KONKURS nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Zakończony 09.07.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy

Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Wyniki naboru 16.10.2018

Szanowni Państwo,

16.10.2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18.

Lista projektów

Skład KOP

 

W związku z zakończeniem w dniu 9.07.2018 r. naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18 oraz ich weryfikacji wstępnej informuję, że wpłynęły 24 wnioski o dofinansowanie projeku na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 32 669 636,36 zł. Wartość projektów ogółem to kwota 38 451 471,45 zł. Wszystkie wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie i przekazane do Komisji Oceny Projektów.

 

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstepnej w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

25 czerwca 2018 r. i zakończy się 9 lipca 1 lipca 2018 r.

 

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2018 roku  pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój żłobków
  i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc
  w ww. placówkach

w ramach następującej kategorii interwencji:

105 - Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te            projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone
lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne
i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 90/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz
w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

UWAGA:

 
W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania wniosku o dofinansowanie projektu do uzupełnienia lub poprawy  
w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.2, 5.3-5.5 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów”.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE -  85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.
 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota dofinansowania przeznaczona na realizację projektów w ramach konkursu
nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18 dla Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

 

 • 27 000 000,00 PLN

  w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

 • 2 700 000,00 PLN.

 

 

 • 13 000 000,00 PLN

w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

 • 1 300 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

2018-09-12                                                                      

Szanowni Państwo,

informujemy, że w efekcie przeprowadzonej procedury oceny wniosków w konkursie nr  RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, stwierdzono możliwość dofinansowania większej liczby projektów, które otrzymały pozytywną ocenę KOP, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnej alokacji w działaniu. 

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubuskiego, w dniu 11 września 2018 roku podjął Uchwałę dot. zatwierdzenia zmienionego ogłoszenia oraz regulaminu konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18, w zakresie zmiany wysokości alokacji tj. zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, z 13 mln. do 27 mln. złotych ( w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs tj. 2 700 000,00 zł).

Ogłoszenie

Regulamin

2018-06-27                                                                      

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 26 czerwca 2018 r. Uchwały dot.  zatwierdzenia zmienionego ogłoszenia i regulaminu konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-K01/18  w zakresie przedłużenia terminu publikujemy zmienione ogłoszenie oraz regulamin konkursu.

Ogłoszenie

Regulamin

                                                                                  

(poprzednie wersje)

Ogłoszenie

Regulamin

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisem w Regulaminie konkursu rozdział I, pkt 3 oraz zgodnie z a artykułem 50 ustawy wdrożeniowej do obliczanie terminów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego, którego art 57 § 4 mówi:  Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Dlatego jeśli termin złożenia wniosku w ramach działania Działania 6.4 Równość kobiet i mężczyzn upływa 1 lipca, który przypada na niedzielę,  to ostateczny termin złożenia wniosku upływa dnia następnego w poniedziałek (2 lipca).

 

Załączniki do regulaminu

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy

 

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi - FAQ

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail:  info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                            Sekretariat: 68 4565 314, 68 45 65 326

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie:

                            Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

                            Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).