Ogłoszenie konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP PODDZIAŁANIE 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Zakończony 24.01.2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
 1.5 Rozwój sektora MŚP

PODDZIAŁANIE 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Wyniki naboru 20.10.2020

2021-03-03-------------------------

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 14 lipca 2020 r. do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu oraz zniesiono 30 dniowy termin na dokonanie oceny OOŚ. Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu, czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Do 1 marca 2021 r. w sumie 14 projektów uzyskało pozytywny wynik oceny środowiskowej (w tym 1 w wyniku procedury odwoławczej). Łączna kwota dofinansowania tych projektów wynosi 29 253 737,04 PLN. Na etapie oceny środowiskowej pozostały 2 projekty.

W związku z powyższym 2 marca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania kolejnego projektu. Obecnie na liście wybranych do dofinansowania znajduje się 14 projektów.

Na podstawie Uchwały ZWL z 2 marca 2021 r. kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona 29 004 928,73 PLN do 29 253 737,04 PLN, co umożliwiło wybranie do dofinansowania kolejnego projektu.

Następna uchwała o zwiększeniu alokacji konkursu i wyborze projektów do dofinansowania zostanie podjęta, gdy kolejne projekty uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej i będzie znana ich ostateczna wartość.

Poniżej prezentujemy listę projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli częściowego rozstrzygnięcia konkursu i listę projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.

 

Załączniki:

Lista projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.

---------------------------------------

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 14 lipca 2020 r. do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu oraz zniesiono 30 dniowy termin na dokonanie oceny OOŚ. Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu, czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Do 19 października 2020 r. w sumie 13 projektów uzyskało pozytywny wynik oceny środowiskowej (w tym 1 w wyniku procedury odwoławczej). Łączna kwota dofinansowania tych projektów wynosi 29 004 928,73 PLN. Na etapie oceny środowiskowej pozostały 3 projekty.

W związku z powyższym 20 października  2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania kolejnych 2 projektów. Obecnie na liście wybranych do dofinansowania znajduje się 13 projektów.

Alokacja na konkurs, w dniu jego ogłoszenia, wynosiła 24 mln. Poprzednimi uchwałami wybrano do dofinansowania 11 projektów na kwotę 23 525 887,73 PLN.

Na podstawie Uchwały ZWL z 20 października 2020 r. kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona z 24 000 000,00 PLN do 29 004 928,73 PLN, co umożliwiło wybranie do dofinansowania kolejnych 2 projektów.

Kolejna uchwała o zwiększeniu alokacji konkursu i wyborze projektów do dofinansowania zostanie podjęta, gdy kolejne projekty uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej i będzie znana ich ostateczna wartość.

Poniżej prezentujemy listę projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli częściowego rozstrzygnięcia konkursu i listę projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.

Załączniki:

Lista projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania

 

 

Szanowni Państwo!

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 14 lipca 2020 r. do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu oraz zniesiono 30 dniowy termin na dokonanie oceny OOŚ. Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu, czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Do 31 sierpnia 2020 r. w sumie 11 projektów uzyskało pozytywny wynik oceny środowiskowej. Łączna kwota dofinansowania tych projektów wynosi 23 525 887,73 PLN. Na etapie oceny środowiskowej pozostały 4 projekty.

W związku z powyższym 1 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania kolejnych 3 projektów. Obecnie na liście wybranych do dofinansowania znajduje się 11 projektów.

Pierwotna alokacja konkursu tj. 24 000 000,00 PLN jest wystarczająca na dofinansowanie ww. 11 projektów. Zwiększenie alokacji Konkursu zostanie dokonane przed wyborem do dofinansowania kolejnych projektów, tak by możliwe było wybranie wszystkich projektów, które ostatecznie uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej.

Lista projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli częściowego rozstrzygnięcia konkursu

Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania

 

 

Szanowni Państwo!

