Przejdź do komentarzy

Dokumenty wymagane do podpisania umowy w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

W związku z podjętą w dniu 23 czerwca 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu 6 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są niżej wymienione dokumenty.

 • Formularz wniosku o dofinansowanie zaakceptowany przez IZ RPO.
 • Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 • Wykaz Partnerów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy).
 • Oświadczenie o znajomości Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • Decyzja o nadaniu NIP – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • Decyzja o nadaniu REGON – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta do realizacji zadań związanych z projektem.
 • Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki (jeśli dotyczy).
 • Oświadczenie dotyczące numerów ksiąg wieczystych nieruchomości, na której realizowany będzie projekt.
 • Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (jeśli dotyczy).
 • Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

Wzór Weksla in blanco wraz z Deklaracją wekslową.

Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).

Nowy wzór umowy o dofinansowanie (z 3 marca 2020 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania.

Załączniki