmiany wysokości alokacji tj. zwiększenia całkowitej kwoty dofinansowania przeznaczonej na realizację projektów w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 do kwoty 10 946 991,08 zł oraz zmniejszenia wartości dwóch wskaźników:

• Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS z 12 000 na 6 206;

• Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie z 7 320 na 3 767.

W wyniku ostatecznego zakończenia procedury odwoławczej dla przedmiotowego konkursu projekt umieszczony na 7 pozycji listy rankingowej uzyskał liczbę punktów pozwalającą na skierowanie go do dofinansowania. Aby projekt ten mógł uzyskać wsparcie wymagane było kolejne zwiększenie alokacji w konkursie.

Ogłoszenie

Regulamin

 

2018-11-27-----------------------------------------------------------

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 27 listopada 2018 roku podjął Uchwałę dot. zmiany w treści ogłoszenia i regulaminu wysokości alokacji tj. zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu z 8 941 176,47 PLN do 10 729 411,76 PLN (przy jednoczesnej rezygnacji z kwoty na procedurę odwoławczą, która została zakończona).

DFS zwiększając kwotę konkursu 6.7 o 20% w stosunku do pierwotnej wartości środków EFS, czyli z 8.000.000,00 zł na 9.600.000,00 zł, analogicznie zwiększył wskaźnik produktu z PD – liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS z 12 200 do 14 640 osób (wskaźnik wzrósł o 20% w stosunku do pierwotnej wartości).

Ogłoszenie

Regulamin

 

2018-09-12                                                                                            

Szanowni Państwo,

informujemy, że w efekcie przeprowadzonej procedury oceny wniosków w konkursie nr  RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, stwierdzono możliwość dofinansowania większej liczby projektów, które otrzymały pozytywną ocenę KOP, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnej alokacji w działaniu. 

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubuskiego, w dniu 11 września 2018 roku podjął Uchwałę dot. zatwierdzenia zmienionego ogłoszenia oraz regulaminu konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18, w zakresie zmiany wysokości alokacji tj. zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, z 8 941 176,47 PLN do 10 084 529,41 PLN (w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs tj. 1 008 452,94 PLN).

Ogłoszenie

Regulamin

 

2018-06-27                                                                                            

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 26 czerwca 2018 r. Uchwały dot.  zatwierdzenia zmienionego ogłoszenia i regulaminu konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-K01/18  w zakresie przedłużenia terminu publikujemy zmienione ogłoszenie oraz regulamin konkursu.

Ogłoszenie

Regulamin

Załączniki do Regulaminu

Załaczniki niezbędne do podpisania umowy

(poprzednie wersje)

Ogłoszenie

Regulamin

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi - FAQ

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail:  info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                            Sekretariat: 68 4565 314, 68 45 65 326

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie:

                            Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

                            Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).