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 14 lipca 2020 r. do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu oraz zniesiono 30 dniowy termin na dokonanie oceny OOŚ. Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu, czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Do 31 lipca 2020 r. w sumie 8 projektów uzyskało pozytywny wynik oceny środowiskowej. Łączna kwota dofinansowania tych projektów wynosi 20 959 617,98 PLN. Na etapie oceny środowiskowej pozostało 8 projektów.

W związku z powyższym 4 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru kolejnych 4 projektów do dofinansowania. Obecnie na liście wybranych do dofinansowania znajduje się 8 projektów.

Pierwotna alokacja konkursu tj. 24 000 000,00 PLN jest wystarczająca na dofinansowanie ww. 8 projektów. Zwiększenie alokacji Konkursu zostanie dokonane przed wyborem do dofinansowania kolejnych projektów, tak by możliwe było wybranie wszystkich projektów, które ostatecznie uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej.

Lista projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w wyniku procedury odwoławczej w konkursie nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, 1 projekt uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej i został przekazany do kolejnego etapu - oceny środowiskowej.

Tym samym pod względem merytorycznym pozytywnie oceniono 16 projektów. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 88 143 937,73 PLN, w tym wartość dofinansowania 32 479 189,29 PLN.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19.

Lista projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej

 

Szanowni Państwo!

W związku z podjętą 14 lipca 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

 1. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach. Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 2. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli całe finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.
 3. Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.).
 4. Jeśli w projekcie występują wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis - oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu albo Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) (jeśli dotyczy).
 5. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 7. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
 8. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
 9. Oświadczenie o statusie wnioskodawcy i oświadczenie o statusie Partnera (jeśli projekt jest realizowany  w partnerstwie) - z uwzględnieniem danych za rok 2019.
 10. Harmonogram wydatków (jeśli dotyczy – dotyczy gdy występują wydatki w ramach cross – financing).

11. Wykaz Partnerów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach.

12. Oświadczenie o znajomości Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – w dwóch egzemplarzach.

 

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

 1. Wzór Weksla in blanco wraz Deklaracją wekslową oraz Oświadczeniem współmałżonka (jeśli dotyczy).
 2. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 3. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 4. Wzór umowy o dofinansowanie (z 03.03.2020 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania.
 5. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Zamieszczamy do pobrania formularze ww. dokumentów.

 

Szanowni Państwo,

w związku ze stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz. U. poz. 694), Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 14 lipca 2020 r., do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu, zniesiono 30 dniowy termin na dokonanie oceny OOŚ oraz przesunięto termin rozstrzygnięcia Konkursu z maja 2020 r. na wrzesień 2020 r.

Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Do 10 lipca 2020 r. 4 projekty uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej. Łączna kwota dofinansowania tych projektów wynosi 9 825 388,25 PLN. Na etapie oceny środowiskowej pozostało 11 projektów.

Pierwotna alokacja konkursu tj. 24 000 000,00 PLN jest wystarczająca na dofinansowanie ww. 4 projektów. Zwiększenie alokacji Konkursu zostanie dokonane przed wyborem do dofinansowania kolejnych projektów, tak by możliwe było wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które ostatecznie uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej.

W związku z powyższym 14 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy dotychczas ocenionych projektów i wyboru ww. 4 projektów do dofinansowania.

Poniżej prezentujemy zaktualizowany Regulamin Konkursu, listę projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli częściowego rozstrzygnięcia konkursu, listę projektów dotychczas wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Regulamin Konkursu zmieniony 14.07.2020 r.

Lista projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania

Skład KOP

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 18 czerwca 2019 roku zakończyła się ocena merytoryczna projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywnie oceniono 15 projektów.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 87 555 445,20 PLN, w tym wartość dofinansowania 32 230 380,98 PLN.

