Przejdź do komentarzy

Lista dokumentów wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 RPO – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!
W związku z podjętą w dniu 2 czerwca 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu 39 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są niżej wymienione dokumenty.

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie zaakceptowany przez IZ RPO.
 2. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 3. Wykaz Partnerów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy).
 4. Oświadczenie o znajomości Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 5. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 7. Decyzja o nadaniu NIP – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 8. Decyzja o nadaniu REGON – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 9. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta do realizacji zadań związanych z projektem.
 10. Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki (jeśli dotyczy).
 11. Oświadczenie dotyczące numerów ksiąg wieczystych nieruchomości, na której realizowany będzie projekt.
 12. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (jeśli dotyczy).
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu.
 14. Jeśli w projekcie występują wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem
  do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311,
  z późn. zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu (jeśli dotyczy).
 15. Oświadczenie o statusie wnioskodawcy z danymi za rok 2019.
 16. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

 

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

 1. Wzór Weksla in blanco wraz z Deklaracją wekslową.
 2. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 3. Nowy wzór umowy o dofinansowanie (z 3 marca 2020 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania.

 

Do pobrania formularze ww. dokumentów.