Jednocześnie informujemy, że w celu przyspieszenia rozstrzygnięcia konkursu IZ RPO-L2020 podjęła decyzję o prowadzeniu w ramach konkursu równoległych ocen. W związku z tym równolegle do oceny formalnej prowadzona była ocena merytoryczna i ocena środowiskowa, a projekty pozytywne na danym etapie są na bieżąco przekazywane do kolejnych etapów oceny. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na dotychczasowych zasadach - dopiero po zakończeniu całej procedury oceny w odniesieniu do wszystkich projektów w tym konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej

 

 

Szanowni Państwo!

w związku z zakończeniem 26 maja 2020 r. oceny formalnej 22 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskało 21 projektów. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 121 287 539,90 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 45 019 585,09 PLN.

Negatywnie oceniono 1 projekt.

Jednocześnie informujemy, że w celu przyspieszenia rozstrzygnięcia konkursu IZ RPO-L2020 podjęła decyzję o prowadzeniu w ramach konkursu równoległych ocen. W związku z tym równolegle do oceny formalnej prowadzona jest ocena merytoryczna i ocena środowiskowa, a projekty pozytywne na danym etapie są na bieżąco przekazywane do kolejnych etapów oceny. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na dotychczasowych zasadach - dopiero po zakończeniu całej procedury oceny w odniesieniu do wszystkich projektów w tym konkursie.

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny

__________________________________

 

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem 21 kwietnia 2020 r. weryfikacji warunków formalnych wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik tej weryfikacji i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych uzyskały 22 wnioski. Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 127 606 111,32 PLN, w tym wartość dofinansowania 47 655 108,98 PLN.

Lista wniosków poprawnych po weryfikacji warunków formalnych

2020-02-26 ---------------------------

W związku z przedłużającym się terminem odbierania przez Wnioskodawców pism dotyczących braków formalnych termin weryfikacji warunków formalnych ulega wydłużeniu.

Weryfikacja warunków formalnych odbywa się na podstawie art. 43 ustawy wdrożeniowej i jest dokonywana w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosków. Nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 zakończył się 24 stycznia 2020 r., a więc weryfikacja powinna zakończyć się 23 lutego 2020 r.

Informacja o terminie zakończenia weryfikacji warunków formalnych zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż 24 stycznia 2020 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

W odpowiedzi na konkurs w wersji papierowej złożono 22 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 47 655 108,98 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie

rozpocznie się 12 listopada 2019 r. i zakończy się 24 stycznia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień  2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • pocztą w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub - w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.).

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP lub
 • partnerstwa/zrzeszenia przedsiębiorstw z sektora MŚP

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje I typ projektu  Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP:

 • wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych), wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/ usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1 Badania i innowacje,
 • wdrożenie wyników prac B+R będących kontynuacją badań/ prac rozwojowych, które zostały zrealizowane jako projekty badawcze tzw. „małej skali” lub projekty dotyczące ochrony własności intelektualnej w ramach III typu projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) i środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:

 • nr 138/KM RPO-L2020/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 117/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz
 • nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia
  7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

 

Jednocześnie tracą moc wcześniej przyjęte kryteria dla Poddziałania 1.5.1, zawarte w następujących uchwałach:

 • nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
 • nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), z późn. zm.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 52 ust. 2 i 52a ustawy wdrożeniowej, projekt nie może przestać spełniać kryteriów wyboru, na podstawie których został wybrany do dofinansowania, ani przed zawarciem umowy ani w trakcie jej trwania, w tym również w okresie trwałości projektu.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

 • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą
de minimis
środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu
na wielkość przedsiębiorcy.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 24 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

17 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 23 grudnia 2019 r. na 24 stycznia 2020 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K02/19 trwa od  12 listopada 2019 r. do 24 stycznia 2020 r.

 

Załączniki:

Zaktualizowane ogłoszenie o konkursie

Zaktualizowany regulamin konkursu

Zaktualizowany regulamin konkursuI

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalny

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 153, 149, 139, 138, 132.
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65  521

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze tel. 68 45 65 535,
  - 499, - 488, - 480, - 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel. 95 73 90 386, - 380, - 378, - 377.
 • osobisty:
 •  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).